ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equip

IH0 K W IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equip-, *equip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equip(vt) จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equipage(n) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage(n) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
equipped(adj) ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
equip for(phrv) มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ
equipment(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool
equipoise(vt) ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน, Syn. counterbalance
equipoise(n) ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
equipoise(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equip with(phrv) จัดหาให้ด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equip(อีควิพ') { equipped, equipping, equips } vt. จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องประกอบ, การจัดให้มี, การจัดหามาให้, การติดตั้งเครื่องมือ
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม, หามาให้, จัดหาให้, ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประกอบ, เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้, อุปกรณ์, บริภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล, ความเที่ยงตรง, ดุลยภาพ, ความแน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equipotential surfaceผิวสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [การบัญชี]
Equipmentอุปกรณ์การวิจัย, เครื่องมือ, อุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Suppliesอุปกรณ์และวัสดุ, วัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, วัสดุและอุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Supplies, Hospitalวัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, โรงพยาบาล, อุปกรณ์และวัสดุ [การแพทย์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment Faultเครื่องใช้งานไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You equip yourself.- เตรียมอุปกรณ์ให้ตัวเอง Pineapple Express (2008)
- Equip me, sir.- เตรียมอุปกรณ์ให้ที Pineapple Express (2008)
To equip an amphibious mariachi band.ที่จะเอาไปตั้งวงดนตรีเม็กซิกัน The Science of Illusion (2010)
Satsuma's objective, while talking before the Emperor about punishing Choshu is to encourage Choshu to equip itself for the overthrow the Shogunate.เป้าหมายของซัทสึมะที่ได้พูดไว้ก่อนที่องค์จักรพรรดิ์จะสั่งฆ่าโขขู คือการผลักดันโชชูให้ตนเองได้มีโอกาสโค่นล้มท่านโชกุน Episode #2.7 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipEach robot is equipped with a talking machine.
equipEach room is equipped with large desks.
equipEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equipGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equipHe equipped himself with a rifle.
equipHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equipHe equipped his son with the will to persevere.
equipHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equipHe wants to equip his son with a good education.
equipHe was equipped for a trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใช้(n) utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count Unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย(n) equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count Unit: ชิ้น
เครื่องอุปกรณ์(n) implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count Unit: ชิ้น
ตราชู(n) balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
ติดอาวุธ(v) arm, See also: equip with weapons, bear arms, Ant. ปลดอาวุธ, Example: กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล, Thai Definition: มีอาวุธประจำ
ความพรั่งพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [ m ] ; set [ m ] ; assortiment [ m ] ; jeu [ m ] ; équipe [ f ] ; suite [ f ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [ m ] ; nombre de membres d'équipage [ m ]
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
การบริหารทีมงาน[kān børihān thīm ngān] (n, exp) EN: team management  FR: conduite d'équipe [ f ]
ข้าวของเครื่องใช้[khāokhøng khreūangchai] (n, exp) EN: appliance ; tool ; equipment  FR: appareil [ m ] ; éauipement [ m ]
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
ของใช้[khøngchai] (n) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement  FR: ustensiles [ mpl ]
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EQUIP IH0 K W IH1 P
EQUIPS IH0 K W IH1 P S
EQUIPPED IH0 K W IH1 P T
EQUIPMENT IH0 K W IH1 P M AH0 N T
EQUIPPING IH0 K W IH1 P IH0 NG
EQUIPMENTS IH0 K W IH1 P M AH0 N T S
EQUIPMENT'S IH0 K W IH1 P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip (v) ˈɪkwˈɪp (i1 k w i1 p)
equips (v) ˈɪkwˈɪps (i1 k w i1 p s)
equipage (n) ˈɛkwɪpɪʤ (e1 k w i p i jh)
equipped (v) ˈɪkwˈɪpt (i1 k w i1 p t)
equipages (n) ˈɛkwɪpɪʤɪz (e1 k w i p i jh i z)
equipment (n) ˈɪkwˈɪpmənt (i1 k w i1 p m @ n t)
equipoise (n) ˈɛkwɪpɔɪz (e1 k w i p oi z)
equipping (v) ˈɪkwˈɪpɪŋ (i1 k w i1 p i ng)
equipoises (n) ˈɛkwɪpɔɪzɪz (e1 k w i p oi z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material, #8,548 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) { comp } original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
イクイップメント[ikuippumento] (n) equipment [Add to Longdo]
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) { comp } online equipment [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) { comp } cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
カラム[karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
キャビネット[kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) { comp } data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) { comp } data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) { comp } data terminal equipment; DTE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equip \E*quip"\, v. t. [imp. & p. p. {Equipped}; p. pr. & vb. n.
   {Equipping}.] [F. ['e]quiper to supply, fit out, orig. said
   of a ship, OF. esquiper to embark; of German origin; cf. OHG.
   scif, G. schiff, Icel. skip, AS. scip. See {Ship}.]
   1. To furnish for service, or against a need or exigency; to
    fit out; to supply with whatever is necessary to efficient
    action in any way; to provide with arms or an armament,
    stores, munitions, rigging, etc.; -- said esp. of ships
    and of troops. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Gave orders for equipping a considerable fleet.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress up; to array; accouter.
    [1913 Webster]
 
       The country are led astray in following the town,
       and equipped in a ridiculous habit, when they fancy
       themselves in the height of the mode. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equip
   v 1: provide with (something) usually for a specific purpose;
      "The expedition was equipped with proper clothing, food,
      and other necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out},
      {outfit}]
   2: provide with abilities or understanding; "She was never
     equipped to be a dancer"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top