ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดหวัง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดหวัง-, *หมดหวัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดหวังก. ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย, สิ้นหวัง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
All's not lost, Dorothy.อย่าเพิงหมดหวัง ดอโรธี Return to Oz (1985)
This is hopeless! He and Dan might be already...หมดหวังแล้ว เขากับแดนก็คง.. Vampire Hunter D (1985)
# Don't ever despair #จงอย่าหมดหวัง An American Tail (1986)
Wait a minute, Roger.เดี๋ยวนะ โรเจอร์ จำตอนที่นายหมดหวัง... Cool Runnings (1993)
They must've been desperate for evidence.พวกเขาต้องได้รับการ หมดหวังสำหรับหลักฐาน In the Name of the Father (1993)
I don't get discouraged.ผมยังไม่หมดหวัง Wild Reeds (1994)
But don't despair, it will pass... ..and no doubt more quickly than it should.แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป... ...และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็น Episode #1.6 (1995)
"Do not despair, Victoria."อย่าหมดหวังนะ วิคตอเรีย The Red Violin (1998)
Don't give up on me, Dad.อย่าหมดหวังในตัวผมครับพ่อ American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดหวัง[v.] (mot wang) EN: give up hopes   FR: abandonner tout espoir ; désespérer
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be all up with someone[IDM] หมดหวังสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)
be at a dead end[IDM] หมดหวัง, See also: สิ้นหวัง, Syn. bring to, come to
curl up[PHRV] หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้หมดหวัง, Syn. crumple up
despair of[PHRV] หมดหวังในเรื่อง
fling up[IDM] หมดหวัง, Syn. throw up
despair[VI] สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose
dim[ADJ] หมดหวัง, See also: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้
downhearted[ADJ] ท้อแท้, See also: หมดหวัง, สิ้นหวัง, Syn. depressed, forlorn, Ant. hopeful, cheerful
kiss goodbye[PHRV] หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)
look bad[PHRV] หมดหวัง, See also: ท้อแท้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(vi) สิ้นหวัง,หมดหวัง,สิ้นคิด,หมดศรัทธา,หมดอาลัยตายอยาก
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
gloom(vi) มืดลง,มืดมัว,เศร้า,หมดหวัง,มืดครึ้ม
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top