ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secular

S EH1 K Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secular-, *secular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secular(adj) เกี่ยวกับทางโลก, See also: ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส, Syn. irreligious, worldly
secular(adj) ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ, See also: ชั่วชีวิต, ที่เกิดนานๆ ครั้ง, Syn. epochal, lifelong
secularly(adv) ตลอดไป
secularize(vt) ทำให้เป็นทางโลก, See also: แยกออกจากนอกวัด, ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, เปลี่ยนเป็นของฆราวาส, Syn. undedicate, depose, deconsecrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก, ทางฆราวาส, โลกีย์, ชาตินี้, นอกวัด, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, นานแสนนาน, ตลอดไป, เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส, ชาวโลก, ปถุชน, See also: secularly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส, ทางโลก, ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส, ทำให้เป็นทางโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secularlizationการแยกฝ่ายอาณาจักรออกจากฝ่ายศาสนจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม Contact (1997)
You need to learn to navigate in the secular world if you wanna succeed here.แต่เธอก็ต้องศึกษาเรื่องทางโลก ถ้าหากเธออยากจบจากที่นี่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
I can navigate in the secular world without questioning my beliefs.หนูสามารถเข้าใจเรื่องทางโลกได้ โดยไม่คลางแคลงคำสอนในไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ, พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย Doubt (2008)
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ? Doubt (2008)
Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?ใช่เสียงเคาะจากรองเท้าบู๊ท บนหลังคารึเปล่า? Comparative Religion (2009)
Proving that the secular progressive agenda has finally arrived here in the Lima, Ohio, school district.เรื่องคาวๆบัดสีสมัยนี้มันได้รุกล้ำมาถึงที่นี่ ในลิม่า โอไฮโอ เขตของโรงเรียน The Rocky Horror Glee Show (2010)
Why, because it proves the existence of secular morality?ทำไมล่ะ เพราะมันพิสูจน์การมีตัวตน ของคุณธรรมฆราวาสเหรอ? Studies in Modern Movement (2011)
I'm not a preacher. Not endorsed by the secular religion.ผมไม่ไช่สาธุคุณ ผมไม่ได้เป็นที่ยอมรับของศาสนาใดๆ The Mechanic (2011)
After the election, we all thought that the Khatami regime would be more open to secular work, but I was expelled from school.หลีงจากการเลือกตั้ง เราทุกคนคิดว่าราชวงศ์คาทามี จะเปิดกว้างมากขึ้น The Bod in the Pod (2012)
He's drawing from secular sources?เขาจินตนาการภาพเหล่าเทวทูตมาจากภาพ หรืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิ้ลงั้นหรอ ? Coquilles (2013)
How would you guys like to take this to a more secular setting?พวกเธอชอบที่จะเป็นฆราวาสไหม? What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก(adj) secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คติโลก[khati lōk] (n, exp) EN: ways of the world ; secular tradition ; worldly tradition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SECULAR S EH1 K Y AH0 L ER0
SECULARISM S EH1 K Y AH0 L ER0 IH2 Z AH0 M
SECULARIST S EH1 K Y AH0 L ER0 IH0 S T
SECULARISTS S EH1 K Y AH0 L ER0 IH0 S T S
SECULARIZED S EH1 K Y AH0 L ER0 AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secular (j) sˈɛkjulər (s e1 k y u l @ r)
secularism (n) sˈɛkjulərɪzəm (s e1 k y u l @ r i z @ m)
secularist (n) sˈɛkjulərɪst (s e1 k y u l @ r i s t)
secularize (v) sˈɛkjələraɪz (s e1 k y @ l @ r ai z)
secularists (n) sˈɛkjulərɪsts (s e1 k y u l @ r i s t s)
secularized (v) sˈɛkjələraɪzd (s e1 k y @ l @ r ai z d)
secularizes (v) sˈɛkjələraɪzɪz (s e1 k y @ l @ r ai z i z)
secularizing (v) sˈɛkjələraɪzɪŋ (s e1 k y @ l @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非宗教[fēi zōng jiào, ㄈㄟ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, ] secular (society); non-religious (party) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
還俗[げんぞく, genzoku] (n, vs) return to secular life; secularization; secularisation [Add to Longdo]
経年変化[けいねんへんか, keinenhenka] (n, vs) change over the years; aging; ageing; secular change [Add to Longdo]
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946) [Add to Longdo]
世俗化[せぞくか, sezokuka] (n, vs) secularization; secularisation; popularization; popularisation [Add to Longdo]
世俗主義[せぞくしゅぎ, sezokushugi] (n, adj-no) secularism [Add to Longdo]
世俗的ヒューマニズム[せぞくてきヒューマニズム, sezokuteki hyu-manizumu] (n) secular humanism [Add to Longdo]
俗化[ぞっか, zokka] (n, vs) vulgarization; vulgarisation; secularization; secularisation; popularization; popularisation [Add to Longdo]
俗界[ぞっかい, zokkai] (n) secular life; workaday world [Add to Longdo]
俗世間[ぞくせけん, zokuseken] (n) this world; secular society; workaday world; this life [Add to Longdo]
俗姓[ぞくせい, zokusei] (n) (a priest's) secular surname [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secular \Sec"u*lar\, a. [OE. secular, seculer. L. saecularis,
   fr. saeculum a race, generation, age, the times, the world;
   perhaps akin to E. soul: cf. F. s['e]culier.]
   1. Coming or observed once in an age or a century.
    [1913 Webster]
 
       The secular year was kept but once a century.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to an age, or the progress of ages, or to a
    long period of time; accomplished in a long progress of
    time; as, secular inequality; the secular refrigeration of
    the globe.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to this present world, or to things not
    spiritual or holy; relating to temporal as distinguished
    from eternal interests; not immediately or primarily
    respecting the soul, but the body; worldly.
    [1913 Webster]
 
       New foes arise,
       Threatening to bind our souls with secular chains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) Not regular; not bound by monastic vows or rules;
    not confined to a monastery, or subject to the rules of a
    religious community; as, a secular priest.
    [1913 Webster]
 
       He tried to enforce a stricter discipline and
       greater regard for morals, both in the religious
       orders and the secular clergy.    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. Belonging to the laity; lay; not clerical.
    [1913 Webster]
 
       I speak of folk in secular estate.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Secular equation} (Astron.), the algebraic or numerical
    expression of the magnitude of the inequalities in a
    planet's motion that remain after the inequalities of a
    short period have been allowed for.
 
   {Secular games} (Rom. Antiq.), games celebrated, at long but
    irregular intervals, for three days and nights, with
    sacrifices, theatrical shows, combats, sports, and the
    like.
 
   {Secular music}, any music or songs not adapted to sacred
    uses.
 
   {Secular hymn} or {Secular poem}, a hymn or poem composed for
    the secular games, or sung or rehearsed at those games.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secular \Sec"u*lar\, n.
   1. (Eccl.) A secular ecclesiastic, or one not bound by
    monastic rules. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A church official whose functions are confined to
    the vocal department of the choir. --Busby.
    [1913 Webster]
 
   3. A layman, as distinguished from a clergyman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secular
   adj 1: of or relating to the doctrine that rejects religion and
       religious considerations
   2: characteristic of or devoted to the temporal world as opposed
     to the spiritual world; "worldly goods and advancement";
     "temporal possessions of the church" [syn: {worldly},
     {secular}, {temporal}] [ant: {unworldly}]
   3: not concerned with or devoted to religion; "sacred and
     profane music"; "secular drama"; "secular architecture",
     "children being brought up in an entirely profane
     environment" [syn: {profane}, {secular}] [ant: {sacred}]
   4: of or relating to clergy not bound by monastic vows; "the
     secular clergy" [ant: {religious}]
   5: characteristic of those who are not members of the clergy;
     "set his collar in laic rather than clerical position"; "the
     lay ministry" [syn: {laic}, {lay}, {secular}]
   n 1: someone who is not a clergyman or a professional person
      [syn: {layman}, {layperson}, {secular}] [ant: {clergyman},
      {man of the cloth}, {reverend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top