ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当-, *当*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[当, dāng, ㄉㄤ] appropriate, timely; to act, to serve; the sound of bells
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 71

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
[dāng dì, ㄉㄤ ㄉㄧˋ, / ] local, #858 [Add to Longdo]
[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly, #1,048 [Add to Longdo]
[yīng dāng, ㄧㄥ ㄉㄤ, / ] should; ought to, #1,378 [Add to Longdo]
[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうじ, touji] (n) เวลานั้น
[とうせん, tousen] (n) ได้รับเลือก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうしゃ, tousha] (n) บริษัทเรา
座預金[とうざよきん, touzayokin] (n ) บัญชีกระแสรายวัน , See also: R. account current

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
てる[あてる, ateru] Thai: ทาย
たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)
たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ธรรมดา
たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary
たる[あたる, ataru] Thai: เทียบเท่ากับ
たる[あたる, ataru] Thai: ถูก(ลอตเตอรี่)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (pref) this (business organisation or place) [Add to Longdo]
せん者;籤者[とうせんしゃ, tousensha] (n) prizewinner [Add to Longdo]
たらずといえども遠からず[あたらずといえどもとおからず, atarazutoiedomotookarazu] (exp) not exactly correct, but pretty close to it; not far off the mark [Add to Longdo]
たらずとも遠からず[あたらずともとおからず, atarazutomotookarazu] (exp) near the mark; pretty close; not a bad guess [Add to Longdo]
たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal [Add to Longdo]
たり(P);り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) [Add to Longdo]
たりめ;りめ[あたりめ;アタリメ, atarime ; atarime] (n) (uk) (See 鯣・するめ・1) dried squid; dried cuttlefish [Add to Longdo]
たりをつける;たりを付ける;りをつける;りを付ける[あたりをつける, atariwotsukeru] (exp,v1) to guess; to estimate [Add to Longdo]
たりを取る[あたりをとる, atariwotoru] (exp,v5r) to make a hit; to have a great success (e.g. in business, with a play, etc.) [Add to Longdo]
たり屋;り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
We will begin by considering the concept of "quota".「割りて」という概念を考察することから始めよう。
Ten years is a long time.10年といえば相な時間だ。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何が起こっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見もつかないよ」
"Is his story true?" "I'm afraid not."「彼の話は本かな」「本ではないでしょう」
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼女はうまくやるよ、きっと」「本に心配だわ」 [F]
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.「本に警察を呼びたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは時インド最大の都市であったカルカッタに派遣された。
The news turned out true in a week.1週間してそのニュースは本になった。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか、見もつかない。
I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.2時間しか寝なかった。眠いのは然だ。
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四六時中瀕死の大臣の看護にたった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?[JA] 本か? Eyeborgs (2009)
Right.[JA] 本 The Gentle Twelve (1991)
- Sure he did[CN] 然了 Abhijaan (1962)
- It is.[JA] 本 The Social Network (2010)
I mean it.[JA] 本 Better Call Saul (2009)
- Sure![CN]  Kapò (1960)
Sure.[CN] 然有 Pitfall (1948)
Really?[JA] 本 Shrek the Third (2007)
- Certainly![CN] - Smiles of a Summer Night (1955)
- Of course.[CN] - 然了 Devil's Doorway (1950)
Yeah?[CN] -然了 Machine Gun McCain (1969)
- Of course.[CN] -  Dangerous Crossing (1953)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
てる[あてる, ateru] treffen, zutreffen [Add to Longdo]
て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
[とうぶん, toubun] vorlaeufig [Add to Longdo]
[とうきょく, toukyoku] die_zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]
[とうわく, touwaku] Verlegenheit, Verwirrung [Add to Longdo]
[とうじ, touji] zur_Zeit, damals [Add to Longdo]
[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
該人物[とうがいじんぶつ, tougaijinbutsu] die_betreffende_Person [Add to Longdo]
該官庁[とうがいかんちょう, tougaikanchou] betreffende_Behoerde, zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]
[とうせん, tousen] gewaehlt_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top