ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeling

F IY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeling-, *feeling*, feel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeling(n) ความรู้สึก, See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส, Syn. disposition, emotion, mood, temper, Ant. apathy, insensitivity
feeling(n) ความคิด, See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ, Syn. opinion, belief
feeling(n) ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
feeling(n) การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception
feeling(adj) อ่อนไหวง่าย, See also: รับรู้ได้ง่าย
feeling no pain(sl) ตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก, ความคิดเห็น, ความรู้สึกสัมผัส, อารมณ์, จิตใจ, ความเห็นใจ, ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) , เห็นใจ, มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย, มีเจตนาไม่ดี, มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก, ไม่มีความรู้สึก, โหดเหี้ยม, ไร้ความปรานี, ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
feeling(n) ความรู้สึก, อารมณ์, จิตใจ, ความสำนึก, ความคิดเห็น
unfeeling(adj) โหดร้าย, ทารุณ, ไม่มีความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Feeling of Unrealityความรู้สึกของความไม่เป็นจริง, ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง [การแพทย์]
Feeling, Aggressiveความรู้สึกก้าวร้าว [การแพทย์]
Feeling, Positiveความรู้สึกด้านบวก [การแพทย์]
Feeling, Reflectingการสะท้อนความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Shareการถ่ายทอดความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Subjectiveความรู้สึกเชิงจิตวิสัย [การแพทย์]
Feeling, Unsteadyทรงตัวไม่ได้ [การแพทย์]
Feelingsความรู้สึก, อารมณ์ [การแพทย์]
Feelings of Worthlessnessความรู้สึกไร้ค่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't understand what my feelings were, can you?ใช่มั้ย Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า Rebecca (1940)
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี Rebecca (1940)
OK. Here's what I think. And I have no personal feelings about this.ตกลง นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า และผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
You're feeling it now, fish.คุณรู้สึกได้ในขณะนี้ปลา The Old Man and the Sea (1958)
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณย่อม ฉันสามารถรู้สึก ลง Help! (1965)
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณย่อม ฉันสามารถรู้สึก ลง Help! (1965)
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณย่อม ฉันสามารถรู้สึก ลง Help! (1965)
# Feeling two foot smallความรู้สึกสองเท้าเล็ก ๆ Help! (1965)
# And feeling like this I just can't go on anymoreฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปอีกต่อไป Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feelingA feeling deep inside, oh yeah.
feelingA feeling I can't hide.
feelingAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
feelingAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
feelingAfter he left, she started feeling uneasy.
feeling"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
feelingA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
feelingAre you feeling better?
feelingAre you feeling OK?
feelingAre you feeling sick?
feelingAre you feeling under the weather?
feelingA selfish man thinks of nothing but his own feelings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์(n) temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai Definition: สภาพของจิตใจ
เพทนา(n) feeling, See also: sensation, Syn. เวทนา, ความรู้สึก
ความรู้สึก(n) feeling, See also: emotion, passion, Example: เขาอยากได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในบ้านของเขา
ความรู้สึกนึกคิด(n) feeling, See also: emotion, sentiment, Syn. ความนึกคิด, Example: การที่มนุษย์มองว่าสิ่งใดดีเลวขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เอง
หัวอก(n) feelings, See also: heart, Syn. ความรู้สึก, หัวใจ, หัวจิตหัวใจ, Example: หัวอกของคนเป็นแม่ก็ต้องสงสารลูก
อสัญญี(adj) insensible, See also: feelingless, Thai Definition: ที่ไม่มีสัญญา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ค้าง[ārom khāng] (x) EN: unsatisfied ; leftover feelings
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ห้ามใจ[hāmjai] (v) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling  FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [ m ] ; émotion [ f ] ; mental [ m ] ; psychisme [ m ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; impression [ f ] ; âme [ f ]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEELING F IY1 L IH0 NG
FEELINGS F IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeling (v) fˈiːlɪŋ (f ii1 l i ng)
feelings (n) fˈiːlɪŋz (f ii1 l i ng z)
feelingly (a) fˈiːlɪŋliː (f ii1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation #1,139 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ,  ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair) #1,328 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ,   /  ] feeling; sentiment #1,807 [Add to Longdo]
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ,  ] feeling; emotion; to move (emotionally) #3,045 [Add to Longdo]
自卑[zì bēi, ㄗˋ ㄅㄟ,  ] feeling inferior #10,711 [Add to Longdo]
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ,  怀 /  ] feelings; mood #11,251 [Add to Longdo]
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ,  ] feeling better; to be more at ease #15,897 [Add to Longdo]
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ,  ] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings #28,902 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] feelings; opinion; thoughts #71,427 [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ,     /    ] feeling relief after the task is done #76,309 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] TH: อารมณ์ความรู้สึก  EN: feeling

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächegefühl { n }feeling of faintness [Add to Longdo]
Schwindelgefühl { n } | Schwindelfirmen { pl }feeling of giddiness; feeling of dizziness; feeling of vertigo | bogus companies [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl { n }feeling of solidarity [Add to Longdo]
Sprachgefühl { n }feeling for language [Add to Longdo]
Völlegefühl { n }feeling of fullness [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl { n }; Zusammengehörigkeitsgefühl { n }feeling of solidarity [Add to Longdo]
Übelkeit { f }; Nausea { f } [ med. ]feeling of sickness; sick feeling; nausea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n, n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be #979 [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) (uk) seeming; giving the appearance of; giving one the feeling of #979 [Add to Longdo]
感じ[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) #1,136 [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n, adj-no, adj-na) popularity; popular feeling; business conditions; (P) #1,326 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression #1,908 [Add to Longdo]
感情[かんじょう, kanjou] (n, adj-no) emotion; feeling; feelings; sentiment; (P) #3,226 [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning #3,755 [Add to Longdo]
気持ち(P);気持[きもち, kimochi] (n) feeling; sensation; mood; (P) #3,879 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feel \Feel\ (f[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Felt} (f[e^]lt); p.
   pr. & vb. n. {Feeling}.] [AS. f[=e]lan; akin to OS.
   gif[=o]lian to perceive, D. voelen to feel, OHG. fuolen, G.
   f["u]hlen, Icel. f[=a]lma to grope, and prob. to AS. folm
   palm of the hand, L. palma. Cf. {Fumble}, {Palm}.]
   1. To perceive by the touch; to take cognizance of by means
    of the nerves of sensation distributed all over the body,
    especially by those of the skin; to have sensation excited
    by contact of (a thing) with the body or limbs.
    [1913 Webster]
 
       Who feel
       Those rods of scorpions and those whips of steel.
                          --Creecn.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this
    piece of silk; hence, to make trial of; to test; often
    with out.
    [1913 Webster]
 
       Come near, . . . that I may feel thee, my son.
                          --Gen. xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       He hath this to feel my affection to your honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To perceive by the mind; to have a sense of; to
    experience; to be affected by; to be sensible of, or
    sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain.
    [1913 Webster]
 
       Teach me to feel another's woe.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Whoso keepeth the commandment shall feel no evil
       thing.                --Eccl. viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       He best can paint them who shall feel them most.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Mankind have felt their strength and made it felt.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To take internal cognizance of; to be conscious of; to
    have an inward persuasion of.
    [1913 Webster]
 
       For then, and not till then, he felt himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To perceive; to observe. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To feel the helm} (Naut.), to obey it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feeling \Feel"ing\, a.
   1. Possessing great sensibility; easily affected or moved;
    as, a feeling heart.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of great sensibility; attended by, or evincing,
    sensibility; as, he made a feeling representation of his
    wrongs.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feeling \Feel"ing\, n.
   1. The sense by which the mind, through certain nerves of the
    body, perceives external objects, or certain states of the
    body itself; that one of the five senses which resides in
    the general nerves of sensation distributed over the body,
    especially in its surface; the sense of touch; nervous
    sensibility to external objects.
    [1913 Webster]
 
       Why was the sight
       To such a tender ball as the eye confined, . . .
       And not, as feeling, through all parts diffused?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An act or state of perception by the sense above
    described; an act of apprehending any object whatever; an
    act or state of apprehending the state of the soul itself;
    consciousness.
    [1913 Webster]
 
       The apprehension of the good
       Gives but the greater feeling to the worse. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The capacity of the soul for emotional states; a high
    degree of susceptibility to emotions or states of the
    sensibility not dependent on the body; as, a man of
    feeling; a man destitute of feeling.
    [1913 Webster]
 
   4. Any state or condition of emotion; the exercise of the
    capacity for emotion; any mental state whatever; as, a
    right or a wrong feeling in the heart; our angry or kindly
    feelings; a feeling of pride or of humility.
    [1913 Webster]
 
       A fellow feeling makes one wondrous kind. --Garrick.
    [1913 Webster]
 
       Tenderness for the feelings of others. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. That quality of a work of art which embodies the mental
    emotion of the artist, and is calculated to affect
    similarly the spectator. --Fairholt.
 
   Syn: Sensation; emotion; passion; sentiment; agitation;
     opinion. See {Emotion}, {Passion}, {Sentiment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feeling
   n 1: the experiencing of affective and emotional states; "she
      had a feeling of euphoria"; "he had terrible feelings of
      guilt"; "I disliked him and the feeling was mutual"
   2: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   3: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   4: a physical sensation that you experience; "he had a queasy
     feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all
     feeling in his arm"
   5: the sensation produced by pressure receptors in the skin;
     "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a
     greasy feeling" [syn: {touch}, {touch sensation}, {tactual
     sensation}, {tactile sensation}, {feeling}]
   6: an intuitive understanding of something; "he had a great
     feeling for music" [syn: {feeling}, {intuitive feeling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top