Search result for

flavor

(69 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flavor-, *flavor*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavoring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flavorรสชาด [TU Subject Heading]
Flavorสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Flavor and Textureกลิ่นและเนื้ออาหาร [การแพทย์]
Flavor Enhancersสารสร้างเสริมรส [การแพทย์]
Flavoring Agentsสารปรุงกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่น,ตัวแต่งกลิ่น,สารแต่งกลิ่นและรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Orange or grape flavor?ชอบรสไหนล่ะ ส้ม หรือว่า องุ่น Scandal Makers (2008)
- Baby, do they even have ice cream in Japan? - Yes, they do. - But... it´s fish flavored.ที่ญี่ปุ่นนี่มีไอติมด้วยหรอ อืม แต่คงเป็นรสปลามั้ง อิอิ Shutter (2008)
A little flavor.เอาละทีนี้เราก็ไม่ต้องแปรงฟันกันแล้ว Bedtime Stories (2008)
Probably a flavor to alcohol to mask the bitter taste.เพื่อปกติรสขม Pathology (2008)
No, it's just superb. You're really learning how to balance your flavors.ไม่,มันเยี่ยมมาก ที่ลูกกำลังเรียน เรื่องการทำสมดุลย์เรื่องรส I Knew You Were a Pig (2009)
We're gonna pick out the ice cream flavors for the bachelor party.เรามาลองกินไอศครีมรสต่างๆ สำหรับงานปาร์ตีสละโสด House Divided (2009)
The flavors melt together in perfect harmony.ละลายเข้ากัน เป็นอย่างดี Chuck Versus the First Kill (2009)
Nothing says gratitude like tropical flavoring.ไม่มีอะไรทำให้ชื่นใจ ได้เท่ากับรสชาติของเขตร้อน White to Play (2009)
Now... what flavor do you want?งั้น คุณอยากได้รสอะไร The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
They come in three flavors.มันเกิดจาก 3 สิ่ง Bad Seed (2009)
It's not that great today. It's lost some flavor from his slacking off.รสชาติงั้นๆ นะวันนี้ เจ้าขี้เกียจเอ๊ย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
This ice cream, I don't know what they do it, but it's more flavoristic.แม่จริงจังนะ เดร์ นี่มันไอศครีม/ ไม่รู้ว่าเขาทำมันยัง แต่รสชาดมันดีจริงๆ อะไร? The Karate Kid (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flavorAdd lemon flavor to the tea.
flavorDo you think a little salt would improve the flavor?
flavorGarlic enhances the flavor of meals.
flavorHe sent me sweets with different flavor.
flavorKorean food is noted for its spicy flavor.
flavorMy favorite flavor is chocolate.
flavorThe addition of salt greatly improved the flavor.
flavorThe lemon has a flavor all of its own.
flavorThis dish has a strong flavor of garlic.
flavorThis wine is inferior to that one in flavor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รส[N] flavor, Example: หูกวีอย่างท่านจันทร์นั้น ท่านฟังรวมรสหมด, Count unit: รส, Thai definition: ความรู้สึกชอบใจ สนุก หรือไพเราะ เป็นต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปรุงรส[V] flavor, See also: season, Syn. เพิ่มรส, Example: อาหารจานนี้ปรุงรสโดยพ่อครัวฝีมือเอก
รสจืด[N] flavorless, See also: insipid, tasteless, Example: รากต้นหางกระรอกมีรสจืด ใช้ฝนทาและรับประทานแก้พิษงูขบกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning   
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ปรุงรส[v.] (prung rot) EN: season ; flavour ; flavor (Am.)   FR: assaisonner
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสจัด[n. exp.] (rot jat) EN: strong flavour = strong flavor (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAVOR    F L EY1 V ER0
FLAVORS    F L EY1 V ER0 Z
FLAVORED    F L EY1 V ER0 D
FLAVORFUL    F L EY1 V ER0 F AH0 L
FLAVORING    F L EY1 V ER0 IH0 NG
FLAVORIST    F L EY1 V ER0 IH2 S T
FLAVORINGS    F L EY1 V ER0 IH0 NG Z
FLAVORISTS    F L EY1 V ER0 IH2 S T S
FLAVORISTS    F L EY1 V ER0 IH2 S S
FLAVORISTS    F L EY1 V ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavored    (n) (f l ei1 v @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]
Beigeschmack {m}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}; Geschmacksrichtung {f}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
キュンメル[, kyunmeru] (n) kummel (liqueur flavored with caraway seed or cumin) (ger [Add to Longdo]
クリーミー[, kuri-mi-] (adj-na) creamy (in flavor or texture) [Add to Longdo]
サイダー[, saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
味道[wèi dào, ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] flavor, #2,259 [Add to Longdo]
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / 調] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flavor \Fla"vor\, v. t. [imp. & p. p. {Flavored}; p. pr. & vb.
   n. {Flavoring}.]
   To give flavor to; to add something (as salt or a spice) to,
   to give character or zest.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flavor \Fla"vor\, n. [OF. fleur, flaur (two syllables), odor,
   cf. F. fleurer to emit an odor, It. flatore a bad odor, prob.
   fr. L. flare to bow, whence the sense of exhalation. Cf.
   {Blow}.] [Written also {flavour}.]
   1. That quality of anything which affects the smell; odor;
    fragrances; as, the flavor of a rose.
    [1913 Webster]
 
   2. That quality of anything which affects the taste; that
    quality which gratifies the palate; relish; zest; savor;
    as, the flavor of food or drink.
    [1913 Webster]
 
   3. That which imparts to anything a peculiar odor or taste,
    gratifying to the sense of smell, or the nicer perceptions
    of the palate; a substance which flavors.
    [1913 Webster]
 
   4. That quality which gives character to any of the
    productions of literature or the fine arts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flavor
   n 1: the general atmosphere of a place or situation and the
      effect that it has on people; "the feel of the city excited
      him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it
      had the smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel},
      {feeling}, {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   2: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   3: (physics) the six kinds of quarks [syn: {flavor}, {flavour}]
   v 1: lend flavor to; "Season the chicken breast after roasting
      it" [syn: {season}, {flavor}, {flavour}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flavor
  n.
 
   1. [common] Variety, type, kind. ?DDT commands come in two flavors.? ?These
   lights come in two flavors, big red ones and small green ones.? ?Linux is a
   flavor of Unix? See {vanilla}.
 
   2. The attribute that causes something to be {flavorful}. Usually used in
   the phrase ?yields additional flavor?. ?This convention yields additional
   flavor by allowing one to print text either right-side-up or upside-down.?
   See {vanilla}. This usage was certainly reinforced by the terminology of
   quantum chromodynamics, in which quarks (the constituents of, e.g.,
   protons) come in six flavors (up, down, strange, charm, top, bottom) and
   three colors (red, blue, green) ? however, hackish use of flavor at MIT
   predated QCD.
 
   3. The term for class (in the object-oriented sense) in the LISP Machine
   Flavors system. Though the Flavors design has been superseded (notably by
   the Common LISP CLOS facility), the term flavor is still used as a general
   synonym for class by some LISP hackers.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top