Search result for

ซึม

(64 entries)
(0.1028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึม-, *ซึม*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ดูดซึมดูดซึม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึม    [V] dull, See also: stupefy, be listless, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึม    [ADV] drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึม    [V] seep, See also: soak into, leak, permeate, Syn. รั่ว, Example: เนื่องจากฝนตก น้ำจึงซึมเข้ามาในห้องชั้นล่าง, Thai definition: กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็กๆ อย่างช้าๆ
ซึมซับ    [V] absorb, See also: soak up, suck up, Syn. ดูดซึม, ซึม, ซับ, ดูดซับ, ดูด, Example: ถ้าไม่มีต้นไม้ รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้ พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม
ซึมซาบ    [V] touch, See also: influence, affect, impress, Example: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมซาบเข้าไปในใจของพุทธศาสนิกชน, Thai definition: เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ซึมเซา    [V] drowsy, See also: dull, be inactive, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา
ซึมทราบ    [V] know well, See also: realize, understand, perceive, Example: ฉันซึมทราบปัญหาต่างๆ ของที่นี่จากการคลุกคลีกับชาวบ้าน, Thai definition: รู้ละเอียด, เข้าใจดี
ซึมกะทือ    [ADV] dumbly, See also: drowsily, lazily, listlessly, Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เขานั่งซึมกะทืออยู่ในห้องตลอดทั้งวัน, Notes: (ปาก)
ซึมเศร้า    [V] sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. เซื่องซึม, เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: โรคสมองเสื่อมในวัยชรา ผู้ป่วยมักจะระแวง ซึมเศร้า หูแว่ว และมีพฤติกรรมคล้ายเด็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึมก. กิริยาของนํ้าหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็ก ๆ อย่างช้า ๆ เช่น เหงื่อซึม นํ้าซึม ปากกาหมึกซึม, โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ยางรถซึม.
ซึมว. เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน, เช่น นั่งซึม.
ซึมกะทือว. ซึมเซา ง่วงเหงา หรือเกียจคร้าน.
ซึมซาบก. เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง.
ซึมทราบก. รู้ละเอียด.
ซึมเซาว. มีลักษณะเหงาหงอยง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า เช่น วันนี้รู้สึกซึมเซาไม่อยากทำงานเลย.
ซึมเศร้าว. อาการที่รู้สึกเศร้าหมอง ว้าเหว่ หรือสิ้นหวัง, เศร้าซึม ก็ว่า
ซึมเศร้าอาการที่มีอารมณ์เศร้า หดหู่ ว้าเหว่ ซึม มีความรู้สึกท้อถอย สิ้นหวัง เป็นต้น.
งึมซึมเศร้า.
ซับซึมซาบ, กำซาบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudeซึมเยิ้ม (ข้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transudeซึมเยิ้ม (ใส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ weep ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apatheticซึมเฉย [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Drowsyซึม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ซึมซับ[v.] (seum sap) EN: absorb   
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out   FR: suinter

English-Thai: Longdo Dictionary
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb    [VT] รับรู้, See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
adsorb    [VT] ดูดซับ, See also: ซึมซับ
digest    [VT] เข้าใจ, See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง, Syn. understand, grasp, Ant. misunderstand
effuse    [VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
exude    [VT] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude    [VI] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
filter    [VT] กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
imbue with    [PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with
infuse into    [PHRV] ซึมซาบ, See also: แผ่ซ่าน, กระจาย, Syn. inspire in
glassy    [ADJ] ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ, See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ, Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ

German-Thai: Longdo Dictionary
schlucken(vt) |schluckte, hat geschluckt| ซึมซับ
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ

Are you satisfied with the result?

Go to Top