ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酒-, *酒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酒, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] wine, spirits, liquor, alcohol
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  酉 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A jar 酉 of wine 氵; 酉 also provides the pronunciation,  Rank: 797

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage, #1,049 [Add to Longdo]
[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant, #1,985 [Add to Longdo]
[hē jiǔ, ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ, ] to drink (alcohol), #3,884 [Add to Longdo]
[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer, #3,995 [Add to Longdo]
[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, ] bar; pub, #5,132 [Add to Longdo]
[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, ] alcohol; ethanol; also written 乙醇, #7,281 [Add to Longdo]
葡萄[pú tao jiǔ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄐㄧㄡˇ, ] (grape) wine, #8,192 [Add to Longdo]
[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit, #9,037 [Add to Longdo]
[yǐn jiǔ, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to drink wine, #10,653 [Add to Longdo]
[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さけ, sake, sake , sake] (n ) สุรา, เหล้า
や女[さけやおんな, sakeyaonna] (exp ) สุรานารี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さけ(P);ささ;き(ok);くし(ok), sake (P); sasa ; ki (ok); kushi (ok)] (n) (See お) alcohol; sake; (P) [Add to Longdo]
かす;粕;[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
[しゅさ, shusa] (n) rosacea [Add to Longdo]
の気[さけのけ, sakenoke] (exp,n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
の上で[さけのうえで, sakenouede] (exp) under the influence of alcohol [Add to Longdo]
の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
は百薬の長[さけはひゃくやくのちょう, sakehahyakuyakunochou] (exp) (id) Good wine makes good blood [Add to Longdo]
を過ごす[さけをすごす, sakewosugosu] (exp,v5s) to drink too much (alcohol) [Add to Longdo]
を勧める[さけをすすめる, sakewosusumeru] (exp,v1) to press alcohol on someone; to urge somebody to drink; to offer alcohol to someone [Add to Longdo]
を酌み交わす[さけをくみかわす, sakewokumikawasu] (exp,v5s) to help one another to sake; to drink together [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My father doesn't drink." "Neither does my father."「僕の父はを飲みません」「私の父もなんです」 [M]
You must not indulge in drinking.あなたは好き放題にを飲んではならない。
It is dangerous to drink too much.あまりを飲み過ぎるのは、危険だ。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁法が実施されている州がまだいくつかある。
In the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.アメリカではを買うには自分を証明しなければならない。
Would you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.うちは、安手の居屋じゃないんですからね、放歌高吟はお断り。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本が効いてきた。視点があわなくてまっすぐ歩けない。
Drinking too much is bad for the health.の飲み過ぎは健康に害がある。
Everybody has their favorite drink.の好みは人それぞれですからね。
Do you drink alcohol?は飲みますか。
The minute I have something to drink, I turn bright red.を飲むとすぐに赤くなっちゃうんです。
Liquor will have an effect on a person.を飲むと人に影響が出るものだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dearest Suzanne.[JA] スーザン を出すのはいいが Sexy Rollercoasters (2017)
- Preserved in alcohol, no doubt.[CN] -泡在里的故事,绝对没错 The Tarnished Angels (1957)
This'll do for a start.[CN] 用这杯做个开头 The Tarnished Angels (1957)
They've been drinkin'[CN] 而且他们都喝了 The Big Country (1958)
Let's have a glass of punch.[CN] 让我们去喝杯 The Big Country (1958)
Fella'd give me his car, and I'd say, "thank you, sir."[CN] 那是个既大 又漂亮的店, 有人停车并且说"谢谢" . The Defiant Ones (1958)
Not to mention get back on the booze and the drugs and the groupies![JA] とドラッグと女に 溺れる日々にね Smell the Weakness (2017)
If we don't figure this out now there won't be little towns like this for you to drink your sorrows away in ever again.[JA] それを理解しなければ あなたが悲しみに呑むおを 出す町も無くなるわ どこにも Resident Evil: Vendetta (2017)
Oh, sure, they're gonna let you in that hotel.[CN] 你认为他们也会让 我进那家店吗? The Defiant Ones (1958)
In the tavern, just out of jail[CN] #坐在館裏,剛喝了點小# Corridors of Blood (1958)
One bottle of rum. You think we'll make it?[JA] ラム一本でたどり着けると思うか? Stormborn (2017)
You think they're gonna let me in that fancy hotel, too?[CN] 是的,就像我在那家很 漂亮的店样 The Defiant Ones (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さけ, sake] Reiswein, alkoholisches_Getraenk [Add to Longdo]
[しゅせん, shusen] tuechtiger_Trinker, Saeufer [Add to Longdo]
[さかば, sakaba] Kneipe, -Bar [Add to Longdo]
[しゅえん, shuen] Trinkgelage, Bankett [Add to Longdo]
[さかや, sakaya] Weinhaendler, Kraemerladen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top