ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equip

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equip-, *equip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equip(vt) จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equipage(n) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage(n) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
equipped(adj) ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
equip for(phrv) มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ
equipment(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool
equipoise(vt) ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน, Syn. counterbalance
equipoise(n) ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
equipoise(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equip with(phrv) จัดหาให้ด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equip(อีควิพ') { equipped, equipping, equips } vt. จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องประกอบ, การจัดให้มี, การจัดหามาให้, การติดตั้งเครื่องมือ
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม, หามาให้, จัดหาให้, ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประกอบ, เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้, อุปกรณ์, บริภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล, ความเที่ยงตรง, ดุลยภาพ, ความแน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equipotential surfaceผิวสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [การบัญชี]
Equipmentอุปกรณ์การวิจัย, เครื่องมือ, อุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Suppliesอุปกรณ์และวัสดุ, วัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, วัสดุและอุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Supplies, Hospitalวัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, โรงพยาบาล, อุปกรณ์และวัสดุ [การแพทย์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment Faultเครื่องใช้งานไม่ได้ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
equip(v) provide with (something) usually for a specific purpose, Syn. fit, outfit, fit out
equip(v) provide with abilities or understanding
equipment(n) an instrumentality needed for an undertaking or to perform a service
equipoised(adj) lacking lateral dominance; being neither right-handed nor left-handed
equipotent(adj) having equal strength or efficacy
equiprobable(adj) equally probable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Equip

v. t. [ imp. & p. p. Equipped p. pr. & vb. n. Equipping. ] [ F. équiper to supply, fit out, orig. said of a ship, OF. esquiper to embark; of German origin; cf. OHG. scif, G. schiff, Icel. skip, AS. scip. See Ship. ] 1. To furnish for service, or against a need or exigency; to fit out; to supply with whatever is necessary to efficient action in any way; to provide with arms or an armament, stores, munitions, rigging, etc.; -- said esp. of ships and of troops. Dryden. [ 1913 Webster ]

Gave orders for equipping a considerable fleet. Ludlow. [ 1913 Webster ]

2. To dress up; to array; accouter. [ 1913 Webster ]

The country are led astray in following the town, and equipped in a ridiculous habit, when they fancy themselves in the height of the mode. Addison. [ 1913 Webster ]

Equipage

n. [ F. équipage, fr. équiper. See Equip. ] 1. Furniture or outfit, whether useful or ornamental; especially, the furniture and supplies of a vessel, fitting her for a voyage or for warlike purposes, or the furniture and necessaries of an army, a body of troops, or a single soldier, including whatever is necessary for efficient service; equipments; accouterments; habiliments; attire. [ 1913 Webster ]

Did their exercises on horseback with noble equipage. Evelyn. [ 1913 Webster ]

First strip off all her equipage of Pride. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Retinue; train; suite. Swift. [ 1913 Webster ]

3. A carriage of state or of pleasure with all that accompanies it, as horses, liveried servants, etc., a showy turn-out. [ 1913 Webster ]

The rumbling equipages of fashion . . . were unknown in the settlement of New Amsterdam. W. Irving. [ 1913 Webster ]

Equipaged

a. Furnished with equipage. [ 1913 Webster ]

Well dressed, well bred.
Well equipaged, is ticket good enough. Cowper. [ 1913 Webster ]

Equiparable

pos>a. [ L. aequiparabilis. ] Comparable. [ Obs. or R. ] [ 1913 Webster ]

Equiparate

pos>v. t. [ L. aequiparatus, p. p. of aequiparare. ] To compare. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Equipedal

a. [ Equi- + L. pes, pedis, foot. ] (Zoöl.) Equal-footed; having the pairs of feet equal. [ 1913 Webster ]

Equipendency

n. [ Equi- + pendency. ] The act or condition of hanging in equipoise; not inclined or determined either way. South. [ 1913 Webster ]

Equipensate

v. t. [ Equi- + pensatus, p. p. of pensare to weigh. Cf. Equipoise. ] To weigh equally; to esteem alike. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Equipment

n. [ Cf. F. équipement. See Equip. ] 1. The act of equipping, or the state of being equipped, as for a voyage or expedition. Burke. [ 1913 Webster ]

The equipment of the fleet was hastened by De Witt. Hume. [ 1913 Webster ]

2. Whatever is used in equipping; necessaries for an expedition or voyage; the collective designation for the articles comprising an outfit; equipage; as, a railroad equipment (locomotives, cars, etc. ; for carrying on business); horse equipments; infantry equipments; naval equipments; laboratory equipments. [ 1913 Webster ]

Armed and dight,
In the equipments of a knight. Longfellow. [ 1913 Webster ]

Equipoise

n. [ Equi- + poise. ] 1. Equality of weight or force; hence, equilibrium; a state in which the two ends or sides of a thing are balanced, and hence equal; state of being equally balanced; -- said of moral, political, or social interests or forces. [ 1913 Webster ]

The means of preserving the equipoise and the tranquillity of the commonwealth. Burke. [ 1913 Webster ]

Our little lives are kept in equipoise
By opposite attractions and desires. Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. Counterpoise. [ 1913 Webster ]

The equipoise to the clergy being removed. Buckle.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cops are coming and the firemen. They got equipment and stuff.ถ้าเค้าขายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว Hero (1992)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's good business in your opinion. You've got to move them, the equipment, everything to Czechoslovakia.ลงทุนบ้าบอ คุณมีอะไรในใจ Schindler's List (1993)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipEach robot is equipped with a talking machine.
equipEach room is equipped with large desks.
equipEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equipGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equipHe equipped himself with a rifle.
equipHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equipHe equipped his son with the will to persevere.
equipHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equipHe wants to equip his son with a good education.
equipHe was equipped for a trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใช้(n) utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count Unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย(n) equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count Unit: ชิ้น
เครื่องอุปกรณ์(n) implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count Unit: ชิ้น
ตราชู(n) balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
ติดอาวุธ(v) arm, See also: equip with weapons, bear arms, Ant. ปลดอาวุธ, Example: กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล, Thai Definition: มีอาวุธประจำ
ความพรั่งพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [ m ] ; set [ m ] ; assortiment [ m ] ; jeu [ m ] ; équipe [ f ] ; suite [ f ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [ m ] ; nombre de membres d'équipage [ m ]
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
การบริหารทีมงาน[kān børihān thīm ngān] (n, exp) EN: team management  FR: conduite d'équipe [ f ]
ข้าวของเครื่องใช้[khāokhøng khreūangchai] (n, exp) EN: appliance ; tool ; equipment  FR: appareil [ m ] ; éauipement [ m ]
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
ของใช้[khøngchai] (n) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement  FR: ustensiles [ mpl ]
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
equip
equips
equipped
equipment
equipping
equipments
equipment's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip
equips
equipage
equipped
equipages
equipment
equipoise
equipping
equipoises

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ,   /  ] equipment; facilities; installations #955 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ,   /  ] equipment #2,347 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ,   /  ] equipment; system; device #3,809 [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ,  ] equipment; material #8,548 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n, vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) #1,140 [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] (n, vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) #1,287 [Add to Longdo]
装備[そうび, soubi] (n, vs) equipment; (P) #1,506 [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv, n-t, adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P) #1,527 [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) #2,440 [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] (n) type of equipment; model; (P) #3,247 [Add to Longdo]
装着[そうちゃく, souchaku] (n, vs) equipping; installing; mounting; laying down; (P) #5,031 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
内蔵[ないぞう, naizou] (adj-no, vs) internal (e.g. disk); built-in; equipped (with); (P) #7,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top