ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethyl alcohol

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethyl alcohol-, *ethyl alcohol*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ethyl alcoholเอทิลแอลกอฮอล์, ดู ethanol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know that ethyl alcohol boils at 78.5 degrees Celsius?เธอรู้มั้ยว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส Halloween (2007)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
Ethyl alcohol.แอลกอฮอล์แบบกินได้น่ะ The Apology Insufficiency (2010)
Spectrometer says traces of ethyl alcohol and methanol.เครื่องสเป็กโทรมิเตอร์ระบุร่องรอย เอททานอลและเมทานอล Red Lacquer Nail Polish (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอทิลแอลกอฮอล์[N] ethyl alcohol, Example: เอทิลแอลกอฮอล์ใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H5OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีขีดเดือด 78.5 ํ ซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิลแอลกอฮอล์[n. exp.] (mēthil-aēlkøhøl) EN: methyl alcohol ; methanol   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元醇[èr yuán chún, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ, ] ethyl alcohol C2H5COOH [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メチルアルコール[, mechiruaruko-ru] (n) methyl alcohol (ger [Add to Longdo]
メチルアルコール中毒[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alcohol \Al"co*hol\ ([a^]l"k[-o]*h[o^]l), n. [Cf. F. alcool,
   formerly written alcohol, Sp. alcohol alcohol, antimony,
   galena, OSp. alcofol; all fr. Ar. al-kohl a powder of
   antimony or galena, to paint the eyebrows with. The name was
   afterwards applied, on account of the fineness of this
   powder, to highly rectified spirits, a signification unknown
   in Arabia. The Sp. word has both meanings. Cf. {Alquifou}.]
   1. An impalpable powder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The fluid essence or pure spirit obtained by distillation.
    [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. Pure spirit of wine; pure or highly rectified spirit
    (called also {ethyl alcohol} or {ethanol}, {CH3.CH2.OH});
    the spirituous or intoxicating element of fermented or
    distilled liquors, or more loosely a liquid containing it
    in considerable quantity. It is extracted by simple
    distillation from various vegetable juices and infusions
    of a saccharine nature, which have undergone vinous
    fermentation.
 
   Note: [The ferementation is usually carried out by addition
      of brewer's yeast, {Saccharomyces cerevisiae} to an
      aqueous solution containing carbohydrates.]
      [1913 Webster +PJC]
 
   Note: As used in the U. S. "Pharmacop[oe]ia," alcohol
      contains 91 per cent by weight of ethyl alcohol and 9
      per cent of water; and diluted alcohol (proof spirit)
      contains 45.5 per cent by weight of ethyl alcohol and
      54.5 per cent of water.
      [1913 Webster]
 
   4. (Organic Chem.) A class of compounds analogous to vinic
    alcohol in constitution. Chemically speaking, they are
    hydroxides of certain organic radicals; as, the radical
    ethyl forms common or {ethyl alcohol} ({C2H5.OH}); methyl
    forms {methyl alcohol} ({CH3.OH}) or {wood alcohol}; amyl
    forms {amyl alcohol} ({C5H11.OH}) or {fusel oil}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ethanol \eth"an*ol\ ([e^]th"[a^]n*[add]l), n. (Chem.)
   The organic compound {C2H5.OH}, the common {alcohol} which is
   the intoxicating agent in beer, wine, and other fermented and
   distilled liquors; called also {ethyl alcohol}. It is used
   pure or denatured as a solvent or in medicines and colognes
   and cleaning solutions, or mixed in gasoline as a fuel for
   automobiles, and as a rocket fuel (as in the V-2 rocket).
 
   Syn: ethyl alcohol, fermentation alcohol, grain alcohol.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ethyl alcohol \ethyl alcohol\ n. (Chem.)
   the organic compound {C2H5.OH}, which is the intoxicating
   agent in beer, wine, and other fermented and distilled
   liquors; it is used pure or denatured as a solvent or in
   medicines and colognes and cleaning solutions and rocket
   fuel.
 
   Syn: ethanol, fermentation alcohol, grain alcohol.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethyl alcohol
   n 1: the intoxicating agent in fermented and distilled liquors;
      used pure or denatured as a solvent or in medicines and
      colognes and cleaning solutions and rocket fuel; proposed
      as a renewable clean-burning additive to gasoline [syn:
      {ethyl alcohol}, {ethanol}, {fermentation alcohol}, {grain
      alcohol}]
   2: nonflavored alcohol of 95 percent or 190 proof used for
     blending with straight whiskies and in making gin and
     liqueurs [syn: {neutral spirits}, {ethyl alcohol}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top