Search result for

ตอบแทน

(53 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบแทน-, *ตอบแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบแทน[V] requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบแทนก. ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน, เช่น ตอบแทนบุญคุณ.
ใช้ตอบแทน, ให้ทดแทน, เช่น เราไปทำแก้วเขาแตก ต้องซื้อใช้เขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am paying for that debt by giving him the opportunity he deserves.ผมเลยต้องตอบแทนเขานี่เป็นทางเดียวที่ผมทำได้ โดยการให้โอกาสแก่เขา เขาสมควรได้รับ Lancelot (2008)
If it was the other way round, you'd help us. You already have, you saved my life.ถ้าเจ้าจะตอบแทนเรา ไม่ต้องหรอก เพราะเจ้าเคยช่วยชีวิตข้า The Moment of Truth (2008)
I prefer to get my reward in cash.ข้าต้องการค่าตอบแทน เป็นเงินสด Duel of the Droids (2008)
You certainly earned your fee this time.คราวนี้ เจ้าจะได้ค่าตอบแทนอย่างแน่นอน Duel of the Droids (2008)
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
Consider it a token of my gratitudeโปรดรับไว้เถอะครับ ถือเป็นการตอบแทน Portrait of a Beauty (2008)
I want to present you a paintingข้าจะมอบการเขียนภาพ เพื่อเป็นการตอบแทนท่าน Portrait of a Beauty (2008)
I definitely will repay your kindness later onวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนท่านแน่ ๆ Iljimae (2008)
I will definitely repay youข้าจะตอบแทนท่านให้ได้ Iljimae (2008)
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ" The Bank Job (2008)
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate   FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even up on[PHRV] ตอบแทน, See also: ตอบกลับ
return the favour[IDM] ตอบแทนความดี, See also: ตอบแทนความช่วยเหลือ
pay[VT] ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay with[PHRV] ให้รางวัลด้วย, See also: ตอบแทนด้วย, Syn. repay by, repay with
reciprocate[VI] ตอบแทน, See also: แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, reply
reciprocate[VT] ตอบแทนกัน, See also: แลกเปลี่ยนกัน, Syn. correlate, interchange
recompense[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
repay[VT] ตอบแทน, Syn. reward
requite[VT] ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน,เงินเดือน,รายได้
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
hardscrabbleadj. ซึ่งพยายามมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม,ให้ผลกำไร,ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative

English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
guerdon(n) รางวัล,ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
meed(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน,การสมนาคุณ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบแทน English: to reward

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top