Search result for

(70 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -修-, *修*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうしょく, shuushoku] (n vt) การตกแต่ง,แต่ง(เรื่อง),เสริมเติมแต่ง(เนื้อหา,เรื่องเล่า)
[しゅうり, shuuri] (vt) ซ่อม,ปรับปรุง
[しゅうり, shuuri] การซ่อม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
まる[おさまる, osamaru] Thai: ควบคุมตนเอง English: to govern oneself
まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[修, xiū, ㄒㄧㄡ] to study; to repair; to decorate; to cultivate
Radical: Decomposition: 攸 (yōu ㄧㄡ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair

Japanese-English: EDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to govern oneself; to conduct oneself well [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P) [Add to Longdo]
[しゅういん, shuuin] (n) friary [Add to Longdo]
院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot [Add to Longdo]
[しゅうえい, shuuei] (n,vs) building work [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (n,vs) personal reformation [Add to Longdo]
[しゅうがく, shuugaku] (n,vs) learning [Add to Longdo]
学旅行[しゅうがくりょこう, shuugakuryokou] (n) excursion; field trip; school trip; (P) [Add to Longdo]
[しゅうぎょう(P);しゅぎょう, shuugyou (P); shugyou] (n,vs) pursuit of knowledge; studying; learning; training; completing a course; (P) [Add to Longdo]
業年限[しゅうぎょうねんげん, shuugyounengen] (n) length of the course of study [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
[xiū jiǎn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˇ, ] to prune; to trim [Add to Longdo]
[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, ] member of religious order; frater [Add to Longdo]
[xiū nǚ, ㄒㄧㄡ ㄋㄩˇ, ] nun [Add to Longdo]
[xiū hǎo, ㄒㄧㄡ ㄏㄠˇ, ] to repair [Add to Longdo]
[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct [Add to Longdo]
[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration [Add to Longdo]
心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation [Add to Longdo]
[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter [Add to Longdo]
[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] repair; maintenance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Road under Repair."「道路理中」<掲示>。 [Notice]
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で故障してしまった。理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
The house is very old. It needs repairing before you sell it.あの家はとても古い。売る前に繕が必要だ。
I had my camera repaired at that shop.あの店でカメラを理して貰った。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの正論主義者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの理工たちは時給一万円ももらっている。
Our car is being repaired at the auto shop.うちの車は自動車工場で理中だ。
Our telephone is out of order so I shall have it repaired.うちの電話は故障だ。繕してもらわないと。
Why don't you have your motorcycle fixed up?オートバイを理してもらいなさいよ。
I'll have to have my camera repaired.カメラを理に出さねばならない。
Cookie's house is under repair.クッキーの家は理中だ。
I want to have this cassette recorder fixed.このカセットレコーダーを理してもらいたい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like, oh, shit![CN] 馬,他的皮革肌 Louis C.K. 2017 (2017)
Sworn Brother of the Night's Watch, training to serve as maester at Castle Black.[JA] ナイツ・ウオッチの義兄弟 黒の城のメイスターになるため 行しています Stormborn (2017)
Just the way it rolls out of him. [McConaughey] "I think I see a lot of lawbreakers out there."[CN] 是馬麥康納,穿著皮褲,上空 Louis C.K. 2017 (2017)
No, it's not.[CN] 黑魔法很難 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Even a builder does not learn to build a wall instantly. Someone has to teach him.[JA] 大工と同じで うまくなるには練が要る Barbecue (2017)
But we have to go outside to access it and get Earth back online.[JA] 外に出て理しなくては 地球との通信を確保するために Life (2017)
This poison that killed him was not just poisonous but also deadly.[CN] 炼几日 The Village of No Return (2017)
And after Fitzpatrick and Lavender graduated from the Vincent Swan School of Sales, my team was complete.[JA] フィッツパトリックと ラベンターの研を終えて Salesmen Are Like Vampires (2017)
All the more reason for you to train.[JA] なおさら練が必要だ Eastwatch (2017)
Just... [groans][CN] 只不過馬麥康納跟查寧坦圖... Louis C.K. 2017 (2017)
Prepare for course correction.[JA] コース正の準備 Life (2017)
- But I'm the boss.[CN] 你要是想帮我翻房子 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
飾キー[しゅうしょく, shuushoku] attribute key [Add to Longdo]
飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
[しゅうり, shuuri] reparieren [Add to Longdo]
[しゅうれん, shuuren] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[しゅうぜん, shuuzen] Ausbesserung, Reparatur [Add to Longdo]
[しゅぎょう, shugyou] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[しゅうしょく, shuushoku] Verschoenerung, Ausschmueckung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top