ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holy spirit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holy spirit-, *holy spirit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holy spiritพระจิต, วิญญาณของพระเจ้า, บุคคลที่3ของ trinity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sould of dead body also follows that part and becomes holy spirit which lives down thereใต้ผืนแผ่นดินนั้น วิญญาณของคนตายกับอดีตอันยาวนาน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Holy Spirit ...พระเจ้า... .. Drag Me to Hell (2009)
If the Holy Spirit speaks through us, and we call a man's name out loud...- ตลอดเวลาสงบ. Angels & Demons (2009)
Let the fire of the Holy Spirit descend, that this being may be awakened in the world beyond the life of this earth and infused with the power of the Holy Spirit.เพลิงจากพระจิตจงลุกโชติช่วง\ เพื่อนำพาให้ดวงวิญญาณ ให้หลุดพ้นจากโลกนี้ และไปสู่โลกหน้า และหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ The Rite (2011)
In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit forever and ever.ในนามของพระบิดา พระบุตร และวิญญานศักดิ์สิทธิ์... ...จากนี้และตลอดไป The Rite (2011)
He's taking the holy spirit on right there in the waters of the Biscayne Bay.จะมีงานรับศีลจุ่มเพื่อเขาที่นั่น ที่สายน้ำแห่งอ่าวบิสเบน Smokey and the Bandit (2011)
So we need all of you to answer the call of the Holy Spirit and to open your heart and your wallets!ฉะนั้น เราอยากให้ทุกคน จงตอบเสียงเรียก ของพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ The Don't in the Do (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holy spiritThe man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. [ Bible ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖霊[せいれい, seirei] (n) the Holy Ghost; the Holy Spirit #19,788 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holy \Ho"ly\, a. [Compar. {Holier}; superl. {Holiest}.] [OE.
   holi, hali, AS. h[=a]lig, fr. h[ae]l health, salvation,
   happiness, fr. h[=a]l whole, well; akin to OS. h?lag, D. & G.
   heilig, OHG. heilac, Dan. hellig, Sw. helig, Icel. heilagr.
   See {Whole}, and cf. {Halibut}, {Halidom}, {Hallow},
   {Hollyhock}.]
   1. Set apart to the service or worship of God; hallowed;
    sacred; reserved from profane or common use; holy vessels;
    a holy priesthood. "Holy rites and solemn feasts."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritually whole or sound; of unimpaired innocence and
    virtue; free from sinful affections; pure in heart; godly;
    pious; irreproachable; guiltless; acceptable to God.
    [1913 Webster]
 
       Now through her round of holy thought
       The Church our annual steps has brought. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {Holy Alliance} (Hist.), a league ostensibly for conserving
    religion, justice, and peace in Europe, but really for
    repressing popular tendencies toward constitutional
    government, entered into by Alexander I. of Russia,
    Francis I. of Austria, and Frederic William III. of
    Prussia, at Paris, on the 26th of September, 1815, and
    subsequently joined by all the sovereigns of Europe,
    except the pope and the king of England.
 
   {Holy bark}. See {Cascara sagrada}.
 
   {Holy Communion}. See {Eucharist}.
 
   {Holy family} (Art), a picture in which the infant Christ,
    his parents, and others of his family are represented.
 
   {Holy Father}, a title of the pope.
 
   {Holy Ghost} (Theol.), the third person of the Trinity; the
    Comforter; the Paraclete.
 
   {Holy Grail}. See {Grail}.
 
   {Holy grass} (Bot.), a sweet-scented grass ({Hierochloa
    borealis} and {Hierochloa alpina}). In the north of Europe
    it was formerly strewed before church doors on saints'
    days; whence the name. It is common in the northern and
    western parts of the United States. Called also {vanilla
    grass} or {Seneca grass}.
 
   {Holy Innocents' day}, Childermas day.
 
   {Holy Land}, Palestine, the birthplace of Christianity.
 
   {Holy office}, the Inquisition.
 
   {Holy of holies} (Script.), the innermost apartment of the
    Jewish tabernacle or temple, where the ark was kept, and
    where no person entered, except the high priest once a
    year.
 
   {Holy One}.
    (a) The Supreme Being; -- so called by way of emphasis. "
      The Holy One of Israel." --Is. xliii. 14.
    (b) One separated to the service of God.
 
   {Holy orders}. See {Order}.
 
   {Holy rood}, the cross or crucifix, particularly one placed,
    in churches. over the entrance to the chancel.
 
   {Holy rope}, a plant, the hemp agrimony.
 
   {Holy Saturday} (Eccl.), the Saturday immediately preceding
    the festival of Easter; the vigil of Easter.
 
   {Holy Spirit}, same as {Holy Ghost} (above).
 
   {Holy Spirit plant}. See {Dove plant}.
 
   {Holy thistle} (Bot.), the blessed thistle. See under
    {Thistle}.
 
   {Holy Thursday}. (Eccl.)
    (a) (Episcopal Ch.) Ascension day.
    (b) (R. C. Ch.) The Thursday in Holy Week; Maundy
      Thursday.
 
   {Holy war}, a crusade; an expedition carried on by Christians
    against the Saracens in the Holy Land, in the eleventh,
    twelfth, and thirteenth centuries, for the possession of
    the holy places.
 
   {Holy water} (Gr. & R. C. Churches), water which has been
    blessed by the priest for sacred purposes.
 
   {Holy-water stoup}, the stone stoup or font placed near the
    entrance of a church, as a receptacle for holy water.
 
   {Holy Week} (Eccl.), the week before Easter, in which the
    passion of our Savior is commemorated.
 
   {Holy writ}, the sacred Scriptures. " Word of holy writ."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, n. [OF. espirit, esperit, F. esprit, L.
   spiritus, from spirare to breathe, to blow. Cf. {Conspire},
   {Expire}, {Esprit}, {Sprite}.]
   1. Air set in motion by breathing; breath; hence, sometimes,
    life itself. [Obs.] "All of spirit would deprive."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The mild air, with season moderate,
       Gently attempered, and disposed eo well,
       That still it breathed foorth sweet spirit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough breathing; an aspirate, as the letter h; also, a
    mark to denote aspiration; a breathing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be it a letter or spirit, we have great use for it.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Life, or living substance, considered independently of
    corporeal existence; an intelligence conceived of apart
    from any physical organization or embodiment; vital
    essence, force, or energy, as distinct from matter.
    [1913 Webster]
 
   4. The intelligent, immaterial and immortal part of man; the
    soul, in distinction from the body in which it resides;
    the agent or subject of vital and spiritual functions,
    whether spiritual or material.
    [1913 Webster]
 
       There is a spirit in man; and the inspiration of the
       Almighty giveth them understanding.  --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       As the body without the spirit is dead, so faith
       without works is dead also.      --James ii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       Spirit is a substance wherein thinking, knowing,
       doubting, and a power of moving, do subsist.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a disembodied soul; the human soul after it
    has left the body.
    [1913 Webster]
 
       Then shall the dust return to the earth as it was,
       and the spirit shall return unto God who gave it.
                          --Eccl. xii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Ye gentle spirits far away,
       With whom we shared the cup of grace. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Any supernatural being, good or bad; an apparition; a
    specter; a ghost; also, sometimes, a sprite,; a fairy; an
    elf.
    [1913 Webster]
 
       Whilst young, preserve his tender mind from all
       impressions of spirits and goblins in the dark.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Energy, vivacity, ardor, enthusiasm, courage, etc.
    [1913 Webster]
 
       "Write it then, quickly," replied Bede; and
       summoning all his spirits together, like the last
       blaze of a candle going out, he indited it, and
       expired.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   8. One who is vivacious or lively; one who evinces great
    activity or peculiar characteristics of mind or temper;
    as, a ruling spirit; a schismatic spirit.
    [1913 Webster]
 
       Such spirits as he desired to please, such would I
       choose for my judges.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Temper or disposition of mind; mental condition or
    disposition; intellectual or moral state; -- often in the
    plural; as, to be cheerful, or in good spirits; to be
    downhearted, or in bad spirits.
    [1913 Webster]
 
       God has . . . made a spirit of building succeed a
       spirit of pulling down.        --South.
    [1913 Webster]
 
       A perfect judge will read each work of wit
       With the same spirit that its author writ. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. Intent; real meaning; -- opposed to the letter, or to
     formal statement; also, characteristic quality,
     especially such as is derived from the individual genius
     or the personal character; as, the spirit of an
     enterprise, of a document, or the like.
     [1913 Webster]
 
   11. Tenuous, volatile, airy, or vapory substance, possessed
     of active qualities.
     [1913 Webster]
 
        All bodies have spirits . . . within them. --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. Any liquid produced by distillation; especially, alcohol,
     the spirits, or spirit, of wine (it having been first
     distilled from wine): -- often in the plural.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. Rum, whisky, brandy, gin, and other distilled liquors
     having much alcohol, in distinction from wine and malt
     liquors.
     [1913 Webster]
 
   14. (Med.) A solution in alcohol of a volatile principle. Cf.
     {Tincture}. --U. S. Disp.
     [1913 Webster]
 
   15. (Alchemy) Any one of the four substances, sulphur, sal
     ammoniac, quicksilver, or arsenic (or, according to some,
     orpiment).
     [1913 Webster]
 
        The four spirits and the bodies seven. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   16. (Dyeing) Stannic chloride. See under {Stannic}.
     [1913 Webster]
 
   Note: Spirit is sometimes joined with other words, forming
      compounds, generally of obvious signification; as,
      spirit-moving, spirit-searching, spirit-stirring, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Astral spirits}, {Familiar spirits}, etc. See under
    {Astral}, {Familiar}, etc.
 
   {Animal spirits}.
     (a) (Physiol.) The fluid which at one time was supposed
       to circulate through the nerves and was regarded as
       the agent of sensation and motion; -- called also the
       {nervous fluid}, or {nervous principle}.
     (b) Physical health and energy; frolicsomeness;
       sportiveness.
 
   {Ardent spirits}, strong alcoholic liquors, as brandy, rum,
    whisky, etc., obtained by distillation.
 
   {Holy Spirit}, or {The Spirit} (Theol.), the Spirit of God,
    or the third person of the Trinity; the Holy Ghost. The
    spirit also signifies the human spirit as influenced or
    animated by the Divine Spirit.
 
   {Proof spirit}. (Chem.) See under {Proof}.
 
   {Rectified spirit} (Chem.), spirit rendered purer or more
    concentrated by redistillation, so as to increase the
    percentage of absolute alcohol.
 
   {Spirit butterfly} (Zool.), any one of numerous species of
    delicate butterflies of tropical America belonging to the
    genus {Ithomia}. The wings are gauzy and nearly destitute
    of scales.
 
   {Spirit duck}. (Zool.)
     (a) The buffle-headed duck.
     (b) The golden-eye.
 
   {Spirit lamp} (Art), a lamp in which alcohol or methylated
    spirit is burned.
 
   {Spirit level}. See under {Level}.
 
   {Spirit of hartshorn}. (Old Chem.) See under {Hartshorn}.
 
   {Spirit of Mindererus} (Med.), an aqueous solution of acetate
    of ammonium; -- named after R. Minderer, physician of
    Augsburg.
 
   {Spirit of nitrous ether} (Med. Chem.), a pale yellow liquid,
    of a sweetish taste and a pleasant ethereal odor. It is
    obtained by the distillation of alcohol with nitric and
    sulphuric acids, and consists essentially of ethyl nitrite
    with a little acetic aldehyde. It is used as a
    diaphoretic, diuretic, antispasmodic, etc. Called also
    {sweet spirit of niter}.
 
   {Spirit of salt} (Chem.), hydrochloric acid; -- so called
    because obtained from salt and sulphuric acid. [Obs.]
 
   {Spirit of sense}, the utmost refinement of sensation. [Obs.]
    --Shak.
 
   {Spirits of turpentine}, or {Spirit of turpentine} (Chem.),
    rectified oil of turpentine, a transparent, colorless,
    volatile, and very inflammable liquid, distilled from the
    turpentine of the various species of pine; camphine. It is
    commonly used to remove paint from surfaces, or to dissole
    oil-based paint. See {Camphine}.
 
   {Spirit of vitriol} (Chem.), sulphuric acid; -- so called
    because formerly obtained by the distillation of green
    vitriol. [Obs.]
 
   {Spirit of vitriolic ether} (Chem.) ethyl ether; -- often but
    incorrectly called {sulphuric ether}. See {Ether}. [Obs.]
    
 
   {Spirits of wine}, or {Spirit of wine} (Chem.), alcohol; --
    so called because formerly obtained by the distillation of
    wine.
 
   {Spirit rapper}, one who practices spirit rapping; a "medium"
    so called.
 
   {Spirit rapping}, an alleged form of communication with the
    spirits of the dead by raps. See {Spiritualism}, 3.
 
   {Sweet spirit of niter}. See {Spirit of nitrous ether},
    above.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Life; ardor; energy; fire; courage; animatioon;
     cheerfulness; vivacity; enterprise.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Holy Spirit
   n 1: the third person in the Trinity; Jesus promised the
      Apostles that he would send the Holy Spirit after his
      Crucifixion and Resurrection; it came on Pentecost [syn:
      {Holy Ghost}, {Holy Spirit}, {Paraclete}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top