ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashy-, *dashy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dashy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dashy*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dashy!DashyThe Young Victoria (2009)
It will take them three days to arrive by coach from Coburg.Sie werden drei Tage brauchen, bis sie mit der Kutsche aus Coburg hier sind. DashyThe Young Victoria (2009)
Dashy!DashyThe Young Victoria (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dashy \Dash"y\, a. [From {Dash}.]
     Calculated to arrest attention; ostentatiously fashionable;
     showy. [Colloq.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top