ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -術-, *術*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[術, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  术 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation,  Rank: 5,534

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] method; technique, #1,087 [Add to Longdo]
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill, #183 [Add to Longdo]
艺术[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art, #1,156 [Add to Longdo]
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgical operation; operation; surgery, #1,236 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すべ, sube] (n,n-suf) art; means; technique; (P) [Add to Longdo]
[すべ, sube] (n) (uk) way; method; means [Add to Longdo]
を使う[じゅつをつかう, jutsuwotsukau] (exp,v5u) to practice magic; to practise magic [Add to Longdo]
を授ける[じゅつをさずける, jutsuwosazukeru] (exp,v1) to teach tricks to [Add to Longdo]
[じゅっけい, jukkei] (n) strategem; trick [Add to Longdo]
[じゅつご, jutsugo] (adj-no,n-adv,n-t) postoperative; (P) [Add to Longdo]
[じゅつご, jutsugo] (n,adj-no) technical term; terminology; nomenclature; (P) [Add to Longdo]
[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
[じゅつし, jutsushi] (n) technique user; magician [Add to Longdo]
[じゅつしゃ, jutsusha] (n) practitioner (in medicine, art, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表現できない」、とその芸家は叫んだ。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15世紀のイタリアでは美が栄えた。
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学技はおおいに進歩するだろう。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技会議には、18社、32人が出席しました。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航空技はずいぶん発達したものだ。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技の会社がその県に支社を設立した。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
I am no more an artist than you are.あなたと同様私も芸家ではないのです。
When did you get through with your engineering problem?あなたはその技的な問題をいつ片づけたのですか。
You have infinite possibilities as an artist.あなたは芸家としての無限の可能性を秘めている。
That painting by Rembrandt is a work of art.あのレンブラントの絵は芸作品です。
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印象派美の傑作である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your information, gentlemen... this is a straightforward amputation of the lower extremity of the femur.[CN] 各位,簡單說一下 這是一個簡單的脛骨截肢手 Corridors of Blood (1958)
Art studies, you know?[CN] 藝研究, 你明白嗎? Grand Hotel (1932)
I believe that the art is this way.[JA] 芸って そういうものさ Scarlet Street (1945)
Not you have neither art idea.[JA] あんたが 芸わかってないのよ Scarlet Street (1945)
- Very artistic, I'm afraid.[CN] -恐怕是特別有藝氣質 The Uninvited (1944)
Send one of the boys across the street for my surgical bag, will you?[CN] 派個人去街對面取我的手包好嘛? Applause (1929)
Is artist, young lady March?[JA] あなたも芸家ですか マーチさん? Scarlet Street (1945)
How to be a detective.[JA] "探偵その1 全員を疑え" Sherlock Jr. (1924)
Because it doesn't win it with their squares.[JA] 芸の知識は確かよ Scarlet Street (1945)
Nowadays people don't buy art.[JA] 今時 芸品 買う人いないよ Scarlet Street (1945)
I see that he/she has good eye for the art.[JA] 芸を見る目を お持ちだな Scarlet Street (1945)
Because he/she will see...[JA] グリニッチビレッジは 芸家の街だし... Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅつ, jutsu] KUNST, TECHNIK, MITTEL, ZAUBEREI [Add to Longdo]
[じゅつ, jutsu] Kunst, Technik, Mittel, Zauberei [Add to Longdo]
[じゅっさく, jussaku] -List, Kunstgriff, Intrige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top