Search result for

ความสมดุล

(39 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสมดุล-, *ความสมดุล*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balancing of machineryความสมดุลของเครื่องกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Balance, Dynamicความสมดุลย์ทางพลวัต [การแพทย์]
Balance, Nature ofความสมดุลทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Energy Balanceความสมดุลของพลังงาน [การแพทย์]
Glucose Homeostasisความสมดุลย์ของกลูโคส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ Emancipation (2008)
Not everybody's created equal.ไม่ใช่ทุกคนที่สร้างความสมดุลย์ได้ Dying Changes Everything (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
A necessity to maintain balance in the world.ความจำเป็นของความสมดุล ในโลก Wanted (2008)
Our Earth relies on a balance, in which every being has a role to play and exists only through the existence of another being.โลกของเราอยู่บนความสมดุล, ซึ่งในทุกชีวิตมีบทบาทของมัน และการดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่ง มีผลต่อการคงอยู่ของสิ่งอื่นๆ Home (2009)
The entire balance of power in the world about to shift, 2 guys can still have a stare-down over who gets the girl.ความสมดุล/Nของอำนาจทั้งโลกกำลังจะถูกสั่นคลอน แต่ผู้ชาย 2 คน ที่กำลังแย่งผู้หญิงคนเดี่ยวกันอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He tends to push before winning balance. Crixus Let advantage on his back and you will be condemned.เพื่อจะโจมตี ก่อนที่จะถอนเท้ากลับเพื่อความสมดุล ครีซัส! เปิดจุดอ่อนที่ด้านหลัง Sacramentum Gladiatorum (2010)
I need some balance, you know?ฉันอยากได้ความสมดุลย์ ฉันอยากมีบ้าน... Journey to Regionals (2010)
the universe seeks balance.เอกภพมองหาความสมดุล Jacksonville (2010)
The laws of physics demand both sides of the equation balance.จากกฏความสมดุลทางฟิสิกข์ Jacksonville (2010)
Have to be in balance.ต้องอยู่ในความสมดุล Jacksonville (2010)
I've been trying to find some time to balance my... right thing for my family, club.ฉันพยายามคิดหาหนทาง ความสมดุลของฉัน... สิ่งที่ถูกต้องสำหรับครอบครัวของฉันและคลับ So (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสมดุล[n.] (khwām somdun) EN: balance   
ความสมดุลเชิงมุม[n. exp.] (khwām somdun choēngmum) EN: angular equilibrium   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balance    [N] ความสมดุล, Syn. equilibrium, Ant. imblance, overbalance
counterpoise    [N] ความสมดุล, See also: สภาพที่สมดุล, Syn. balance
equation    [N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equality, equivalence
equilibrium    [N] ความสมดุลของร่างกาย, Syn. balance, stability
equipoise    [N] ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
poise    [N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
imbalance(อิมแบล'เลินซฺ) n. ภาวะที่ขาดความสมดุล
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
symmetry(n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top