ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spirit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirit-, *spirit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirit(n) วิญญาณ, See also: จิตใจ, Syn. life force, soul
spirit(n) เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spirit(n) อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, disposition
spirit(vt) ลักพาไป, Syn. remove secretly
spirits(n) อารมณ์, Syn. mood
spirited(adj) ซึ่งมุ่งมั่น, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively, active
spiritual(adj) เกี่ยวกับจิตใจ, See also: เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
spiritual(adj) เกี่ยวกับศาสนา, See also: เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. relegious, sacred, Ant. secular
spiritual(adj) เกี่ยวกับอารมณ์, See also: เกี่ยวกับความรู้สึก
spiritual(n) เพลงสวด, See also: เพลงศาสนา, Syn. hymn, religious song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ, วิญญาณ, ใจ, ญาณ, เจตนา, หัวใจ, ความในใจ, อารมณ์, ความเด็ดเดี่ยว, ความมุ่งมั่น, ความองอาจ, ภูติผีปีศาจ, หัวน้ำหอม, ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น, สารละลายแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ, ปลุกใจ, กระตุ้น, ให้กำลังใจ, ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น, เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา, ไม่มีกะจิตกะใจ, ไม่หนักแน่น, ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish, lethargic
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, เกี่ยวกับวิญญาณ, เกี่ยวกับใจ, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) , เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
holy spiritพระจิต, วิญญาณของพระเจ้า, บุคคลที่3ของ trinity
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven

English-Thai: Nontri Dictionary
spirit(n) ผี, จิตใจ, กำลังใจ, ความกล้า, วิญญาณ, อารมณ์, ความมุ่งมั่น
spirit(vt) ให้กำลังใจ, ลักพา, กระตุ้น, ปลุกใจ, เร้าใจ
spirited(adj) กล้าหาญ, มีกำลังใจ, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา
spiritless(adj) ขลาด, ไม่มีกำลังใจ, ไม่สนุกสนาน, ท้อใจ, เหงา
spiritual(adj) ทางพระ, ทางใจ, ภายใน, ในทางศาสนา, เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spirit๑. เหล้ายา๒. ของเหลวผลกลั่น๓. วิญญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiritจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritเจตนารมณ์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ ดู intendment of law และ legislative intent ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirituous-เหล้า, -แอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritจิต [TU Subject Heading]
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual exercisesการฝึกจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual healingการรักษาด้วยพลังจิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spiritual Intelligence/Quotientความฉลาดทางจิตวิญญาณ, Example: ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความช [สุขภาพจิต]
Spiritual lifeชีวิตทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual therapiesการรักษาทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritualismการเข้าทรง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spirit of the times(n) ความนิยมตามสมัย, Syn. Fashion

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Brings mind, body, spirit together.นำจิตใจร่างกายจิตวิญญาณร่วมกัน Bloodsport (1988)
When you fight, my spirit will fight with you.เมื่อคุณต่อสู้กับจิตวิญญาณของฉันจะต่อสู้กับคุณ Bloodsport (1988)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ My Neighbor Totoro (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
spiritBlessed are the poor in spirit.
spiritBody and spirit are twins: God only knows which is which.
spiritDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
spiritEasy living corrupted the warrior spirit.
spiritFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
spiritFlesh gives birth to flesh, Spirit gives birth to Spirit.
spiritFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
spiritHave a spirit of enterprise.
spiritHe and I are kindred spirits.
spiritHe came home in high spirits.
spiritHe entered into the game with great spirit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ(n) ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว
สุรา(n) spirits, See also: liquor, Syn. เหล้า, น้ำเมา, Count Unit: ขวด
เปียก(adj) limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai Definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
ผีกระสือ(n) spirit, Syn. กระสือ, Example: คนสมัยก่อนเชื่อว่าผีกระสือกลัวใบหนาดหรือไพล, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก
ผีตายโหง(n) spirit of one who died a violent death, Example: ผีตายโหงเป็นวิญญาณของคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีที่ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่นถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว
วิญญาณ(n) soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai Definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
สาง(n) ghost, See also: spirit, spook, apparition, spectre, wraith, Syn. ผี, ผีสาง, Example: วัฒนธรรมแบบเชื่อผีเชื่อสางก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ใต้พุทธศาสนาตลอดเวลา, Count Unit: ตน
อก(n) soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [ m ]
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ฮึกเหิม[ārom heuk-hoēm] (v, exp) EN: be in high spirits ; be in great spirits
บัตรพลี[batphlī] (n, exp) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spirit
spirit
spirito
spirits
spirit's
spirited
spiritual
spirituals
spiritually
spiritedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirit
spirits
spirited
spiriting
spiritual
spiritless
spirituals
spirituous
spirit-lamp
spiritually

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神[jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ,  ] spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist #521 [Add to Longdo]
精灵[jīng líng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ,   /  ] spirit; fairy #7,317 [Add to Longdo]
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ,  ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit #9,037 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / 駿] spirited horse #12,960 [Add to Longdo]
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ,   /  ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness #14,452 [Add to Longdo]
灵性[líng xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] spiritual nature #21,723 [Add to Longdo]
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ,   /  ] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude #23,224 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] spiritless; withered #28,596 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ,     /    ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio #32,594 [Add to Longdo]
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ,    ] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out #42,345 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerdrang { m }spirit of adventure [Add to Longdo]
Abenteuerlust { f }spirit of adventure [Add to Longdo]
Geist { m } | Geister { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Geisterwelt { f } | Geisterwelten { pl }spirit world | spirit worlds [Add to Longdo]
Spiritismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritist { m } | Spiritisten { pl }spiritist | spiritists [Add to Longdo]
Spiritual { m, n } | Spirituals { pl }spiritual | spirituals [Add to Longdo]
Spiritualismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritualist { m } | Spiritualisten { pl }spiritualist | spiritualists [Add to Longdo]
Spiritualität { f }spirituality [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }spirits; alcohols [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }hooch [Add to Longdo]
Spirituose { f } | Spirituosen { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }liquors [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }moonshine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P) #552 [Add to Longdo]
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See 神・かみ) god; deity; divinity; kami #552 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) #866 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) #1,592 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, n. [OF. espirit, esperit, F. esprit, L.
   spiritus, from spirare to breathe, to blow. Cf. {Conspire},
   {Expire}, {Esprit}, {Sprite}.]
   1. Air set in motion by breathing; breath; hence, sometimes,
    life itself. [Obs.] "All of spirit would deprive."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The mild air, with season moderate,
       Gently attempered, and disposed eo well,
       That still it breathed foorth sweet spirit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough breathing; an aspirate, as the letter h; also, a
    mark to denote aspiration; a breathing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be it a letter or spirit, we have great use for it.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Life, or living substance, considered independently of
    corporeal existence; an intelligence conceived of apart
    from any physical organization or embodiment; vital
    essence, force, or energy, as distinct from matter.
    [1913 Webster]
 
   4. The intelligent, immaterial and immortal part of man; the
    soul, in distinction from the body in which it resides;
    the agent or subject of vital and spiritual functions,
    whether spiritual or material.
    [1913 Webster]
 
       There is a spirit in man; and the inspiration of the
       Almighty giveth them understanding.  --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       As the body without the spirit is dead, so faith
       without works is dead also.      --James ii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       Spirit is a substance wherein thinking, knowing,
       doubting, and a power of moving, do subsist.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a disembodied soul; the human soul after it
    has left the body.
    [1913 Webster]
 
       Then shall the dust return to the earth as it was,
       and the spirit shall return unto God who gave it.
                          --Eccl. xii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Ye gentle spirits far away,
       With whom we shared the cup of grace. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Any supernatural being, good or bad; an apparition; a
    specter; a ghost; also, sometimes, a sprite,; a fairy; an
    elf.
    [1913 Webster]
 
       Whilst young, preserve his tender mind from all
       impressions of spirits and goblins in the dark.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Energy, vivacity, ardor, enthusiasm, courage, etc.
    [1913 Webster]
 
       "Write it then, quickly," replied Bede; and
       summoning all his spirits together, like the last
       blaze of a candle going out, he indited it, and
       expired.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   8. One who is vivacious or lively; one who evinces great
    activity or peculiar characteristics of mind or temper;
    as, a ruling spirit; a schismatic spirit.
    [1913 Webster]
 
       Such spirits as he desired to please, such would I
       choose for my judges.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Temper or disposition of mind; mental condition or
    disposition; intellectual or moral state; -- often in the
    plural; as, to be cheerful, or in good spirits; to be
    downhearted, or in bad spirits.
    [1913 Webster]
 
       God has . . . made a spirit of building succeed a
       spirit of pulling down.        --South.
    [1913 Webster]
 
       A perfect judge will read each work of wit
       With the same spirit that its author writ. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. Intent; real meaning; -- opposed to the letter, or to
     formal statement; also, characteristic quality,
     especially such as is derived from the individual genius
     or the personal character; as, the spirit of an
     enterprise, of a document, or the like.
     [1913 Webster]
 
   11. Tenuous, volatile, airy, or vapory substance, possessed
     of active qualities.
     [1913 Webster]
 
        All bodies have spirits . . . within them. --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. Any liquid produced by distillation; especially, alcohol,
     the spirits, or spirit, of wine (it having been first
     distilled from wine): -- often in the plural.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. Rum, whisky, brandy, gin, and other distilled liquors
     having much alcohol, in distinction from wine and malt
     liquors.
     [1913 Webster]
 
   14. (Med.) A solution in alcohol of a volatile principle. Cf.
     {Tincture}. --U. S. Disp.
     [1913 Webster]
 
   15. (Alchemy) Any one of the four substances, sulphur, sal
     ammoniac, quicksilver, or arsenic (or, according to some,
     orpiment).
     [1913 Webster]
 
        The four spirits and the bodies seven. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   16. (Dyeing) Stannic chloride. See under {Stannic}.
     [1913 Webster]
 
   Note: Spirit is sometimes joined with other words, forming
      compounds, generally of obvious signification; as,
      spirit-moving, spirit-searching, spirit-stirring, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Astral spirits}, {Familiar spirits}, etc. See under
    {Astral}, {Familiar}, etc.
 
   {Animal spirits}.
     (a) (Physiol.) The fluid which at one time was supposed
       to circulate through the nerves and was regarded as
       the agent of sensation and motion; -- called also the
       {nervous fluid}, or {nervous principle}.
     (b) Physical health and energy; frolicsomeness;
       sportiveness.
 
   {Ardent spirits}, strong alcoholic liquors, as brandy, rum,
    whisky, etc., obtained by distillation.
 
   {Holy Spirit}, or {The Spirit} (Theol.), the Spirit of God,
    or the third person of the Trinity; the Holy Ghost. The
    spirit also signifies the human spirit as influenced or
    animated by the Divine Spirit.
 
   {Proof spirit}. (Chem.) See under {Proof}.
 
   {Rectified spirit} (Chem.), spirit rendered purer or more
    concentrated by redistillation, so as to increase the
    percentage of absolute alcohol.
 
   {Spirit butterfly} (Zool.), any one of numerous species of
    delicate butterflies of tropical America belonging to the
    genus {Ithomia}. The wings are gauzy and nearly destitute
    of scales.
 
   {Spirit duck}. (Zool.)
     (a) The buffle-headed duck.
     (b) The golden-eye.
 
   {Spirit lamp} (Art), a lamp in which alcohol or methylated
    spirit is burned.
 
   {Spirit level}. See under {Level}.
 
   {Spirit of hartshorn}. (Old Chem.) See under {Hartshorn}.
 
   {Spirit of Mindererus} (Med.), an aqueous solution of acetate
    of ammonium; -- named after R. Minderer, physician of
    Augsburg.
 
   {Spirit of nitrous ether} (Med. Chem.), a pale yellow liquid,
    of a sweetish taste and a pleasant ethereal odor. It is
    obtained by the distillation of alcohol with nitric and
    sulphuric acids, and consists essentially of ethyl nitrite
    with a little acetic aldehyde. It is used as a
    diaphoretic, diuretic, antispasmodic, etc. Called also
    {sweet spirit of niter}.
 
   {Spirit of salt} (Chem.), hydrochloric acid; -- so called
    because obtained from salt and sulphuric acid. [Obs.]
 
   {Spirit of sense}, the utmost refinement of sensation. [Obs.]
    --Shak.
 
   {Spirits of turpentine}, or {Spirit of turpentine} (Chem.),
    rectified oil of turpentine, a transparent, colorless,
    volatile, and very inflammable liquid, distilled from the
    turpentine of the various species of pine; camphine. It is
    commonly used to remove paint from surfaces, or to dissole
    oil-based paint. See {Camphine}.
 
   {Spirit of vitriol} (Chem.), sulphuric acid; -- so called
    because formerly obtained by the distillation of green
    vitriol. [Obs.]
 
   {Spirit of vitriolic ether} (Chem.) ethyl ether; -- often but
    incorrectly called {sulphuric ether}. See {Ether}. [Obs.]
    
 
   {Spirits of wine}, or {Spirit of wine} (Chem.), alcohol; --
    so called because formerly obtained by the distillation of
    wine.
 
   {Spirit rapper}, one who practices spirit rapping; a "medium"
    so called.
 
   {Spirit rapping}, an alleged form of communication with the
    spirits of the dead by raps. See {Spiritualism}, 3.
 
   {Sweet spirit of niter}. See {Spirit of nitrous ether},
    above.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Life; ardor; energy; fire; courage; animatioon;
     cheerfulness; vivacity; enterprise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, v. t. [imp. & p. p. {Spirited}; p. pr. & vb.
   n. {Spiriting}.]
   1. To animate with vigor; to excite; to encourage; to
    inspirit; as, civil dissensions often spirit the ambition
    of private men; -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       Many officers and private men spirit up and assist
       those obstinate people to continue in their
       rebellion.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey rapidly and secretly, or mysteriously, as if by
    the agency of a spirit; to kidnap; -- often with away, or
    off.
    [1913 Webster]
 
       The ministry had him spirited away, and carried
       abroad as a dangerous person.     --Arbuthnot &
                          Pope.
    [1913 Webster]
 
       I felt as if I had been spirited into some castle of
       antiquity.              --Willis.
    [1913 Webster]
 
   {Spiriting away} (Law), causing to leave; the offense of
    inducing a witness to leave a jurisdiction so as to evade
    process requiring attendance at trial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirit
   n 1: the vital principle or animating force within living things
   2: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   3: a fundamental emotional and activating principle determining
     one's character
   4: any incorporeal supernatural being that can become visible
     (or audible) to human beings [syn: {spirit}, {disembodied
     spirit}]
   5: the state of a person's emotions (especially with regard to
     pleasure or dejection); "his emotional state depended on her
     opinion"; "he was in good spirits"; "his spirit rose" [syn:
     {emotional state}, {spirit}]
   6: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
     {purport}, {spirit}]
   7: animation and energy in action or expression; "it was a heavy
     play and the actors tried in vain to give life to it" [syn:
     {liveliness}, {life}, {spirit}, {sprightliness}]
   8: an inclination or tendency of a certain kind; "he had a
     change of heart" [syn: {heart}, {spirit}]
   v 1: infuse with spirit; "The company spirited him up" [syn:
      {spirit}, {spirit up}, {inspirit}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spirit /spirət/
  1. energy
  2. verve; vivacity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top