Search result for

เบิกบาน

(53 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบิกบาน-, *เบิกบาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกบาน[V] be joyful, See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
เบิกบาน[ADJ] happily, See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน
เบิกบานใจ[ADV] joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เบิกบานใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เบิกบานใจ[ADV] be in high spirits, See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai definition: อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบิกบานว. แช่มชื่น, สดใส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening.ทอม เดินเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ของเธอ เขายังคงเบิกบานเพราะคำสัญญาที่ได้รับจากเมื่อคืนวันก่อน 500 Days of Summer (2009)
(CHUCKLES MlRTHLESSLY)หัวเราะเบาๆ อย่างไม่เบิกบาน แป่วอ่า Fighting (2009)
And because it makes you bloom like a flower.และ เพราะมันทำให้เธอ เบิกบานเหมือนดอกไม้ไง Never Let Me Go (2009)
I want a look that's so optimistic, it could cure cancer. Geez.ฉันอยากให้เบิกบาน รักษามะเร็งได้ Theatricality (2010)
♪ Come on get happy ♪# มาเถอะ มาทำใจให้เบิกบานDuets (2010)
All smiling.ทุกคนยิ้มเบิกบาน With You I'm Born Again (2010)
Because, she lit up with you.เบิกบานเมื่อมีนาย One Day (2011)
It's just a fun way to start the day.มันแค่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเบิกบาน Asian Population Studies (2011)
That must be why the homeless are always so cheery!มันต้องเป็นเหตุผลที่พวกไร้บ้าน เบิกบานอยู่เสมอ Then I Really Got Scared (2011)
Your boy seem jolly tonight.เพื่อนนายดูเบิกบานนะคืนนี้ Mirror, Mirror (2011)
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ Last Temptation (2011)
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,ร้องเพลง เต้นรำและเบิกบานกัน แต่ก็ปล่อยให้ทั้งสองมีเวลาส่วนตัวของตัวเอง Over My Dead Body (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exuberant[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
gay[ADJ] สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
good-humored[ADJ] อารมณ์ดี, See also: เบิกบานใจ, Syn. good-tempered, amiable, cheerful, good-natured
high[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, Syn. blithe, ecstatic, exuberant, Ant. depressed, morose, unhappy
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jovial[ADJ] เริงร่า, See also: เบิกบาน, สนุกสนาน, ร่าเริง, Syn. cheerful, merry, gay, Ant. depressed, sad
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
lighthearted[ADJ] เบิกบานใจ, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, Syn. gay, cheerful, carefree
lightsome[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน
liven[VI] เบิกบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top