ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equilateral

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equilateral-, *equilateral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equilateral[ADJ] (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equilateral hyperbolaไฮเพอร์โบลาแกนเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're looking for an equilateral triangle,เรากำลังมองหาสามเหลี่ยมด้านเท่ากันนะ The Man from the Other Side (2010)
Arranged as an equilateral triangleให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า The Man from the Other Side (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[N] equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūplāilīem dān thao) EN: equilateral polygone   FR: polygone équilatéral [m]
รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน[n. exp.] (rūplāilīem thī mī dān thaokan) EN: equilateral polygone   FR: polygone équilatéral [m]
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem dān thao) EN: equilateral triangle   FR: triangle équilatéral [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equilateral    (j) ˌiːkwɪlˈætərəl (ii2 k w i l a1 t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] equilateral triangle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正三角形[せいさんかくけい;せいさんかっけい, seisankakukei ; seisankakkei] (n) equilateral triangle; regular triangle [Add to Longdo]
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equilateral \E`qui*lat"er*al\, n.
   A side exactly corresponding, or equal, to others; also, a
   figure of equal sides.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equilateral \E`qui*lat"er*al\, a. [L. aequilateralis; aequus
   equal + latus, lateris, side: cf. F. ['e]quilat['e]ral.]
   Having all the sides equal; as, an equilateral triangle; an
   equilateral polygon.
   [1913 Webster]
 
   {Equilateral hyperbola} (Geom.), one whose axes are equal.
 
   {Equilateral shell} (Zo["o]l.), one in which a transverse
    line drawn through the apex of the umbo bisects the valve,
    or divides it into two equal and symmetrical parts.
 
   {Mutually equilateral}, applied to two figures, when every
    side of the one has its equal among the sides of the
    other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equilateral
   adj 1: having all sides or faces equal
   n 1: a figure whose sides are all equal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top