Search result for

อ่อนใจ

(16 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนใจ-, *อ่อนใจ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อ่อนใจ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อ่อนใจ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนใจ[V] fatigue, See also: feel tired (exhausted, weary, weak), Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: ฉันอ่อนใจจริงๆ ที่จะต้องทำงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อ่อนอกอ่อนใจ[V] be crestfallen, See also: be dispirited, be dejected, be downhearted, Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: การซื้อขายยาเสพติดในประเทศปราบเท่าไรก็ไม่หมด จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างอ่อนอกอ่อนใจ
อ่อนจิตอ่อนใจ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be jaded, Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนจิตอ่อนใจ, อ่อนใจ, อ่อนอกอ่อนใจก. เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ.
ระทดระทวยว. อ่อนอกอ่อนใจ เช่น เขาเสียการพนันจนหมดตัว เดินระทดระทวยออกมา.
ระทวย ๑ว. อ่อนช้อย, อ่อนใจ.
ละห้อยละเหี่ยว. อาการที่อ่อนอกอ่อนใจเพราะผิดหวังหรือเหนื่อยมากเป็นต้น เช่น เดินละห้อยละเหี่ย.
ละเหี่ยก. อ่อนใจ, อิดโรย, เช่น กินยาลมแก้ใจละเหี่ย, ละเหี่ยใจ ก็ว่า.
โหย(โหยฺ) ก. อ่อนกำลัง, อ่อนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary   
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weary[VI] เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
weary[VT] ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top