ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equipoise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipoise-, *equipoise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipoise(vt) ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน, Syn. counterbalance
equipoise(n) ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
equipoise(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล

English-Thai: Nontri Dictionary
equipoise(n) ความสมดุล, ความเที่ยงตรง, ดุลยภาพ, ความแน่วแน่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราชู(n) balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipoise (n) ˈɛkwɪpɔɪz (e1 k w i p oi z)
equipoises (n) ˈɛkwɪpɔɪzɪz (e1 k w i p oi z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equipoise \E"qui*poise\, n. [Equi- + poise.]
   1. Equality of weight or force; hence, equilibrium; a state
    in which the two ends or sides of a thing are balanced,
    and hence equal; state of being equally balanced; -- said
    of moral, political, or social interests or forces.
    [1913 Webster]
 
       The means of preserving the equipoise and the
       tranquillity of the commonwealth.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Our little lives are kept in equipoise
       By opposite attractions and desires. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Counterpoise.
    [1913 Webster]
 
       The equipoise to the clergy being removed. --Buckle.
    Equipollence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equipoise
   n 1: equality of distribution [syn: {balance}, {equilibrium},
      {equipoise}, {counterbalance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top