ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiery

F AY1 ER0 IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiery-, *fiery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiery[ADJ] ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: ซึ่งลุกไหม้, Syn. blazing, flaming, glowing
fiery[ADJ] เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming

English-Thai: Nontri Dictionary
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps you'd like to visit my fiery furnace!หรือว่าเธออยากจะเข้าไป ในเตาเผาของข้า Return to Oz (1985)
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ The Nightmare Before Christmas (1993)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came.แหวนต้องถูกนำเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของมอร์ดอ และโยนเข้าไปในเปลวเพลิงของหุบเขา ณ.ที่ๆมันถูกสร้างขึ้นมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Fiery newcomer Juno's consecutives wins are the hope for all Zerg players.จูโน่ นักเล่นหน้าใหม่ไฟแรงที่ เอาชนะติดต่อกันมาหลายรอบ 650 01: 09: 24,320 Jenny, Juno (2005)
He's wielding his noble sword... with fiery determination.ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้า Happily N'Ever After (2006)
Fiery italian.- ร้อนแรงด้วย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
What'd you have in mind, Victor, a plane crash over the Pacific, a fiery wreck that leaves nothing behind but our two charred corpses?นายจะจัดฉากให้เครื่องบินระเบิดงั้นเหรอ เครื่องแหลกเป็นจุล เหลือแค่ศพไหม้เกรียม 2 ศพ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)
And they sank into the throes fiery demonic passion.""ทั้งคู่ตกลงสู่ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fieryThe sky was fiery with the setting sun.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ขี้หนู[n. exp.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili   FR: petit piment très fort [m]
นกพญาไฟเล็กคอดำ [n. exp.] (nok phayāfai lek khø dam) EN: Fiery Minivet   FR: Minivet flamboyant [m]
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli   FR: petit piment très fort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIERY F AY1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiery (j) fˈaɪəriː (f ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
火龙[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏, #35,213 [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] fiery; blazing, #307,188 [Add to Longdo]
如火[rú huǒ, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ, ] fiery [Add to Longdo]
炎帝陵[Yán dì líng, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adj} | feuriger | am feurigstenfiery | fierier; more fiery | most fiery; fieriest [Add to Longdo]
Flammenkolibri {m} [ornith.]Fiery Topaz [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎炎;炎々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) blazing; fiery [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
爛爛;爛々[らんらん, ranran] (adj-t,adv-to) glaring; flaming; fiery; blazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiery \Fi"er*y\ (? or ?), a. [Formerly written firy, fr. fire.]
   1. Consisting of, containing, or resembling, fire; as, the
    fiery gulf of Etna; a fiery appearance.
    [1913 Webster]
 
       And fiery billows roll below.     --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehement; ardent; very active; impetuous.
    [1913 Webster]
 
       Hath thy fiery heart so parched thine entrails?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The fiery spirit of his forefathers. --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
   3. Passionate; easily provoked; irritable.
    [1913 Webster]
 
       You know the fiery quality of the duke. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Unrestrained; fierce; mettlesome; spirited.
    [1913 Webster]
 
       One curbed the fiery steed.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. heated by fire, or as if by fire; burning hot; parched;
    feverish. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The sword which is made fiery.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Fiery cross}, a cross constructed of two firebrands, and
    pitched upon the point of a spear; formerly in Scotland
    borne by a runner as a signal for the clan to take up
    arms. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiery
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: like or suggestive of fire; "a fiery desert wind"; "an
     igneous desert atmosphere" [syn: {fiery}, {igneous}]
   3: very intense; "a fiery temper"; "flaming passions" [syn:
     {fiery}, {flaming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top