ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obsequious

AH0 B S IY1 K W IY0 AH0 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsequious-, *obsequious*, obsequiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsequious[ADJ] ช่างประจบ, See also: สอพลอ, Syn. flattering, fawning, Ant. defiant
obsequiously[ADV] อย่างประจบสอพลอ, See also: อย่างประจบประแจง, Syn. servilely, fawningly
obsequiousness[N] การประจบสอพลอ, See also: การประจบประแจง, Syn. pretense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsequious(อับซี'เควียส) adj. ประจบ,สอพลอ,เอาใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อฟัง., See also: obsequiousness n., Syn. fawning

English-Thai: Nontri Dictionary
obsequious(adj) เยี่ยงทาส,ประจบ,ประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My role is to be sly, obsequious and without scruples.ข้าจำเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยม ช่างประจบและไร้ซึ่งศีลธรรม Baelor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsequiousThe obsequious waiter is usually assigned the best table because he always curries favor with his manager and superiors.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSEQUIOUS    AH0 B S IY1 K W IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsequious    (j) ˈəbsˈiːkwɪəʴs (@1 b s ii1 k w i@ s)
obsequiously    (a) ˈəbsˈiːkwɪəʴsliː (@1 b s ii1 k w i@ s l ii)
obsequiousness    (n) ˈəbsˈiːkwɪəʴsnəs (@1 b s ii1 k w i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person [Add to Longdo]
権力に媚びる[けんりょくにこびる, kenryokunikobiru] (exp,v1) to be obsequious to power [Add to Longdo]
米搗き飛蝗[こめつきばった, kometsukibatta] (n) (1) (uk) Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) click beetle; skipjack (beetle of family Elateridae); (3) obsequious person [Add to Longdo]
媚び諂う;媚びへつらう[こびへつらう, kobihetsurau] (v5u,vi) to toady; to be obsequious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obsequious \Ob*se"qui*ous\, a. [L. obsequiosus, fr. obsequium
   compliance, fr. obsequi, fr. obsequi: cf. F. obs['e]quieux,
   See {Obsequent}, and cf. {Obsequy}.]
   1. Promptly obedient, or submissive, to the will of another;
    compliant; yielding to the desires of another; devoted.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His servants weeping,
       Obsequious to his orders, bear him hither.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Servilely or meanly attentive; compliant to excess;
    cringing; fawning; as, obsequious flatterer, parasite.
    [1913 Webster]
 
       There lies ever in "obsequious" at the present the
       sense of an observance which is overdone, of an
       unmanly readiness to fall in with the will of
       another.               --Trench.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Obsequy}.] Of or pertaining to obsequies; funereal.
    [R.] "To do obsequious sorrow." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Compliant; obedient; servile. See {Yielding}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsequious
   adj 1: attempting to win favor from influential people by
       flattery [syn: {bootlicking}, {fawning}, {obsequious},
       {sycophantic}, {toadyish}]
   2: attentive in an ingratiating or servile manner; "obsequious
     shop assistants"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top