ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopelessly

HH OW1 P L AH0 S L IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopelessly-, *hopelessly*, hopeless
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our equipment is hopelessly inadequate.พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พอ Day of the Dead (1985)
Why, are you falling hopelessly in love with me?ทำไมเธอมารักชั้นแบบลมๆแล้งๆยังงี้หละ Ken Park (2002)
As it is, our army's hopelessly outnumbered.เหล่าทหารของข้า กำลังรอคอยกองหนุนอยู่ Mulan 2: The Final War (2004)
- Hopelessly.- ไม่มีความหวังเลย Raise Your Voice (2004)
That tells me you are hopelessly compensating, and it's not just in your head.มันบอกว่านายหมดหวัง ไม่ใช่เฉพาะในหัวนายนะ Extreme Aggressor (2005)
I was always hopelessly distracted by this smell.[ผมรู้สึกสิ้นหวังกับกลิ่นที่ติดตัวผม] Heavenly Forest (2006)
From the 1st time I saw you, I could see how hopelessly consumed you were by your need.ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณ ฉันเห็นคุณถูกครอบงำอย่าง สิ้นหวังจากความต้องการของคุณ The British Invasion (2007)
Maybe you should tell him you're hopelessly in love with him.ว่าเธอรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ชีวิตมัธยมมันไม่ง่ายเลยสินะ? Football, Feminism and You (2009)
My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous, for it lacked a human soul, and could easily be corrupted by those who controlled it.การสร้างของฉันมีข้อบกพร่อง อย่างสิ้นหวังและเป็นอันตรายจริงๆ ไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ และอาจได้รับความเสียหายจากผู้ ที่ควบคุมได้ง่าย 9 (2009)
No, I'm still hopelessly stuck on that.เปล่าๆ ฉันยังคิดเรื่องนั้นไม่ออก The Einstein Approximation (2010)
I do. It fails as drama/science fiction, and it's hopelessly derivative.ถูกต้อง มันไม่คู่ควรเป็นหนังวิทยาศาสตร์ The Large Hadron Collision (2010)
Now I'm hopelessly intrigued with these cds.ตอนนี้ผมจนปัญญาที่คิดจะต่อต้านซีดีพวกนี้ Northwest Passage (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPELESSLY    HH OW1 P L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopelessly    (a) hˈouplɪsliː (h ou1 p l i s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopelessly
   adv 1: in a hopeless manner; "the papers were hopelessly
       jumbled"; "he is hopelessly romantic"
   2: in a dispirited manner without hope; "the first Mozartian
     opera to be subjected to this curious treatment ran
     dispiritedly for five performances" [syn: {dispiritedly},
     {hopelessly}]
   3: without hope; desperate because there seems no possibility of
     comfort or success; "he hung his head hopelessly"; "`I must
     die,' he said hopelessly" [ant: {hopefully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top