ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -風-, *風*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[風, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,234
[颼, sōu, ㄙㄡ] a chill breeze; to blow; the sound of the wind
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  叟 (sǒu ㄙㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 7,924
[飆, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 風; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 8,307
[颱, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] News 風 delivered from a platform 台,  Rank: 9,381
[颻, yáo, ㄧㄠˊ] floating in the air; drifting on the wind
Radical: Decomposition: 䍃 (yóu ㄧㄡˊ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 9,884
[颭, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[颯, sà, ㄙㄚˋ] bleak; melancholy; the howl of the wind
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[颳, guā, ㄍㄨㄚ] to shave; to scrape; to blow
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] The biting tongue 舌 of the wind 風
[颶, jù, ㄐㄩˋ] cyclone, gale, typhoon
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  具 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[飄, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: Decomposition: 票 (piào ㄆㄧㄠˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard, #831 [Add to Longdo]
风格[fēng gé, ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] style, #1,697 [Add to Longdo]
风景[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] scenery; landscape, #3,277 [Add to Longdo]
作风[zuò fēng, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, / ] style; style of work; way, #3,845 [Add to Longdo]
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
风光[fēng guāng, ㄈㄥ ㄍㄨㄤ, / ] a natural scenic view, #6,362 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon, #6,508 [Add to Longdo]
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かぜ, kaze] (n) ลม
[かぜ, kaze] (n) หวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
[ふうけい, fuukei] (n ) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
見鶏[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
見鶏[かざみどり, kazamidori] (n ) กังหันลม
[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม
[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふう, fuu] (n) wind; breeze; (P) [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) [Add to Longdo]
が吹けば桶屋が儲かる[かぜがふけばおけやがもうかる, kazegafukebaokeyagamoukaru] (exp) any event can bring about an effect in an unexpected way; lit [Add to Longdo]
に乗る[かぜにのる, kazeninoru] (exp,v5r) to ride upon the winds [Add to Longdo]
に吹かれて[かぜにふかれて, kazenifukarete] (exp) (id) Blowin' in the wind [Add to Longdo]
に当たる[かぜにあたる, kazeniataru] (exp,v5r) to be exposed to wind [Add to Longdo]
に翻る[かぜにひるがえる, kazenihirugaeru] (exp,v1) to flutter in the wind; to wave in the wind [Add to Longdo]
に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath [Add to Longdo]
の音[かぜのおと, kazenooto] (exp,n) sound of the wind; voice of the wind [Add to Longdo]
の向き[かぜのむき, kazenomuki] (n) direction of the wind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I've a touch of a cold." "That's too bad."邪気味です」「それはいけませんね」
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の台が接近する。
How often in a week do you take a bath?1週間に何回お呂に入りますか。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月のと4月の雨が5月の花をもたらす。
If he goes on like that, he will never amount to much.ああいうではたいした者になれまい。
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しく怒っても、柳にと受け流すだけだよ。
Oww! Oww! Oww! The bath water is too hot.あっちっち!このお呂、熱くて入れないよ。
I'm sorry that you should think that way.あなたがそんなに考えるのは残念です。
I was taking a bath when you called me.あなたが電話したとき、私はお呂に入っていたのです。
I like your sarong style skirt.あなたのサロンのスカートが好きです。
Your job hangs by a thread.あなたの首は前のともし火だ。
How did you come here?あなたはどういうにしてここへ来ましたか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm first in the bathroom.[JA] 呂は私が先よ Detour (1945)
Yes, that's our custom.[CN] 沒錯 是 Les Visiteurs du Soir (1942)
Neither me.[JA] 力強い作ですね Scarlet Street (1945)
If Mr Owen is on this island, he'll catch his death of cold.[JA] オウエンが島にいれば ひどい邪をひくだろう And Then There Were None (1945)
Winds and waves[CN] 暴與潮汐 Les Visiteurs du Soir (1942)
Ya-ya-ya if you would woo I'd bust my strings for you[JA] ヤーヤーヤー 車がきれいだわ Pinocchio (1940)
- Bath?[JA] - 呂? Punk Is Dead (2015)
Mr Paderewsky, I presume ...[JA] パデレフスキ Detour (1945)
It sure feels good to be clean again.[JA] 呂ですっきりしたわ Detour (1945)
So weak![CN] 弱不禁 Les Visiteurs du Soir (1942)
Caressed by the wind[CN] 兒在沙層 Les Visiteurs du Soir (1942)
Is it true that traditionally, the newlyweds' chamber is prepared and left open well in advance of the wedding?[CN] 準備結婚的大廳 大婚前日向所有賓客開放 這是本地俗嗎? Les Visiteurs du Soir (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふう, fuu] Wind [Add to Longdo]
[ふう, fuu] WIND, AUSSEHEN, MODE, STIL [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind, Aussehen, Mode, -Stil [Add to Longdo]
[かざしも, kazashimo] -Lee [Add to Longdo]
[ふうてい, fuutei] Aussehen, (aeussere) Erscheinung [Add to Longdo]
[ふうぞく, fuuzoku] -Sitte, Gewohnheit [Add to Longdo]
光絶佳[ふうこうぜっか, fuukouzekka] landschaftliche_Schoenheit [Add to Longdo]
[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]
[ふうりょく, fuuryoku] Windstaerke, Windkraft [Add to Longdo]
[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top