ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spirits

S P IH1 R IH0 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirits-, *spirits*, spirit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirits(n) อารมณ์, Syn. mood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
It's the one night of the year where the spirits of the dead can return to Earth.มันเป็นคืนที่ทุกคนได้ยินมาว่า วิญญาณของคนตาย จะกลับคืนสู่โลก. Hocus Pocus (1993)
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน." Hocus Pocus (1993)
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth, ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ Don Juan DeMarco (1994)
always, their spirits knowing.เสมอ จิตวิญญาณของท่านรู้ดี The Education of Little Tree (1997)
"Our spirits knowing. ""จิตวิญญาณของพวกเรารู้ดี" The Education of Little Tree (1997)
Here dwelt the spirits of nature from time immemorial.ที่นี่อาศัยอยู่วิญญาณ ของธรรมชาติจากกาลเวลา. Princess Mononoke (1997)
I need my spirits lifted. I'm old.ทำชีวิตให้คึกคักบ้าง ข้าแก่... The Man in the Iron Mask (1998)
Well, it certainly seemed like God was in fine spirits when the day of the match dawned.ผมว่าพระองค์อารมณ์ดีมาก... ...ตอนรุ่งสางของวันแข่ง The Legend of Bagger Vance (2000)
I have seen the unclean spirits come out!"ชั้นเห็นวิญญาณสกปรก ออกไป Ken Park (2002)
You keep peoples' spirits up. You do enough.นายยกจิตวิญญาณผู้คน แค่นั้นพอแล้ว The Pianist (2002)
The spirits tell me Shang will arrive and propose to Mulan before the sun sets.เหล่าบรรพชนบอกข้าว่า ชางยังปลอดภัยดีอยู่ และมู่หลานจะถูกขอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritsA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
spiritsDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
spiritsFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
spiritsFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
spiritsHe and I are kindred spirits.
spiritsHe came home in high spirits.
spiritsHe is in high spirits today.
spiritsHe is poor, but he is in high spirits.
spiritsHe lost his spirits.
spiritsHe was in good spirits.
spiritsI was in good spirits.
spiritsMy father drinks no spirits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุรา(n) spirits, See also: liquor, Syn. เหล้า, น้ำเมา, Count Unit: ขวด
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ฮึกเหิม[ārom heuk-hoēm] (v, exp) EN: be in high spirits ; be in great spirits
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ไล่ผี[lai phī] (v) EN: exorcise spirits  FR: exorciser
ลำพองใจ[lamphøngjai] (v) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty  FR: être hautain ; être arrogant
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้ายาดอง[lao yā døng] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
ผีสางเทวดา[phī sāng thēwadā] (n, exp) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRITS S P IH1 R IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirits (v) spˈɪrɪts (s p i1 r i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) #5,251 [Add to Longdo]
魔界[まかい, makai] (n) world of spirits; hell #8,789 [Add to Longdo]
神明[しんめい, shinmei] (n) { Buddh } spirits of heaven and earth #10,407 [Add to Longdo]
テンション[tenshon] (n) (1) tension; (2) (sl) (highness of) spirits; (P) #16,096 [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m, vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
スピリッツ[supirittsu] (n) spirits [Add to Longdo]
ノリノリ;のりのり[norinori ; norinori] (adj-f) in high spirits [Add to Longdo]
ボトルキープ[botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirits
   n 1: an alcoholic beverage that is distilled rather than
      fermented [syn: {liquor}, {spirits}, {booze}, {hard drink},
      {hard liquor}, {John Barleycorn}, {strong drink}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top