Search result for

obscure

(86 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obscure-, *obscure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obscure[ADJ] คลุมเครือ, See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน, Syn. vague, ambiguous, indistinct, Ant. clear, apparent
obscure[ADJ] ที่ไม่เด่น, See also: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ, Syn. unknown, undistinguished, Ant. famous, celebrated
obscure[ADJ] (สี) ทึม, See also: มืดมัว, Syn. dim, murky, dark, Ant. bright
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
obscurely[ADV] อย่างมืดมัว, Syn. dimly, darkly, gloomily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
"A photo and planting it in an obscurecollege paper" type either."a photo and planting it in an obscurecollege paper" type either. Adverse Events (2008)
I don't care how we do it, or what kind of obscure legal justification we have to invoke.ฉันไม่สนว่าเราจะทำอย่างไร หรือ ข้อกฏหมายอะไร ที่เราจะเรียกมาใช้ได้ เราจะทำ Law Abiding Citizen (2009)
Well, it's from a very obscure, very arcane version Of revelations.มันมาจากบทการเปิดเผยของพระเจ้าในเวอร์ชันที่ไม่ค่อยชัดเจนและลึกลับมากๆ Death Takes a Holiday (2009)
They're pretty obscure.ก็มันไม่ดังเอาซะเลย The Monster at the End of This Book (2009)
the obscure and disturbing hobby.ทำให้งง ด้วยงานอดิเรก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Of an obscure 30-year-old crime?อาชญากรรมอายุ 30 ปี ที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะ? Remains to Be Seen (2009)
This man, no matter how obscure an illness may be, he can heal it...ผู้ชายคนนี้ ไม่ว่าอาการป่วยจะคลุมเครือแค่ไหน เขาก็รักษาได้.. Orutorosu no inu (2009)
These are highly-classified images so we've obscured anything that indicates where they were taken.ภาพพวกนี้เป็นเอกสาร ชั้นความลับอย่างมาก ดังนั้นพวกเรายังรู้สึก ไม่กระจ่างอะไรเลยว่า มันบ่งบอกอะไร ที่ไหนกับเราบ้าง A561984 (2009)
I'm a little rusty, so if you stay away from any obscure idioms, that would be great.ผมก็ไม่ได้เคาะสนิมมานาน เพราะงั้นถ้าคุณจะเลี่ยง สำนวนที่คลุมเครือ จะดีมากเลยนะ When in Rome (2010)
A daughter's sedate pose might obscure years of un-lady like behavior.ลูกสาวที่ปกปิดความกร้านโลกเอาไว้ My Two Young Men (2010)
What? Amate spiritus obscure... Te quaerimus.อะไร? กาวิน แมกคลาวด์? Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obscureHis explanation is too obscure to understand.
obscureHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
obscureMay I ask a few more questions about that point? It's a little obscure.
obscureModern poetry is often most obscure.
obscureMuch legal language is obscure to a layman.
obscurePlease ensure the genitals are obscured by a mosaic effect. [XXX]
obscureThe cause of the accident is still obscure.
obscureThe meaning is still obscure to me.
obscureThe meaning of this sentence is obscure.
obscureThere are some obscure points in his proposal.
obscureThe reason why he left the tennis club is obscure.
obscureThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
กร่ำกรุ่น[ADJ] blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
ทึม[ADJ] dark, See also: obscure, unlighted, dim, dusky, murky, gloomy, shadowy, somber, cloudy, Syn. มัวซัว, สลัว, หมอง, Ant. สดใส, สว่าง
คนลึกลับ[N] deep person, See also: obscure person, mystery man, Example: ผู้บริหารของบริษัทค้าไม้ได้รับจดหมายจากคนลึกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, Thai definition: คนที่ทำตัวให้ยากที่จะค้นหา, คนที่ผู้อื่นเข้าใจได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure   FR: vague ; obscur
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSCURE    AH0 B S K Y UH1 R
OBSCURED    AH0 B S K Y UH1 R D
OBSCURES    AH0 B S K Y UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obscure    (v) (@1 b s k y u@1 r)
obscured    (v) (@1 b s k y u@1 d)
obscures    (v) (@1 b s k y u@1 z)
obscurely    (a) (@1 b s k y u@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unklar; obskur; dunkel {adj} | unklarer; obskurer; dunkler | am unklarsten; am obskursten; am dunkelstenobscure | obscurer | obscurest [Add to Longdo]
Talautliest [ornith.]Obscure Kingfisher [Add to Longdo]
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker [Add to Longdo]
Laubhonigfresser {m} [ornith.]Obscure Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]
難読[なんどく, nandoku] (n) difficult to read (e.g. obscure kanji) [Add to Longdo]
日の目を見ない[ひのめをみない, hinomewominai] (adj-i) staying indoors; have no sunshine; remain obscure [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P) [Add to Longdo]
漠漠[ばくばく, bakubaku] (adj-na,n) vast; vague; obscure [Add to Longdo]
不分明[ふぶんめい, fubunmei] (adj-na) obscure; vague [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, ] obscure word; unfamiliar character [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] obscure [Add to Longdo]
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, ] obscure; remaining unenlightened [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] obscure; sun hidden by clouds [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] obscured; submerged [Add to Longdo]
[yīn, , ] obscured; submerged [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] obscure variant of 鉢|钵 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obscure \Ob*scure"\ ([o^]b*sk[=u]r"), a. [Compar. {Obscurer}
   ([o^]b*sk[=u]r"[~e]r); superl. {Obscurest}.] [L. obscurus,
   orig., covered; ob- (see {Ob-}) + a root probably meaning, to
   cover; cf. L. scutum shield, Skr. sku to cover: cf. F.
   obscur. Cf. {Sky}.]
   [1913 Webster]
   1. Covered over, shaded, or darkened; destitute of light;
    imperfectly illuminated; dusky; dim.
    [1913 Webster]
 
       His lamp shall be put out in obscure darkness.
                          --Prov. xx.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to darkness or night; inconspicuous to
    the sight; indistinctly seen; hidden; retired; remote from
    observation; unnoticed.
    [1913 Webster]
 
       The obscure bird
       Clamored the livelong night.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The obscure corners of the earth.   --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Not noticeable; humble; mean. "O base and obscure vulgar."
    --Shak. "An obscure person." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. Not easily understood; not clear or legible; abstruse or
    incomprehensible; as, an obscure passage or inscription.
    [1913 Webster]
 
   5. Not clear, full, or distinct; clouded; imperfect; as, an
    obscure view of remote objects.
    [1913 Webster]
 
   {Obscure rays} (Opt.), those rays which are not luminous or
    visible, and which in the spectrum are beyond the limits
    of the visible portion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dark; dim; darksome; dusky; shadowy; misty; abstruse;
     intricate; difficult; mysterious; retired; unnoticed;
     unknown; humble; mean; indistinct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obscure \Ob*scure"\ ([o^]b*sk[=u]r"), v. i.
   To conceal one's self; to hide; to keep dark. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      How! There's bad news.
      I must obscure, and hear it.       --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obscure \Ob*scure"\, n.
   Obscurity. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obscure \Ob*scure"\, v. t. [imp. & p. p. {Obscured}
   ([o^]b*sk[=u]rd"); p. pr. & vb. n. {Obscuring}.] [L.
   obscurare, fr. obscurus: cf. OF. obscurer. See {Obscure}, a.]
   To render obscure; to darken; to make dim; to keep in the
   dark; to hide; to make less visible, intelligible, legible,
   glorious, beautiful, or illustrious.
   [1913 Webster]
 
      They are all couched in a pit hard by Herne's oak, with
      obscured lights.             --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Why, 't is an office of discovery, love,
      And I should be obscured.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      There is scarce any duty which has been so obscured by
      the writings of learned men as this.   --Wake.
   [1913 Webster]
 
      And seest not sin obscures thy godlike frame? --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obscure
   adj 1: not clearly understood or expressed; "an obscure turn of
       phrase"; "an impulse to go off and fight certain obscure
       battles of his own spirit"-Anatole Broyard; "their
       descriptions of human behavior become vague, dull, and
       unclear"- P.A.Sorokin; "vague...forms of speech...have so
       long passed for mysteries of science"- John Locke [syn:
       {obscure}, {vague}]
   2: marked by difficulty of style or expression; "much that was
     dark is now quite clear to me"; "those who do not appreciate
     Kafka's work say his style is obscure" [syn: {dark},
     {obscure}]
   3: difficult to find; "hidden valleys"; "a hidden cave"; "an
     obscure retreat" [syn: {hidden}, {obscure}]
   4: not famous or acclaimed; "an obscure family"; "unsung heroes
     of the war" [syn: {obscure}, {unknown}, {unsung}]
   5: not drawing attention; "an unnoticeable cigarette burn on the
     carpet"; "an obscure flaw" [syn: {obscure}, {unnoticeable}]
   6: remote and separate physically or socially; "existed over the
     centuries as a world apart"; "preserved because they
     inhabited a place apart"- W.H.Hudson; "tiny isolated villages
     remote from centers of civilization"; "an obscure village"
     [syn: {apart(p)}, {isolated}, {obscure}]
   v 1: make less visible or unclear; "The stars are obscured by
      the clouds"; "the big elm tree obscures our view of the
      valley" [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate},
      {haze over}, {fog}, {cloud}, {mist}]
   2: make unclear, indistinct, or blurred; "Her remarks confused
     the debate"; "Their words obnubilate their intentions" [syn:
     {confuse}, {blur}, {obscure}, {obnubilate}]
   3: make obscure or unclear; "The distinction was obscured" [syn:
     {obscure}, {bedim}, {overcloud}]
   4: reduce a vowel to a neutral one, such as a schwa
   5: make undecipherable or imperceptible by obscuring or
     concealing; "a hidden message"; "a veiled threat" [syn:
     {obscure}, {blot out}, {obliterate}, {veil}, {hide}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 obscure
  adj.
 
   Used in an exaggeration of its normal meaning, to imply total
   incomprehensibility. ?The reason for that last crash is obscure.? ?The find
   (1) command's syntax is obscure!? The phrase moderately obscure implies
   that something could be figured out but probably isn't worth the trouble.
   The construction obscure in the extreme is the preferred emphatic form.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top