ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injunction

IH2 N JH AH1 NG K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injunction-, *injunction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injunction(n) คำสั่งห้าม, See also: คำตักเตือน, คำสั่งห้ามของศาล, Syn. command, order, instruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง, คำสังศาล, คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order

English-Thai: Nontri Dictionary
injunction(n) คำตักเตือน, คำสั่งศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injunctionคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
injunctionคำสั่งห้าม (ของศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น That Night, a Forest Grew (2007)
The district court injunction hearing starts in 3 hours.การพิจารณาคำสั่งศาลจะเริ่มในอีก 3 ชั่วโมง That Night, a Forest Grew (2007)
- An injunction against payment?- ทำเป็นเหมืองได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
Then i would have to file about a year's worth of injunctions to stall you.ถ้างั้นฉันจะขอหมายศาลห้ามเข้าใกล้เพื่อถ่วงเวลาคุณ Pleasure Is My Business (2009)
If slander's the issue, we can seek An injunction against "gossip girl."ปิดมันงั้นหรอ? Carrnal Knowledge (2009)
It took a federal injunction to get him to sell these things to the Italians.มันเคยต้องใช้ถึงคำสั่งรัฐบาลกลาง ให้ท่านยอมเอาของพวกนี้ ไปขายให้คนอิตาลี Advanced Gay (2011)
Look, I'm just gonna file an injunction to stop the transfer.ฟังนะ ฉันจะไปขอคำสั่งห้ามของศาล เพื่อระงับการส่งตัว Legacy (2012)
You're never going to get an injunction to stop the strike outright.คุณจะไม่มีวันได้รับคำสั่งศาลให้หยุด การประท้วงได้อย่างสมบูรณ์ Meet the New Boss (2012)
First of all, a T.R.O. delays a strike, an injunction stops it, and I want to stop it.อย่างแรกเลยนะ T.R.O จะชะลอการประท้วงออกไป ถ้าศาลมีคำสั่งให้หยุด และฉันก็อยากจะหยุดมัน Meet the New Boss (2012)
This strike never would have happened in the first place if I had gotten an injunction instead of the T.R.O.การประท้วงนี้ จะไม่มีวันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ถ้าผมเป็นคนได้คำสั่งศาล แทนที่จะเป็น T.R.O Meet the New Boss (2012)
The only reason why I'm here, because we are on Canadian soil, and appeals court overruled your injunction to keep me away.เหตุผลเดียวที่ทำไมฉันมาที่นี่ เพราะว่าเราอยู่บนแผ่นดินแคนนาดา และศาลปฏิเสธคำร้องขอให้ กันฉันออกไปจากเรื่องนี้ Man of Steel (2013)
But Aegis command said once her geneprint is verified, they'll get an injunction to take us to Orous.แต่คำสั่งโล่กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคย geneprint ของเธอที่มีการยืนยัน, พวกเขาจะได้รับคำสั่ง ที่จะพาเราไป Orous Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [ m ] ; délégation [ f ]
คำสั่งห้าม[khamsang hām] (n, exp) EN: injunction ; restraining order  FR: injonction [ f ]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[khamsang hām chūakhrāo] (n, exp) EN: temporary injunction  FR: injonction temporaire [ f ]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[khamsang køn chīkhāt tatsin khadī] (n, exp) EN: temporary injunction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INJUNCTION IH2 N JH AH1 NG K SH AH0 N
INJUNCTION IH2 N JH AH1 NG SH AH0 N
INJUNCTIONS IH2 N JH AH1 NG K SH AH0 N Z
INJUNCTIONS IH2 N JH AH1 NG SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injunction (n) ˈɪnʤˈʌŋkʃən (i1 n jh uh1 ng k sh @ n)
injunctions (n) ˈɪnʤˈʌŋkʃənz (i1 n jh uh1 ng k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジャンクション[injankushon] (n) injunction [Add to Longdo]
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction [Add to Longdo]
裁判所命令[さいばんしょめいれい, saibanshomeirei] (n) court injunction; court order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injunction \In*junc"tion\, n. [L. injunctio, fr. injungere,
   injunctum, to join into, to enjoin. See {Enjoin}.]
   1. The act of enjoining; the act of directing, commanding, or
    prohibiting.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is enjoined; an order; a mandate; a decree; a
    command; a precept; a direction.
    [1913 Webster]
 
       For still they knew, and ought to have still
       remembered,
       The high injunction, not to taste that fruit.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Necessary as the injunctions of lawful authority.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A writ or process, granted by a court of equity,
    and, in some cases, under statutes, by a court of law,
    whereby a party is required to do or to refrain from doing
    certain acts, according to the exigency of the writ.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is more generally used as a preventive than as a
      restorative process, although by no means confined to
      the former. --Wharton. --Daniell. --Story.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injunction
   n 1: a formal command or admonition
   2: (law) a judicial remedy issued in order to prohibit a party
     from doing or continuing to do a certain activity;
     "injunction were formerly obtained by writ but now by a
     judicial order" [syn: {injunction}, {enjoining},
     {enjoinment}, {cease and desist order}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top