Search result for

จูงใจ

(37 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จูงใจ-, *จูงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จูงใจ[V] persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm wondering if one of them knew the victim,had a motive to kill her.ฉันเดาว่าถ้าใครคนนึงรู้จักผู้ตาย อาจมีแรงจูงใจที่จะฆ่าเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
That sounds like hundreds of motives.ฟังดูเหมือนแรงจูงใจเป็นร้อยๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Someone had the motive...คนที่มีแรงจูงใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Something colorful with impact.สีสันสดใส จูงใจ ใช่แล้วครับ The Ramen Girl (2008)
It requires a specific corrupt motive.มันอาจเป็นแรงจูงใจ ให้เกิดคอร์รัปชั่นได้ Frost/Nixon (2008)
And in this case, I didn't have a corrupt motive.และในกรณีนี้ ผมไม่มีแรงจูงใจใดๆ Frost/Nixon (2008)
I mean, who needs motif, who needs a reason to kill.ผมหมายถึงว่า ใครต้องการแรงจูงใจ ใครต้องการเหตูผลที่จะฆ่า Pathology (2008)
And most likely a peccadillo or two that can be easily discovered, if she needs a little persuading.แล้วส่วนใหญ่ ไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆ มันต้องปูดกันอยู่แล้ว แค่ต้องอาศัยการจูงใจนิดๆหน่อยๆ Loyal and True (2008)
I need to keep you motivated.นายคงจะต้องการแรงจูงใจ Boxed In (2008)
The most important thing is that you understand your motivation.สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องเข้าใจแรงจูงใจของนาย Chapter Three 'Building 26' (2009)
Motivate them.จูงใจพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
What are her motivators? Pride?อะไรคือแรงจูงใจ ความหยิ่ง? Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impel[VT] กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
predispose[VT] จูงใจ, See also: ทำให้โน้มเอียง, Syn. inspire, activate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce,convince,influenc
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top