ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烈-, *烈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烈, liè, ㄌㄧㄝˋ] fiery, violent; ardent, vehement
Radical: Decomposition: 列 (liè ㄌㄧㄝˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 802

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong, #1,618 [Add to Longdo]
[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] intense; acute; fierce, #2,401 [Add to Longdo]
[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
轰轰[hōng hōng liè liè, ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong; vigorous; large-scale, #12,288 [Add to Longdo]
[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] bitter; desperate, #16,237 [Add to Longdo]
[liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] raging inferno; blaze, #16,301 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れっか, rekka] (n) raging fire; conflagration [Add to Longdo]
[れっし, resshi] (n) upright man; patriot; hero [Add to Longdo]
[れつじょ, retsujo] (n) heroine [Add to Longdo]
[れっしん, resshin] (n) disastrous earthquake; (P) [Add to Longdo]
[れつじつ, retsujitsu] (n) blazing sun; scorching sun; hot day [Add to Longdo]
[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine [Add to Longdo]
[れっぷう, reppuu] (n) gale; violent (strong) wind [Add to Longdo]
[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて偉大なもので熱な精神なくして成し遂げられたものは何もない。
This is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.このままでは熾な情報戦に勝てない。CIOの首を挿げ替えよう。
The liquid gave off a strong smell.その液体は強な匂いを発した。
The effects of the drug are intense but brief.その薬の効果は強だが短い。
Our company failed to survive a cutthroat competition.我々の会社は激な競争に耐えきれなかった。
Pack a wallop.なパンチを与える。
The heat is intense.な暑さだ。
The contrast between the sky and the mountain is striking.空と山の対比が鮮だ。
When he saw a policeman coming, he began to run like anything.警官がやってくるのを見ると彼は猛に走り出した。
The LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.自民党は増税の法案を提出したが、猛な反対にあって撤回した。
The bill was passed by a majority, although the Socialist Party was strongly opposed to it.社会党の猛な反対にもかかわらず、その議案は過半数で可決された。
I tried to give him some advice, but he just abused me violently.助言をしてやろうとしたのに彼は私に向かって猛に悪態をつくだけだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's uh, quite a firm handshake you got going on there.[JA] かなり強な握手だね。 ビックリしたよ。 Manhunter (2016)
My parents promised me some intense retail therapy when we're in Paris for Christmas.[JA] ああ! 両親は私に約束した いくつかの強な小売療法 クリスマスのためにパリにいるとき Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I hear she's a piece of work.[JA] 彼女は、強な女性だと 聞いている。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
Oh the smell is... It's intense.[JA] ひどい匂いだ・・・強だな Power Rangers (2017)
You didn't have to go that far.[CN] 根本不需要那么激嘛 所以已经好好的补偿她了嘛 Episode #1.5 (2004)
When he came here, there wasn't so much competition.[CN] 当年他来的时候, 这里的竞争还不那么激 The Mummy (1932)
And then it grew... into an overwhelming desire... an unquenchable thirst... for chaos.[JA] そうするうちに育ったんです... ...強な欲求に... ...消えない渇きで... The Mummy (2017)
# It allows a thrill when we start to bill and coo #[CN] 我们可以因而热地 卿卿我我.甜言蜜语 One Hour with You (1932)
#Then try a real hot application three times a day #[CN] 那就试试更强的, 一天三次 One Hour with You (1932)
And she could be fierce.[JA] そして彼女は熾である可能性があります。 Monster (2016)
King Gunther, too, has marriage plans. He has set his heart on a bold and mighty maiden.[CN] 龔特爾殿下也自己希望得到婚姻 他喜歡上了一個勇敢倔強的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Andrea, I want you to...[CN] 安德,我想让你... Seduction (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れつ, retsu] HEFTIG [Add to Longdo]
[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top