ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retaliate

R AH0 T AE1 L IY0 EY2 T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retaliate-, *retaliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retaliate[VI] ตอบโต้, See also: โต้ตอบ, แก้แค้น, Syn. reciprocate, revenge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite

English-Thai: Nontri Dictionary
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
Because I'm in uniform, I cannot retaliate, sir.ผมอยู่ในเครื่องแบบผมก่อเหตุวิวาทไม่ได้ Malèna (2000)
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย The Corporation (2003)
Of course, Johnny had to retaliate. It's fucking business.แน่นอน จอห์นนี่ต้องเอาคืน มันเป็นธุรกิจ Alpha Dog (2006)
If there's one nation that knows how to retaliate it's the Zulus.ประเทศที่รู้จักวิธีแก้เผ็ดดีที่สุด คือพวกซูลู Faith Like Potatoes (2006)
How dare you retaliate.นี่แกกล้าอวดดี Flowers for My Life (2007)
The four are expecting us to retaliate lf we strike now we risk everythingมันทั้ง4คาดว่าเราจะแก้แค้น ถ้าเราลงมือตอนนี้ทุกอย่างจะพังหมด -ถ้าเค้าเป็นคนในครอบครัวคุณบ้างล่ะ War (2007)
I think the world should take notice of the fact that we have not retaliated.เฮ้ Plaisir d'amour (2008)
We may not have retaliated... yet.บิล โจว โจว บิล ยินดีที่รู้จักครับ Plaisir d'amour (2008)
I'll give you some guys to watch your back in case they retaliate, but we've got to let this shit calm down before we make our next move.ฉันจะให้ลูกน้องกับนายสักคนเพื่อเฝ้าระวังให้นาย ถ้าเกิดพวกมันโต้กลับ แต่พวกเราต้องปล่อยให้เรื่องแก้แค้นห่านี้ เงียบลงก่อนที่เราจะลงมือในครั้งต่อไป Seeds (2008)
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม Lucky Thirteen (2008)
He expects us to retaliate.เขารู้อยู่แล้วว่าเราจะแก้เเค้นคืน Smite (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retaliateHow can you be so passive? Why don't you retaliate?
retaliateShe retaliated against him by ignoring him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour   FR: répondre à
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETALIATE    R AH0 T AE1 L IY0 EY2 T
RETALIATE    R IY0 T AE1 L IY0 EY2 T
RETALIATED    R AH0 T AE1 L IY0 EY2 T AH0 D
RETALIATED    R IY0 T AE1 L IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retaliate    (v) rˈɪtˈælɪɛɪt (r i1 t a1 l i ei t)
retaliated    (v) rˈɪtˈælɪɛɪtɪd (r i1 t a1 l i ei t i d)
retaliates    (v) rˈɪtˈælɪɛɪts (r i1 t a1 l i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一矢を報いる[いっしをむくいる, isshiwomukuiru] (exp,v1) to retaliate; to return a blow [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retaliate \Re*tal"i*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Retaliated}; p.
   pr. & vb. n. {Retaliating}.] [L. retaliatus, p. p. of
   retaliare to retaliate; pref. re- re- + a word akin to talio
   talion, retaliation. Cf. {Talion}.]
   To return the like for; to repay or requite by an act of the
   same kind; to return evil for (evil). [Now seldom used except
   in a bad sense.]
   [1913 Webster]
 
      One ambassador sent word to the duke's son that his
      visit should be retaliated.       --Sir T.
                          Herbert.
   [1913 Webster]
 
      It is unlucky to be obliged to retaliate the injuries
      of authors, whose works are so soon forgotten that we
      are in danger of appearing the first aggressors.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retaliate \Re*tal"i*ate\, v. i.
   To return like for like; specifically, to return evil for
   evil; as, to retaliate upon an enemy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retaliate
   v 1: take revenge for a perceived wrong; "He wants to avenge the
      murder of his brother" [syn: {revenge}, {avenge},
      {retaliate}]
   2: make a counterattack and return like for like, especially
     evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants struck
     back and won the opener"; "The Israeli army retaliated for
     the Hamas bombing" [syn: {retaliate}, {strike back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top