ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*spirit*

S P IH1 R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spirit, -spirit-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirit(n) วิญญาณ, See also: จิตใจ, Syn. life force, soul
spirit(n) เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spirit(n) อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, disposition
spirit(vt) ลักพาไป, Syn. remove secretly
spirits(n) อารมณ์, Syn. mood
dispirit(vt) ทำให้ท้อใจ, See also: ทำให้หดหู่, ทำให้สิ้นหวัง, Syn. dishearten, depress, Ant. encourage
inspirit(vt) ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, See also: ทำให้มีชีวิต
spirited(adj) ซึ่งมุ่งมั่น, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively, active
spiritual(adj) เกี่ยวกับจิตใจ, See also: เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
spiritual(adj) เกี่ยวกับศาสนา, See also: เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. relegious, sacred, Ant. secular
spiritual(adj) เกี่ยวกับอารมณ์, See also: เกี่ยวกับความรู้สึก
spiritual(n) เพลงสวด, See also: เพลงศาสนา, Syn. hymn, religious song
dispirited(adj) ท้อใจ, See also: หดหู่, สิ้นหวัง, Syn. depressed, hopeless, Ant. hopeful
spirit off(phrv) ทำให้ออกไปด้วยเวทมนตร์, Syn. spirit away
spiritless(adj) ซึ่งท้อแท้, Syn. dull, apathetic
spirituous(adj) ซึ่งผสมอัลกอฮอล์, Syn. alcoholic
spirit away(phrv) พาออกไปด้วยเวทมนตร์, Syn. spirit off
dispiritedly(adv) อย่างท้อแท้, See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง, Syn. hopelessly
low-spirited(adj) เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad, heartsore, dispirited, blue
spirit level(n) เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง, Syn. level
spiritualize(vt) ทำให้มีจิตวิญญาณ, See also: ทำให้มีชีวิตจิตใจ
high-spirited(adj) ซึ่งร่าเริง, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. animated, lively, sprightly, Ant. lethargic, sluggish, tired
poor-spirited(adj) ขี้กลัว, See also: ขลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
holy spiritพระจิต, วิญญาณของพระเจ้า, บุคคลที่3ของ trinity
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด, ตาขาว
proof spiritn. เหล้าที่มีแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดและมีความถ่วงจำเพาะ0.8949ที่60องศาF
public-spiritedadj. มีใจสาธารณกุศล, มีจิตใจเพื่อสธารณชน
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ, วิญญาณ, ใจ, ญาณ, เจตนา, หัวใจ, ความในใจ, อารมณ์, ความเด็ดเดี่ยว, ความมุ่งมั่น, ความองอาจ, ภูติผีปีศาจ, หัวน้ำหอม, ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น, สารละลายแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ, ปลุกใจ, กระตุ้น, ให้กำลังใจ, ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น, เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา, ไม่มีกะจิตกะใจ, ไม่หนักแน่น, ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish, lethargic
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, เกี่ยวกับวิญญาณ, เกี่ยวกับใจ, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) , เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n

English-Thai: Nontri Dictionary
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง
inspirit(vt) ทำให้มีใจ, แนะนำ, ดลใจ, กระตุ้น
spirit(n) ผี, จิตใจ, กำลังใจ, ความกล้า, วิญญาณ, อารมณ์, ความมุ่งมั่น
spirit(vt) ให้กำลังใจ, ลักพา, กระตุ้น, ปลุกใจ, เร้าใจ
spirited(adj) กล้าหาญ, มีกำลังใจ, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา
spiritless(adj) ขลาด, ไม่มีกำลังใจ, ไม่สนุกสนาน, ท้อใจ, เหงา
spiritual(adj) ทางพระ, ทางใจ, ภายใน, ในทางศาสนา, เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law, spirit ofเจตนารมณ์ของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ ดู intendment of law และ legislative intent ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirituous-เหล้า, -แอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spirit๑. เหล้ายา๒. ของเหลวผลกลั่น๓. วิญญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiritจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritเจตนารมณ์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritual healingการรักษาด้วยพลังจิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spiritจิต [TU Subject Heading]
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual exercisesการฝึกจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual lifeชีวิตทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual therapiesการรักษาทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritualismการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Ammonia Spirit, Aromaticเหล้าแอมโมเนียหอม [การแพทย์]
Spiritual Intelligence/Quotientความฉลาดทางจิตวิญญาณ, Example: ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความช [สุขภาพจิต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spirit of the times(n) ความนิยมตามสมัย, Syn. Fashion

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- That's the spirit.ใครเป็นใครในหมวกแบน? How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
Teach you team spirit.และคุณจะไม่ได้รับการบันทึก How I Won the War (1967)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now, come on, boys, where's your spirit? I don't hear no singing.กระปรี้กระเปร่าหน่อยสิ ไม่เห็นร้องเพลงกันเลย Blazing Saddles (1974)
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ Blazing Saddles (1974)
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)
So it's not spiritualism or nationalism.มันไม่ใช่เรื่องของจิตใจหรือความรักชาติ Gandhi (1982)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's full of ghosts, or spirits, or something.มันแค่อยากให้ผมดูงี่เง่า *batteries not included (1987)
You have fighting spirit.คุณมีจิตวิญญาณการต่อสู้ Bloodsport (1988)
Brings mind, body, spirit together.นำจิตใจร่างกายจิตวิญญาณร่วมกัน Bloodsport (1988)
When you fight, my spirit will fight with you.เมื่อคุณต่อสู้กับจิตวิญญาณของฉันจะต่อสู้กับคุณ Bloodsport (1988)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ My Neighbor Totoro (1988)
Spanish, spiritual, street music, parades, carnival, สเปน, ศาสนา, ดนตรีข้างถนน, เดินพาเหรด , เพลงงานวัด The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's send your spirit into that tree.ลองส่งวิญญาณเธอ ไปที่ต้นไม้นั่นสิ Wuthering Heights (1992)
It's the one night of the year where the spirits of the dead can return to Earth.มันเป็นคืนที่ทุกคนได้ยินมาว่า วิญญาณของคนตาย จะกลับคืนสู่โลก. Hocus Pocus (1993)
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน." Hocus Pocus (1993)
And His wife, the Spiritและภรรยาของพระวิญญาณของพระองค์ In the Name of the Father (1993)
Our ancestor also said this girl here... is Tyan-Yu's true spiritual wife... already growing his son!บรรพบุรุษของเรายังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้น... คือภรรยาที่ถูกต้องของทันหยู แล้วก็ยังตั้งครรภ์ลูกของเขาแล้วด้วย The Joy Luck Club (1993)
My baby was so light in my arms, because his little spirit had flown away.ลูกของฉันตัวเบามากในอ้อมกอดของฉัน เพราะวิญญาณของเขาได้หลุดลอยไปแล้ว The Joy Luck Club (1993)
And with his, my spirit had also gone.แล้วดวงวิญญาณของฉัน ก็หลุดหายไปพร้อมกับของเขา The Joy Luck Club (1993)
But Lena had no spirit, because I had none to give her.แต่ลีน่าไม่มีวิญญาณ เพราะว่าฉันไม่มีเหลือเอาไว้จะให้เธอแล้ว The Joy Luck Club (1993)
now ready to leap out and cut her spirit loose.ที่พร้อมจะกระโจนออกมา แล้วตัดบ่วงที่มัดวิญญาณของเธอเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่ The Joy Luck Club (1993)
- That's the spirit!- คุณแน่มากเลย Junior (1994)
There's no Spiritland! No Hotu Matu'a coming for us.ไม่มีเทพเจ้าที่จะมาหาเรา ไม่มีอะไรเลยอยู่ตรงโน้น Rapa Nui (1994)
"Glorify God in your body and your spirit... which are God's"สรรเสริญพระเจ้าในกายคุณ และในวิญญาณคุณ ซึ่งเป็นของพระเจ้า Don Juan DeMarco (1994)
Of what is the spirit made?สิ่งที่วิญญาณจะได้ Don Juan DeMarco (1994)
They'd stolen my spirit... and infused me with joy, like a May day breaking.พวกนางขโมยหัวใจ และความซาบซ่านด้วยความร่าเริง เหมือนเป็นวันแรงงาน Don Juan DeMarco (1994)
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth, ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ Don Juan DeMarco (1994)
What about my medallion of spiritual accomplishment?แล้วเหรียญเปรียญแห่งวิญญาณล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But I am a child of light. A pure spirit.แต่ผมเป็นบุตรแห่งแสง ผู้มีวิญญาณบริสุทธิ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The spirit will overcome.โลกมันกลมนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The spirit will overcome.เที่ยงแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
One must forego the self to attain spiritual creaminess and avoid the chewy chunks of degradation.เก่งมาก เอซ คุณคงปลาบปลื้มมากสินะ ความภูมิใจเป็นอัตตา Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
And I think of all the energy I spent visualizing you as a radiant spirit.ฉันอุตส่าห์คิดภาพคุณ เป็นวิญญาณที่ส่องสว่าง Jumanji (1995)
That's the spirit. Let's try walking.นั่นคือจิตวิญญาณ ลองเดิน The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
spiritBlessed are the poor in spirit.
spiritBody and spirit are twins: God only knows which is which.
spiritDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
spiritEasy living corrupted the warrior spirit.
spiritFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
spiritFlesh gives birth to flesh, Spirit gives birth to Spirit.
spiritFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
spiritHave a spirit of enterprise.
spiritHe and I are kindred spirits.
spiritHe came home in high spirits.
spiritHe entered into the game with great spirit.
spiritHe has a spirit of tenacity.
spiritHe is a man of spirit.
spiritHe is barren of creative spirit.
spiritHe is in high spirits today.
spiritHe is poor, but he is in high spirits.
spiritHe is quite young in spirit.
spiritHe lost his spirits.
spiritHe was actuated by community spirit.
spiritHe was in good spirits.
spiritHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.
spiritHis words aroused my competitive spirit.
spiritI believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.
spiritI found a kindred spirit in Bob.
spiritI'll be with you in spirit.
spiritI saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him.
spiritI suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.
spiritI was in good spirits.
spiritMy father drinks no spirits.
spiritMy husband is in high spirits today.
spiritMy method displayed a different spirit.
spiritNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
spiritNew indirect taxes were imposed on spirits.
spiritNot just people, I can also feel the faint spirit held by buildings, walls and such.
spiritOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
spiritOur team was in high spirits because of the victory.
spiritPrecognition is the act of using spiritual-power to know things that will occur in the future.
spiritPut more spirit into your work.
spiritShe bore her misfortunes with a brave spirit.
spiritShe came home in low spirits.
spiritShe is in low spirits today.
spiritShe seems to be possessed by an evil spirit.
spiritShe was none the worse for drinking spirits.
spiritShe went on picnic in spirits.
spiritSo it is with everyone born of the Spirit.
spiritSpirit manifested itself.
spiritSpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.
spiritThat's the spirit.
spiritThat's the spirit, Mr Suzuki.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ(n) ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว
วัยคะนอง(n) wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
สุรา(n) spirits, See also: liquor, Syn. เหล้า, น้ำเมา, Count Unit: ขวด
ภูติผีปีศาจ(n) ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้
เปียก(adj) limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai Definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
ผีกระสือ(n) spirit, Syn. กระสือ, Example: คนสมัยก่อนเชื่อว่าผีกระสือกลัวใบหนาดหรือไพล, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก
ผีกระหัง(n) evil spirit, Syn. กระหัง, กระหาง, Example: ผีกระหังจะเข้าสิงผู้ชาย, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก
ผีตายโหง(n) spirit of one who died a violent death, Example: ผีตายโหงเป็นวิญญาณของคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีที่ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่นถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
ผีเรือน(n) household spirit, See also: household god, Syn. ผีบ้านผีเรือน, ผีเหย้าผีเรือน, Example: ผู้อาศัยเซ่นไหว้ผีเรือนเพื่อให้ดูแลบ้านที่อาศัยอยู่, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีที่อยู่ประจำเรือน
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว
ร่วมแรงร่วมใจ(v) be united in action and spirit, See also: pool efforts, unite, come together, Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน
เริงใจ(v) be in high spirits, See also: be in exuberant spirits, be joyful/cheerful/merry/jovial/gay, Example: ฉันไม่เคยเห็นพ่อเริงใจเช่นนี้มานานแล้ว, Thai Definition: สุขใจ
เริงรื่น(v) be happy, See also: be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hi, Syn. รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา, Ant. เศร้าหมอง, Example: วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ, Thai Definition: ไม่มีความเศร้าหมอง
ลำพองใจ(v) be in high spirits, See also: be arrogant, be haughty, Syn. หึกเหิม, ลำพอง, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: เขาลำพองใจว่าไม่มีใครสู้เขาได้, Thai Definition: พอใจตนเองจนเกินประมาณ
วิญญาณ(n) soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai Definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
เศร้าซึม(v) be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
สาง(n) ghost, See also: spirit, spook, apparition, spectre, wraith, Syn. ผี, ผีสาง, Example: วัฒนธรรมแบบเชื่อผีเชื่อสางก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ใต้พุทธศาสนาตลอดเวลา, Count Unit: ตน
หมดกำลังใจ(v) dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai Definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
เหนื่อยใจ(v) be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
อก(n) soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
อสูร(n) devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
มัคนายก(n) liaison, See also: spiritual guide, Syn. มรรคนายก, Example: คุณตาทองย้อยเป็นมัคนายกประจำวัดนี้, Thai Definition: ผู้จัดการทางกุศล, ผู้ชี้แจงทางบุญ, Notes: (บาลี)
เซ่นผี(v) propitiate the spirits, See also: make offerings or sacrifice to the spirits, Syn. ไหว้ผี, Example: ชาวบ้านนำของไปเซ่นผี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพิธี, Thai Definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เซ่นไหว้(v) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits, Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย, Example: ลูกหลานจะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ยเป็นประจำ, Thai Definition: บูชาเทวดาหรือเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ของมึนเมา(n) liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai Definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
ไม่สดใส(v) be not cheerful, See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not liv, Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, Example: เธอดูไม่สดใสเลยคงกลุ้มใจเรื่องงานแน่ๆ, Thai Definition: ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม
ผีสิง(v) be possessed be the spirit, Example: ทางบ้านพาเขาไปรดน้ำมนต์ เพราะเชื่อว่าเขาโดนผีสิง, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วซึ่งมองไม่เห็นตัวและเข้าไปอยู่ในตัวคนที่ยังไม่ตาย
ภูตผี(n) ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย
เกาเหลียง(n) Kaoliang wine, See also: spiritous liquor made from grain of sorghum, Syn. เหล้าเกาเหลียง, Example: เซียนจาดองเหล้าเกาเหลียงเป็นโภชนาบำบัดแก้อาการปวดระดู, Thai Definition: ชื่อเหล้าจีนชนิดหนึ่ง กลิ่นฉุน รสหวาน
เข้าเจ้า(v) be in communion with a spirit, See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body, Syn. เข้าทรง, เข้าเจ้าเข้าทรง, เข้าทรงเจ้า, Example: บ้านยายแสงคงจะเข้าเจ้ากันอีกแล้ว เห็นคนขึ้นลงกันเต็มไปหมด, Thai Definition: ทำพิธีให้เจ้ามาสิงในร่างกาย
เข้าทรง(v) communicate with spirit, Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง, Example: พอเจ้าเข้าทรง บรรดาสานุศิษย์ก็ต่างขอเลขเด็ดกันยกใหญ่, Thai Definition: เข้าไปสิงอยู่ในร่างกายคนทรง
เข้าผี(v) invoke, See also: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body, raise a spirit, Syn. เข้าทรง, Example: ชายร่างใหญ่เป็นร่างให้วิญญาณเข้าผีตามประเพณี, Thai Definition: ทำพิธีให้ผีเข้าสิงในตัวคน
คึก(adv) impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
คึก(v) be in high mettle, See also: be impetuous, be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: งานสงกรานต์ปีนี้รู้สึกจะคึกกว่าทุกปีที่ผ่านมา
คึกคะนอง(adv) impetuously, See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: เขาคิดอย่างคึกคะนองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในวงการผลิตแผงวงจรรวม
คึกคะนอง(v) be impetuous, See also: be clamorous, be high-spirited, be wild, be in high spirit, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: วัยรุ่นกำลังคึกคะนองก็ต้องออกแสวงหาของดี อาจารย์ดีเพื่อศึกษาวิชาอาคมไสยศาสตร์
คะนอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง(v) be impetuous, See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ตอนยังเป็นเด็กนักเรียนเขารู้กันดีว่า ผมนั้นห่ามคะนองขนาดไหน, Thai Definition: แสดงอาการร่าเริง
คะนอง(adj) impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
คอตก(adv) crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai Definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
คึกคะนอง(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
ลำพอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คึกคาม(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
ปลุกใจ(v) encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai Definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
ปิศาจ(n) devil, See also: ghost, monster, demon, evil spirit, Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ, Example: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน, Count Unit: ตน, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้, Notes: (สันสกฤต)
ปัดรังควาน(v) exorcize evil spirits, See also: dispel by some supernatural power, Syn. ขับไล่, Example: ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องไสยาศาสตร์มักสามารถขับไล่ปีศาจ ปัดรังควานได้, Thai Definition: ทำพิธีขับไล่ผี, โดยปริยายหมายถึงขับไล่อัปรีย์จัญไรให้พ้นไป
พระภูมิ(n) guardian spirit, Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิเจ้าที่, Example: เมื่อปลูกเรือนใหม่ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่ได้อยู่อาศัยและปกป้องรักษาผู้อาศัยให้อยู่ร่มเย็น, Thai Definition: เทพารักษ์ประจำพื้นที่ในบริเวณบ้าน
พราย(n) ghost, See also: spirit, Syn. ผีพราย, นางพราย, Example: ว่ากันว่าตาเรืองมีนางพรายตานีเป็นเมียและมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวก้นบาตรพระ, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผีจำพวกหนึ่ง (มักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [ m ]
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ฮึกเหิม[ārom heuk-hoēm] (v, exp) EN: be in high spirits ; be in great spirits
บัตรพลี[batphlī] (n, exp) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
หอผี[høphī] (n, exp) EN: spirit shrine
หดหู่[hothū] (v) EN: depress ; deject ; be dispirit  FR: être déprimé ; être découragé
หดหู่[hothū] (adj) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed
หัวเหล้า[hūalao] (n) EN: proof spirit
อิทธิ[itthi] (n) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power  FR: pouvoir surnaturel [ m ] ; magie [ f ]
ใจ[jai] (n) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention  FR: coeur [ m ] ; esprit [ m ]
เจ้าที่[jao thī] (n, exp) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place  FR: esprit du lieu [ m ] ; esprit local [ m ]
จริต[jarit] (n) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit  FR: conduite [ f ] ; manières [ fpl ] ; comportement [ m ]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; esprit [ m ] ; idée [ f ] ; objet [ m ] ; but [ m ] ; dessein [ m ] ; projet [ m ]
เจตนารมณ์ของกฎหมาย[jēttanārom khøng kotmāi] (n, exp) EN: spirit of the law  FR: esprit de la loi [ m ]
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ[jēttanārom ratthathammanūn] (n, exp) EN: spirit of the constitution  FR: esprit de la constitution [ m ]
จิต[jit] (n) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts  FR: âme [ f ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; conscience [ f ] ; mental [ m ]
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [ m ] ; émotion [ f ] ; mental [ m ] ; psychisme [ m ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; impression [ f ] ; âme [ f ]
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กำลังใจ[kamlangjai] (n) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale  FR: volonté [ f ] ; détermination [ f ]
การทรงเจ้า[kān song jao] (n) EN: necromancy  FR: nécromancie [ f ] ; magie [ f ] ; spiritisme [ m ]
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ความมุ่งหมาย[khwām mungmāi] (n) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; esprit [ m ] ]
ขวัญ[khwan] (n, exp) EN: guardian spirit ; tutelary spirit  FR: esprit tutélaire [ m ] ; génie protecteur [ m ]
ขวัญ[khwan] (n) EN: morale ; spirit ; heart  FR: moral [ m[ ; esprit [ m ]
ขวัญดี[khwan dī] (n) EN: high morale ; good spirit  FR: bon moral [ m ] ; bon état d'esprit [ m ]
ขวัญเมือง[khwan meūang] (n, exp) EN: spirit of a city
กองข้าว[køngkhāo] (n) EN: rice offering for the spirit
ไล่ผี[lai phī] (v) EN: exorcise spirits  FR: exorciser
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily
ลำพองใจ[lamphøngjai] (v) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty  FR: être hautain ; être arrogant
เหล้า[lao] (n) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)  FR: alcool [ m ] ; spiritueux [ m ] ; liqueur [ f ] ; gnôle [ f ] (fam.)
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้าขาว[lao khāo] (n, exp) EN: white spirit ; rice whisky  FR: alcool blanc [ m ]
เหล้ายาดอง[lao yā døng] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
มโนมัย[manōmai] (adj) EN: spiritual
หมดกำลังใจ[mot kamlangjai] (v) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten  FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [ f ] (litt.) ; générosité [ f ] ; propension [ f ] ; bienveillance [ f ]
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRIT S P IH1 R AH0 T
SPIRIT S P IH1 R IH0 T
SPIRITO S P IH0 R IY1 T OW2
SPIRITS S P IH1 R IH0 T S
ESPIRITU EH0 S P IH0 R IY1 CH UW0
ESPIRITO EH2 S P IH1 R IH0 T OW0
ESPIRITO EH2 S P IH0 R IY1 T OW0
SPIRITED S P IH1 R IH0 T AH0 D
SPIRIT'S S P IH1 R IH0 T S
SPIRITUAL S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L
DISPIRITED D IH0 S P IH1 R AH0 T IH0 D
SPIRITUALS S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L Z
SPIRITUALLY S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IY2
DISPIRITING D IH0 S P IH1 R IH0 T IH0 NG
SPIRITUALITY S P IH2 R IH0 CH UW2 AE1 L AH0 T IY2
SPIRITUALIST S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 S T
SPIRITUALISM S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 Z M
LOW-SPIRITED L OW2 S P IH1 R AH0 T IH0 D
SPIRITEDNESS S P IH1 R IH0 T IH0 D N AH0 S
SPIRITUALISTS S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 S T S
HIGH-SPIRITED HH AY2 S P IH1 R IH0 D IH0 D
PUBLIC-SPIRIT P AH1 B L IH0 K S P IH1 R IH0 T
POOR-SPIRITED P UW1 R S P IH1 R IH0 T IH0 D
PUBLIC-SPIRITED P AH1 B L IH0 K S P IH1 R IH0 T AH0 D
LOW-SPIRITEDNESS L OW2 S P IH1 R IH0 T IH0 D N AH0 S
POOR-SPIRITEDNES P UW1 R S P IH1 R IH0 T IH0 D N AH0 S
PUBLIC-SPIRITEDN P AH2 B L IH0 K S P IH1 R IH0 T IH2 D N AH0 S
HIGH-SPIRITEDNES HH AY2 S P IH1 R IH0 D IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirit (v) spˈɪrɪt (s p i1 r i t)
spirits (v) spˈɪrɪts (s p i1 r i t s)
dispirit (v) dˈɪspˈɪrɪt (d i1 s p i1 r i t)
spirited (v) spˈɪrɪtɪd (s p i1 r i t i d)
dispirits (v) dˈɪspˈɪrɪts (d i1 s p i1 r i t s)
spiriting (v) spˈɪrɪtɪŋ (s p i1 r i t i ng)
spiritual (n) spˈɪrɪtʃuəʳl (s p i1 r i ch u@ l)
dispirited (v) dˈɪspˈɪrɪtɪd (d i1 s p i1 r i t i d)
spiritless (j) spˈɪrɪtləs (s p i1 r i t l @ s)
spirituals (n) spˈɪrɪtʃuəʳlz (s p i1 r i ch u@ l z)
spirituous (j) spˈɪrɪtjuəʳs (s p i1 r i t y u@ s)
dispiriting (v) dˈɪspˈɪrɪtɪŋ (d i1 s p i1 r i t i ng)
spirit-lamp (n) spˈɪrɪt-læmp (s p i1 r i t - l a m p)
spiritually (a) spˈɪrɪtʃuəʳliː (s p i1 r i ch u@ l ii)
dispiritedly (a) dˈɪspˈɪrɪtɪdliː (d i1 s p i1 r i t i d l ii)
low-spirited (j) lˈou-spˈɪrɪtɪd (l ou1 - s p i1 r i t i d)
party-spirit (n) pˌaːtɪ-spˈɪrɪt (p aa2 t i - s p i1 r i t)
spirit-lamps (n) spˈɪrɪt-læmps (s p i1 r i t - l a m p s)
spirit-level (n) spˈɪrɪt-lɛvəl (s p i1 r i t - l e v @ l)
spirit-stove (n) spˈɪrɪt-stouv (s p i1 r i t - s t ou v)
spiritualism (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪzəm (s p i1 r i ch u@ l i z @ m)
spiritualist (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪst (s p i1 r i ch u@ l i s t)
spirituality (n) spˌɪrɪtʃuˈælɪtiː (s p i2 r i ch u a1 l i t ii)
spiritualize (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪz (s p i1 r i ch u@ l ai z)
high-spirited (j) hˈaɪ-spˈɪrɪtɪd (h ai1 - s p i1 r i t i d)
poor-spirited (j) pˈuəʳ-spˈɪrɪtɪd (p u@1 - s p i1 r i t i d)
spirit-levels (n) spˈɪrɪt-lɛvəlz (s p i1 r i t - l e v @ l z)
spirit-rapper (n) spˈɪrɪt-ræpər (s p i1 r i t - r a p @ r)
spirit-stoves (n) spˈɪrɪt-stouvz (s p i1 r i t - s t ou v z)
spiritualists (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪsts (s p i1 r i ch u@ l i s t s)
spiritualized (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪzd (s p i1 r i ch u@ l ai z d)
spiritualizes (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪzɪz (s p i1 r i ch u@ l ai z i z)
party-spirited (j) pˌaːtɪ-spˈɪrɪtɪd (p aa2 t i - s p i1 r i t i d)
spirit-rappers (n) spˈɪrɪt-ræpəz (s p i1 r i t - r a p @ z)
spiritualistic (j) spˌɪrɪtʃuəʳlˈɪstɪk (s p i2 r i ch u@ l i1 s t i k)
spiritualizing (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪzɪŋ (s p i1 r i ch u@ l ai z i ng)
public-spirited (j) pˌʌblɪk-spˈɪrɪtɪd (p uh2 b l i k - s p i1 r i t i d)
spiritualization (n) spˌɪrɪtʃuəʳlaɪzˈɛɪʃən (s p i2 r i ch u@ l ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神[jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, ] spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist #521 [Add to Longdo]
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, ] vigor; vitality; drive; spiritual #521 [Add to Longdo]
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being #743 [Add to Longdo]
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage #1,049 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine) #2,425 [Add to Longdo]
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit #3,417 [Add to Longdo]
灵魂[líng hún, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] soul; spirit #3,959 [Add to Longdo]
[áng, ㄤˊ, ] to lift; to raise; to raise one's head; high; high spirits; soaring; expensive #7,048 [Add to Longdo]
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, ] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous #7,083 [Add to Longdo]
精灵[jīng líng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] spirit; fairy #7,317 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] to exorcise; to dispel; to drive out (evil spirits) #7,867 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫 #8,387 [Add to Longdo]
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit #9,037 [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts #9,605 [Add to Longdo]
振奋[zhèn fèn, ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] to stir oneself up; to raise one's spirits; to inspire #10,595 [Add to Longdo]
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, / ] dispirited; dejected; be dismayed #10,802 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / 駿] spirited horse #12,960 [Add to Longdo]
高昂[gāo áng, ㄍㄠ ㄤˊ, ] with head held high; in high spirits; elation #13,066 [Add to Longdo]
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness #14,452 [Add to Longdo]
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, / ] dispirited; depressed #15,092 [Add to Longdo]
甲醇[jiǎ chún, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ, ] methyl alcohol; methanol CH3OH; wood alcohol; wood spirit #15,994 [Add to Longdo]
妖精[yāo jing, ㄧㄠ ㄐㄧㄥ˙, ] evil spirit; alluring woman #16,816 [Add to Longdo]
党性[dǎng xìng, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the spirit or character of a political party #17,973 [Add to Longdo]
法轮功[Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Falun gong (Chinese spiritual practice) #18,367 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit #20,028 [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak #20,445 [Add to Longdo]
同心[Tóng xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] Tongxin county in Ningxia; with common wishes; a spirit of cooperation; concentric #20,610 [Add to Longdo]
灵性[líng xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] spiritual nature #21,723 [Add to Longdo]
兴高采烈[xīng gāo cǎi liè, ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄘㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] happy and excited (成语 saw); in high spirits; in great delight #22,126 [Add to Longdo]
义气[yì qì, ㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] (also yi4 qi5); spirit of loyalty and self-sacrifice; code of brotherhood #22,534 [Add to Longdo]
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, ] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism #22,560 [Add to Longdo]
奋起[fèn qǐ, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ, / ] to rise vigorously; a spirited start #22,866 [Add to Longdo]
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, / ] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude #23,224 [Add to Longdo]
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] expression; manner; spirited; vigorous #24,229 [Add to Longdo]
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father #24,383 [Add to Longdo]
神灵[shén líng, ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] a God; spirit; demon; occult or supernatural entities in general #24,822 [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit #25,127 [Add to Longdo]
气量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] (lit. quantity of spirit); moral character; degree of forbearance; broad-mindedness or otherwise; tolerance; magnanimity #26,530 [Add to Longdo]
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, / ] high-spirited and vigorous #27,851 [Add to Longdo]
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambition; resolve; backbone; drive; spirit #27,990 [Add to Longdo]
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit #28,179 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] spiritless; withered #28,596 [Add to Longdo]
神力[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, ] occult force; the power of a God or spirit #29,010 [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed #29,318 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] variant of 祇, earth-spirit; peace #29,631 [Add to Longdo]
昂首[áng shǒu, ㄤˊ ㄕㄡˇ, ] head high; in high spirits; to raise one's head (e.g. of neighing horse) #31,031 [Add to Longdo]
夜叉[yè chà, ㄧㄝˋ ㄔㄚˋ, ] yaksha (nature spirits) #31,733 [Add to Longdo]
锐气[ruì qì, ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] acute spirit; dash; drive #31,941 [Add to Longdo]
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] elated; high-spirited #32,119 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio #32,594 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerdrang { m }spirit of adventure [Add to Longdo]
Abenteuerlust { f }spirit of adventure [Add to Longdo]
Abenteurergeist { m }adventurous spirit [Add to Longdo]
Branntwein { m }; Sprit { m }spirits [Add to Longdo]
Brennspiritus { m }denatured alcohol [Add to Longdo]
Brennspiritus { m }methylated spirits [ Br. ] [Add to Longdo]
Geist { m } | Geister { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Geist { m }; Seele { f }; Gespenst { n }spirit [Add to Longdo]
Geisterwelt { f } | Geisterwelten { pl }spirit world | spirit worlds [Add to Longdo]
Geistlichkeit { f }spirituality [Add to Longdo]
Geistlichkeit { f }spiritualness [Add to Longdo]
Geistlosigkeit { f }spiritlessness [Add to Longdo]
Gemeinschaftsgeist { m }team spirit [Add to Longdo]
Gleichgesinnte { m, f }; Gleichgesinnter; Geisteverwandte { m, f }; Geisteverwandter; Person mit gleichen Interessenkindred spirit [Add to Longdo]
Kampfgeist { m }fighting spirit [Add to Longdo]
Kartoffelbranntwein { m }potato spirit [Add to Longdo]
Kastengeist { m }caste spirit [Add to Longdo]
Lebensfreude { f }high spirits [Add to Longdo]
Lebhaftigkeit { f }spiritedness [Add to Longdo]
Mannschaftsgeist { m }team spirit [Add to Longdo]
Munterkeit { f }liveliness; high spirit [Add to Longdo]
Mutlosigkeit { f }dispiritedness [Add to Longdo]
Niedergeschlagenheit { f }low spirits [Add to Longdo]
Obrigkeit { f } | weltliche und kirchliche Obrigkeitauthorities | temporal and spiritual authorities [Add to Longdo]
Parteigeist { m }; Parteigesinnung { f }party spirit [Add to Longdo]
Partylaune { f }party spirit; party mood [Add to Longdo]
Pioniergeist { m }pioneering spirit [Add to Longdo]
Rübezahl { m }Ruebezahl (spirit of the Sudeten mountains) [Add to Longdo]
Spiritismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritist { m } | Spiritisten { pl }spiritist | spiritists [Add to Longdo]
Spiritual { m, n } | Spirituals { pl }spiritual | spirituals [Add to Longdo]
Spiritualismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritualist { m } | Spiritualisten { pl }spiritualist | spiritualists [Add to Longdo]
Spiritualität { f }spirituality [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }spirits; alcohols [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }hooch [Add to Longdo]
Spirituose { f } | Spirituosen { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }liquors [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }moonshine [Add to Longdo]
Spiritus { m }; Brennspiritus { m }denatured alcohol; sterno [ Am. ] [ tm ] [Add to Longdo]
Spirituskocher { m } | Spirituskocher { pl }spirit stove | spirit stoves [Add to Longdo]
Sprit { m }; Spiritus { m }spirit [Add to Longdo]
in gehobener Stimmung seinto be in high spirits [Add to Longdo]
Testbenzin { m }white spirit [Add to Longdo]
Übermut { m }; Ausgelassenheit { f }high spirits [Add to Longdo]
Untertanengeist { m }servile spirit; subservient spirit [Add to Longdo]
Vergeistigung { f }spiritualization [Add to Longdo]
Wandertrieb { m }roving spirit [Add to Longdo]
Wasserwaage { f }; Libelle { f } | Wasserwaagen { pl }spirit level; level | spirit levels [Add to Longdo]
Widerspruchsgeist { m }spirit of contradiction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m, vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
イナウ[inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
ガイスト[gaisuto] (n) spirit (ger [Add to Longdo]
コボルト;コーボルト;コボルド[koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger [Add to Longdo]
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
スピリチュアリズム[supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
スピリチュアル[supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
スピリッツ[supirittsu] (n) spirits [Add to Longdo]
スピリット[supiritto] (n) spirit; (P) [Add to Longdo]
スピリトーソ;スピリトーゾ(ik)[supirito-so ; supirito-zo (ik)] (adj-f) spiritoso (ita [Add to Longdo]
テンション[tenshon] (n) (1) tension; (2) (sl) (highness of) spirits; (P) [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ノリノリ;のりのり[norinori ; norinori] (adj-f) in high spirits [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
パイオニアスピリット[paioniasupiritto] (n) pioneer spirit [Add to Longdo]
ファイティングスピリット[faiteingusupiritto] (n) fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
フロンティアスピリット[furonteiasupiritto] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
ブラックスピリチュアルズ[burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
ペトロール[petoro-ru] (n) (1) white spirit (fre [Add to Longdo]
ボトルキープ[botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei [Add to Longdo]
愛社精神[あいしゃせいしん, aishaseishin] (n) spirit of dedication to one's company [Add to Longdo]
悪鬼[あっき, akki] (n) evil spirit; demon; devil [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
悪魔調伏[あくまちょうぶく, akumachoubuku] (n) exorcism; praying down evil spirits [Add to Longdo]
悪霊[あくりょう;あくれい, akuryou ; akurei] (n) evil spirit [Add to Longdo]
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2, 口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n, vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
依頼心[いらいしん, iraishin] (n) spirit of dependence [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
意気(P);意氣(oK)[いき, iki] (n) spirit; heart; disposition; (P) [Add to Longdo]
意気が揚がる[いきがあがる, ikigaagaru] (exp, v5r) to be in high spirits [Add to Longdo]
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp, v1) to be positively affected by someone's strength of spirit [Add to Longdo]
意気軒昂;意気軒高[いきけんこう(uK), ikikenkou (uK)] (adj-na, adj-t, adv-to) in high spirits; elated [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気衝天;意気昇天(iK)[いきしょうてん, ikishouten] (n) in high spirits [Add to Longdo]
意気盛ん[いきさかん, ikisakan] (adj-na, n) in high spirits; (P) [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n, vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
意気天を衝く[いきてんをつく, ikitenwotsuku] (exp, v5k) (See 意気衝天) to be in high spirits [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n, vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t, adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, n. [OF. espirit, esperit, F. esprit, L.
   spiritus, from spirare to breathe, to blow. Cf. {Conspire},
   {Expire}, {Esprit}, {Sprite}.]
   1. Air set in motion by breathing; breath; hence, sometimes,
    life itself. [Obs.] "All of spirit would deprive."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The mild air, with season moderate,
       Gently attempered, and disposed eo well,
       That still it breathed foorth sweet spirit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough breathing; an aspirate, as the letter h; also, a
    mark to denote aspiration; a breathing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be it a letter or spirit, we have great use for it.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Life, or living substance, considered independently of
    corporeal existence; an intelligence conceived of apart
    from any physical organization or embodiment; vital
    essence, force, or energy, as distinct from matter.
    [1913 Webster]
 
   4. The intelligent, immaterial and immortal part of man; the
    soul, in distinction from the body in which it resides;
    the agent or subject of vital and spiritual functions,
    whether spiritual or material.
    [1913 Webster]
 
       There is a spirit in man; and the inspiration of the
       Almighty giveth them understanding.  --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       As the body without the spirit is dead, so faith
       without works is dead also.      --James ii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       Spirit is a substance wherein thinking, knowing,
       doubting, and a power of moving, do subsist.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a disembodied soul; the human soul after it
    has left the body.
    [1913 Webster]
 
       Then shall the dust return to the earth as it was,
       and the spirit shall return unto God who gave it.
                          --Eccl. xii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Ye gentle spirits far away,
       With whom we shared the cup of grace. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Any supernatural being, good or bad; an apparition; a
    specter; a ghost; also, sometimes, a sprite,; a fairy; an
    elf.
    [1913 Webster]
 
       Whilst young, preserve his tender mind from all
       impressions of spirits and goblins in the dark.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Energy, vivacity, ardor, enthusiasm, courage, etc.
    [1913 Webster]
 
       "Write it then, quickly," replied Bede; and
       summoning all his spirits together, like the last
       blaze of a candle going out, he indited it, and
       expired.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   8. One who is vivacious or lively; one who evinces great
    activity or peculiar characteristics of mind or temper;
    as, a ruling spirit; a schismatic spirit.
    [1913 Webster]
 
       Such spirits as he desired to please, such would I
       choose for my judges.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Temper or disposition of mind; mental condition or
    disposition; intellectual or moral state; -- often in the
    plural; as, to be cheerful, or in good spirits; to be
    downhearted, or in bad spirits.
    [1913 Webster]
 
       God has . . . made a spirit of building succeed a
       spirit of pulling down.        --South.
    [1913 Webster]
 
       A perfect judge will read each work of wit
       With the same spirit that its author writ. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. Intent; real meaning; -- opposed to the letter, or to
     formal statement; also, characteristic quality,
     especially such as is derived from the individual genius
     or the personal character; as, the spirit of an
     enterprise, of a document, or the like.
     [1913 Webster]
 
   11. Tenuous, volatile, airy, or vapory substance, possessed
     of active qualities.
     [1913 Webster]
 
        All bodies have spirits . . . within them. --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. Any liquid produced by distillation; especially, alcohol,
     the spirits, or spirit, of wine (it having been first
     distilled from wine): -- often in the plural.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. Rum, whisky, brandy, gin, and other distilled liquors
     having much alcohol, in distinction from wine and malt
     liquors.
     [1913 Webster]
 
   14. (Med.) A solution in alcohol of a volatile principle. Cf.
     {Tincture}. --U. S. Disp.
     [1913 Webster]
 
   15. (Alchemy) Any one of the four substances, sulphur, sal
     ammoniac, quicksilver, or arsenic (or, according to some,
     orpiment).
     [1913 Webster]
 
        The four spirits and the bodies seven. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   16. (Dyeing) Stannic chloride. See under {Stannic}.
     [1913 Webster]
 
   Note: Spirit is sometimes joined with other words, forming
      compounds, generally of obvious signification; as,
      spirit-moving, spirit-searching, spirit-stirring, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Astral spirits}, {Familiar spirits}, etc. See under
    {Astral}, {Familiar}, etc.
 
   {Animal spirits}.
     (a) (Physiol.) The fluid which at one time was supposed
       to circulate through the nerves and was regarded as
       the agent of sensation and motion; -- called also the
       {nervous fluid}, or {nervous principle}.
     (b) Physical health and energy; frolicsomeness;
       sportiveness.
 
   {Ardent spirits}, strong alcoholic liquors, as brandy, rum,
    whisky, etc., obtained by distillation.
 
   {Holy Spirit}, or {The Spirit} (Theol.), the Spirit of God,
    or the third person of the Trinity; the Holy Ghost. The
    spirit also signifies the human spirit as influenced or
    animated by the Divine Spirit.
 
   {Proof spirit}. (Chem.) See under {Proof}.
 
   {Rectified spirit} (Chem.), spirit rendered purer or more
    concentrated by redistillation, so as to increase the
    percentage of absolute alcohol.
 
   {Spirit butterfly} (Zool.), any one of numerous species of
    delicate butterflies of tropical America belonging to the
    genus {Ithomia}. The wings are gauzy and nearly destitute
    of scales.
 
   {Spirit duck}. (Zool.)
     (a) The buffle-headed duck.
     (b) The golden-eye.
 
   {Spirit lamp} (Art), a lamp in which alcohol or methylated
    spirit is burned.
 
   {Spirit level}. See under {Level}.
 
   {Spirit of hartshorn}. (Old Chem.) See under {Hartshorn}.
 
   {Spirit of Mindererus} (Med.), an aqueous solution of acetate
    of ammonium; -- named after R. Minderer, physician of
    Augsburg.
 
   {Spirit of nitrous ether} (Med. Chem.), a pale yellow liquid,
    of a sweetish taste and a pleasant ethereal odor. It is
    obtained by the distillation of alcohol with nitric and
    sulphuric acids, and consists essentially of ethyl nitrite
    with a little acetic aldehyde. It is used as a
    diaphoretic, diuretic, antispasmodic, etc. Called also
    {sweet spirit of niter}.
 
   {Spirit of salt} (Chem.), hydrochloric acid; -- so called
    because obtained from salt and sulphuric acid. [Obs.]
 
   {Spirit of sense}, the utmost refinement of sensation. [Obs.]
    --Shak.
 
   {Spirits of turpentine}, or {Spirit of turpentine} (Chem.),
    rectified oil of turpentine, a transparent, colorless,
    volatile, and very inflammable liquid, distilled from the
    turpentine of the various species of pine; camphine. It is
    commonly used to remove paint from surfaces, or to dissole
    oil-based paint. See {Camphine}.
 
   {Spirit of vitriol} (Chem.), sulphuric acid; -- so called
    because formerly obtained by the distillation of green
    vitriol. [Obs.]
 
   {Spirit of vitriolic ether} (Chem.) ethyl ether; -- often but
    incorrectly called {sulphuric ether}. See {Ether}. [Obs.]
    
 
   {Spirits of wine}, or {Spirit of wine} (Chem.), alcohol; --
    so called because formerly obtained by the distillation of
    wine.
 
   {Spirit rapper}, one who practices spirit rapping; a "medium"
    so called.
 
   {Spirit rapping}, an alleged form of communication with the
    spirits of the dead by raps. See {Spiritualism}, 3.
 
   {Sweet spirit of niter}. See {Spirit of nitrous ether},
    above.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Life; ardor; energy; fire; courage; animatioon;
     cheerfulness; vivacity; enterprise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, v. t. [imp. & p. p. {Spirited}; p. pr. & vb.
   n. {Spiriting}.]
   1. To animate with vigor; to excite; to encourage; to
    inspirit; as, civil dissensions often spirit the ambition
    of private men; -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       Many officers and private men spirit up and assist
       those obstinate people to continue in their
       rebellion.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey rapidly and secretly, or mysteriously, as if by
    the agency of a spirit; to kidnap; -- often with away, or
    off.
    [1913 Webster]
 
       The ministry had him spirited away, and carried
       abroad as a dangerous person.     --Arbuthnot &
                          Pope.
    [1913 Webster]
 
       I felt as if I had been spirited into some castle of
       antiquity.              --Willis.
    [1913 Webster]
 
   {Spiriting away} (Law), causing to leave; the offense of
    inducing a witness to leave a jurisdiction so as to evade
    process requiring attendance at trial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirit
   n 1: the vital principle or animating force within living things
   2: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   3: a fundamental emotional and activating principle determining
     one's character
   4: any incorporeal supernatural being that can become visible
     (or audible) to human beings [syn: {spirit}, {disembodied
     spirit}]
   5: the state of a person's emotions (especially with regard to
     pleasure or dejection); "his emotional state depended on her
     opinion"; "he was in good spirits"; "his spirit rose" [syn:
     {emotional state}, {spirit}]
   6: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
     {purport}, {spirit}]
   7: animation and energy in action or expression; "it was a heavy
     play and the actors tried in vain to give life to it" [syn:
     {liveliness}, {life}, {spirit}, {sprightliness}]
   8: an inclination or tendency of a certain kind; "he had a
     change of heart" [syn: {heart}, {spirit}]
   v 1: infuse with spirit; "The company spirited him up" [syn:
      {spirit}, {spirit up}, {inspirit}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spirit /spirət/
  1. energy
  2. verve; vivacity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top