ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impartial

IH2 M P AA1 R SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impartial-, *impartial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impartial(adj) ยุติธรรม, See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. equal, unbiased, unprejudiced, Ant. biased, prejudiced
impartially(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค, Syn. equally, fair, Ant. unequally, unfair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม, ไม่เอนเอียง, ไม่มีคติ., See also: impartiality, impartialness n., Syn. just, fair

English-Thai: Nontri Dictionary
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม Becoming Jane (2007)
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้ Sectionals (2009)
You are the most Honest and impartial person i know.คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และ ยุติธรรมที่สุดที่ผมรู้จัก Vitamin D (2009)
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม Corazon (2011)
"The only remaining option was to find an impartial observer"ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือ หาผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง Infamy (2012)
I'd feel much better if our deal had a more impartial guarantor.ข้าคงจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย หากข้อตกลงของพวกเรา มีผู้ค้ำประกันที่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น III. (2014)
This must be seen as the impartial will of the Prefect.ให้เห็นว่าเป็นเจตนารมณ์ ที่เป็นกลางของท่านเจ้าเมือง Risen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impartialHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.
impartialJudgment requires impartiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่าเทียมกัน(n) equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
เสมอภาค(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
เป็นกลาง(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม(adv) fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai Definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
ยุติธรรม(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai Definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เที่ยงตรง(adj) honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
กลางๆ(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้
เที่ยงธรรม(adv) fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[mai khaokhāng fai dai] (v, exp) EN: be impartial
ไม่เข้าใครออกใคร[mai khao khrai øk khrai] (v, exp) EN: be impartial
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ตรง[trong] (adj) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial  FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yutitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral  FR: impartial

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPARTIAL IH2 M P AA1 R SH AH0 L
IMPARTIALLY IH2 M P AA1 R SH AH0 L IY0
IMPARTIALITY IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impartial (j) ˈɪmpˈaːʃl (i1 m p aa1 sh l)
impartially (a) ˈɪmpˈaːʃəliː (i1 m p aa1 sh @ l ii)
impartiality (n) ˌɪmpˌaːʃɪˈælɪtiː (i2 m p aa2 sh i a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] impartiality; neutrality, #86,274 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvoreingenommen; unbefangen { adj } | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na, n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n, adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
公評[こうひょう, kouhyou] (n) popular opinion; popular reputation; impartial criticism [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na, n) fairness; impartial; justice; (P) [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impartial \Im*par"tial\, a. [Pref. im- not + partial: cf. F.
   impartial.]
   Not partial; not favoring one more than another; treating all
   alike; unprejudiced; unbiased; disinterested; equitable;
   fair; just. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Jove is impartial, and to both the same. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A comprehensive and impartial view.   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impartial
   adj 1: showing lack of favoritism; "the cold neutrality of an
       impartial judge" [ant: {partial}]
   2: free from undue bias or preconceived opinions; "an
     unprejudiced appraisal of the pros and cons"; "the impartial
     eye of a scientist" [syn: {unprejudiced}, {impartial}] [ant:
     {discriminatory}, {prejudiced}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top