ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wild

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wild-, *wild*, wil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wild(adj) ไม่เชื่อง, See also: ดุร้าย, Syn. savage, undomesticated, Ant. domesticated, tame
wild(adj) ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, See also: ซึ่งมาจากป่า, ซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูก, ซึ่งอยู่ในป่า
wild(adj) แห้งแล้ง, See also: ห่างไกล, รกร้าง
wild(adj) ซึ่งกระตือรือร้น
wild(adj) ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ, See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น, Syn. unrestrained, unruly, Ant. restrained
wilde(n) นักเขียนบทละครอังกฤษช่วงปีค.ศ 1854-1900
wildly(adv) อย่างรีบเร่ง, Syn. hastily, rashly, violently, uncontrollably
wildcat(n) แมวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแมวบ้าน, See also: ชื่อละตินคือ Felis sylvestris
wildfire(n) ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง
wildlife(n) สัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wild(ไวลดฺ) adj., adv. เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, รุนแรง, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม, ไม่ได้ยับยั้ง, ฟุ่มเฟือย, คลั่ง, เตลิดเปิดเปิง, เอะอะ, n. ความรกร้างว่างเปล่า, พง, ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า, ความเป็นป่า)
wild manคนเถื่อน, คนหยาบคาย, คนที่มีอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ร้าย, Syn. savage
wild westn. พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริการะหว่างศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะมีรัฐบาลที่มั่นคงในเวลาต่อมา
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ, บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์, ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง
wildcardsสัญลักษณ์ตัวแทนหมายถึงตัวอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ ก็มักใช้เมื่อต้องการสั่งให้มีการค้นแต่ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้แต่ชื่อก็อาจรู้แต่เพียงขึ้นต้นด้วยตัว S ในกรณีเช่นในระบบดอสกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนได้ 2 แบบ คือ 1. เครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักขระ ใด ๆ ก็ได้กี่ตัวก็ได้ 2. สัญลักษณ์ ?แทนอักขระใดก็ได้?แต่จำกัดเพียงตัวเดียวเช่น s*.xls sale.xls *.bmp arches.bm s????.* sweet.doc ?m.* om.pm4 suga?.??? sugar.txt *.* ทุกแฟ้ม WIMP : วิมพ์เป็นตัวย่อของคำต่อไปนี้คือ windows, icons, menus, pointing device ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบกูอี (GUI) แทนที่จะใช้วิธีการพิมพ์คำสั่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอสและวินโดว์
wildcat(ไวดฺ'แคท) n. แมวป่า
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า, บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล, จำนวนมหาศาล
wildlife(ไวดฺ'ไลฟฺ) n. สัตว์ป่า, Syn. game
wildling(ไวดฺ'ลิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) พืชป่า, สัตว์ป่า, ดอกไม้ป่า
wildwood(ไวดฺ'วูด) n. ต้นไม้ป่า, ไม้ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
wild(adj) เป็นป่า, ดุร้าย, รุนแรง, ป่าเถื่อน, เดือด, บ้าคลั่ง, เอะอะ
wilderness(n) ป่าชัฎ, พง, ที่รกร้าง
bewilder(vt) ทำให้งง, ทำให้งงงวย, ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน, ความงงงัน, ความงงงวย, ความงุนงง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wild animalsสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild creatures, theft ofการลักสัตว์ป่า (ที่มีเจ้าของ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild landที่ดินในสภาพธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild yamกลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wild-typeพันธุ์ป่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wildcard characterอักขระตัวแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wildcard characterอักขรตัวแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WIld animal tradeการค้าสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wild boarหมูป่า [TU Subject Heading]
Wild boar farmingการเลี้ยงหมูป่า [TU Subject Heading]
Wild dogsสุนัขป่า [TU Subject Heading]
Wild flowersดอกไม้ป่า [TU Subject Heading]
Wild plants, Edibleพืชป่าที่กินได้ [TU Subject Heading]
Wild riceข้าวป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wild riceข้าวป่า [TU Subject Heading]
wild typeพันธุ์ป่า, ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงดำรงชีพอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wildcardอักขระแทน, Example: อักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี 12 Angry Men (1957)
They were kind of wild ideas.มันค่อนข้างเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่าน. Suspiria (1977)
She's a wild one.ว้าว ! เธอเป็น หนึ่งใน ป่า I Spit on Your Grave (1978)
A shot of wild turkey.ยิงไก่งวง First Blood (1982)
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
Children, today we'll be studying wild animals.เด็ก, วันนี้เราจะมาศึกษาสัตว์ป่า Idemo dalje (1982)
What wild animals have you heard of?คุณเคยได้ยินสัตว์ป่าชนิดใด? Idemo dalje (1982)
With the wild gangกับพวกแก็งค์แสนดุร้าย Labyrinth (1986)
Think small with the wild gangคิดน้อยๆเหมือนพวกแก็งค์ดุร้าย Labyrinth (1986)
Bang heads with the wild gangหัวหมุนไปกับพวกแก็งค์ดุร้าย Labyrinth (1986)
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่ทุกอย่างเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย สบาย Labyrinth (1986)
- With the wild gang - Hey, I'm a wild childด้วยพวกแก็งค์ดุร้าย เฮ้ ฉันก็เป็นเด็กดุร้ายนะ Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildA fox is a wild animal.
wildAll animals are not wild.
wildA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
wildA lot of wild animals died for lack of food.
wildAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
wildAn absence of rain caused wild plants to die.
wild"Animals in the wild are not robots," she says.
wildBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.
wildCan you hike for days in the wilderness without seeing anyone?
wildChasing the uncatchable is going on a wild-goose chase.
wildChildren are sometimes wild.
wildClans run wild like a storm in a raging sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยคะนอง(n) wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
สัตว์ป่า(n) wild animal
ผืนป่า(n) forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai Definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(n) Wildlife fund Thailand, See also: WFT, Example: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด, Thai Definition: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความดุร้าย(n) cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
เถื่อน(adj) wild, See also: savage, fierce, barbarous, Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง, Example: ในกัมพูชาก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นแดนปืนเมืองเถื่อนโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้นย่อมสูงกว่าที่อื่น, Thai Definition: ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ
ไฟป่า(n) wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai Definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
สัตว์ป่า(n) wild animal, Ant. สัตว์เลี้ยง, Example: พระองค์ทอดพระเนตรสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ตามเส้นทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้, Count Unit: ตัว, ชนิด
คะนอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง(adj) impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [ m ] ; spécialité culinaire de la forêt [ f ]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช้างป่า[chāng pā] (n, exp) EN: wild elephant  FR: éléphant sauvage [ m ]
ช้างเถื่อน[chāng theūoen] (n, exp) EN: wild elephant  FR: éléphant sauvage [ m ]
ดอกไม้ป่า[døkmāi pā] (n, exp) EN: wild flower  FR: fleur sauvage [ f ]
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [ f ] ; jungle [ f ] ; forêt vierge [ f ]
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wild
wilde
wilds
wildt
wilden
wilder
wildes
wildey
wildly
wildon

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wild
Wilde
wilder
wildly
wildcat
wildest
wildlife
wildfire
wildfowl
wildness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野生[yě shēng, ㄧㄝˇ ㄕㄥ,  ] wild; undomesticated #9,176 [Add to Longdo]
野生动物[yě shēng dòng wù, ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ,     /    ] wild animal #10,319 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] wild goose #11,571 [Add to Longdo]
野心[yě xīn, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ,  ] wild schemes; wild ambitions; careerism #12,592 [Add to Longdo]
野马[yě mǎ, ㄧㄝˇ ㄇㄚˇ,   /  ] wild horse #27,896 [Add to Longdo]
荒野[huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ,  ] wilderness #28,283 [Add to Longdo]
欣喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ,    ] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult #30,523 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wild rose #30,861 [Add to Longdo]
野花[yě huā, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄚ,  ] wild flower #33,031 [Add to Longdo]
大雁[dà yàn, ㄉㄚˋ ㄧㄢˋ,  ] wild goose #34,523 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildtruculent [Add to Longdo]
Schwarzwild { n }wild boars [Add to Longdo]
Stellvertretersymbol { n }; Platzhalter { m }wild card; wildcard [Add to Longdo]
Verfolgungsjagd { f }; Verfolgungsszene { f } (im Film)wild chase; pursuit; car chase [Add to Longdo]
Wild { n } | verfolgtes Wild | geschossenes Wildgame | quarry; chase | battue [Add to Longdo]
Wildbraten { m } [ cook. ]roast venison [Add to Longdo]
Wildbach { m }torrent [Add to Longdo]
Wildbret { n }venison [Add to Longdo]
Wilddieb { m } | Wilddiebe { pl }poacher | poachers [Add to Longdo]
Wilde { f }rambunctiousness [Add to Longdo]
Wilde { m, f }; Wildersavage [Add to Longdo]
Wildente { f } [ ornith. ] | Wildenten { pl }wild duck | wild ducks [Add to Longdo]
Wilderer { m }; Wilderin { f }poacher [Add to Longdo]
Wildern { n }; Wilderei { f }poaching [Add to Longdo]
Wildfang { m }hoyden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P) #1,043 [Add to Longdo]
得る(P);獲る[える, eru] (v1, vt) (1) (獲る esp. refers to catching wild game, etc.) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (suf, v1, vt) (2) (得る only) (See 得ない, 得る・うる) (after the -masu stem of a verb) to be able to ..., can ...; (P) #1,560 [Add to Longdo]
山梨[やまなし, yamanashi] (n) wild nashi (Pyrus pyrifolia var. pyrifolia); wild Japanese pear #2,099 [Add to Longdo]
野(P);埜[の(P);や;ぬ(ok), no (P); ya ; nu (ok)] (n) (1) plain; field; (2) (の only) hidden (structural) member; (n-pref) (3) (の only) (See 野ウサギ・2) wild; (4) (や only) lacking a political post; (P) #2,112 [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) (uk) (See 一位・2) Japanese yew (Taxus cuspidata); (2) (arch) (See 野蒜) wild rocambole (Allium grayi) #3,538 [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵, 冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) #4,978 [Add to Longdo]
暴走[ぼうそう, bousou] (n, vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) #5,456 [Add to Longdo]
野生[やせい, yasei] (n, vs, adj-no) (1) wild; growing wild; (pn) (2) (arch) (male) I; (P) #5,915 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
密猟者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] Wilddieb [Add to Longdo]
山猫[やまねこ, yamaneko] Wildkatze, Luchs [Add to Longdo]
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] wilder_Streik [Add to Longdo]
未開[みかい, mikai] wild, unzivilisiert [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] wildes_Tier, Raubtier [Add to Longdo]
野猿[やえん, yaen] wildlebender_Affe [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] wildes_Tier, wildlebendes_Tier [Add to Longdo]
野鳥[やちょう, yachou] wilder_Vogel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wild \Wild\, a. [Compar. {Wilder}; superl. {Wildest}.] [OE.
   wilde, AS. wilde; akin to OFries. wilde, D. wild, OS. & OHG.
   wildi, G. wild, Sw. & Dan. vild, Icel. villr wild,
   bewildered, astray, Goth. wilpeis wild, and G. & OHG. wild
   game, deer; of uncertain origin.]
   [1913 Webster]
   1. Living in a state of nature; inhabiting natural haunts, as
    the forest or open field; not familiar with, or not easily
    approached by, man; not tamed or domesticated; as, a wild
    boar; a wild ox; a wild cat.
    [1913 Webster]
 
       Winter's not gone yet, if the wild geese fly that
       way.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Growing or produced without culture; growing or prepared
    without the aid and care of man; native; not cultivated;
    brought forth by unassisted nature or by animals not
    domesticated; as, wild parsnip, wild camomile, wild
    strawberry, wild honey.
    [1913 Webster]
 
       The woods and desert caves,
       With wild thyme and gadding vine o'ergrown.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Desert; not inhabited or cultivated; as, wild land. "To
    trace the forests wild." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Savage; uncivilized; not refined by culture; ferocious;
    rude; as, wild natives of Africa or America.
    [1913 Webster]
 
   5. Not submitted to restraint, training, or regulation;
    turbulent; tempestuous; violent; ungoverned; licentious;
    inordinate; disorderly; irregular; fanciful; imaginary;
    visionary; crazy. "Valor grown wild by pride." --Prior. "A
    wild, speculative project." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       What are these
       So withered and so wild in their attire ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With mountains, as with weapons, armed; which makes
       Wild work in heaven.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The wild winds howl.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Search then the ruling passion, there, alone
       The wild are constant, and the cunning known.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Exposed to the wind and sea; unsheltered; as, a wild
    roadstead.
    [1913 Webster]
 
   7. Indicating strong emotion, intense excitement, or
    ?ewilderment; as, a wild look.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) Hard to steer; -- said of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many plants are named by prefixing wild to the names of
      other better known or cultivated plants to which they a
      bear a real or fancied resemblance; as, wild allspice,
      wild pink, etc. See the Phrases below.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   {To run wild}, to go unrestrained or untamed; to live or
    untamed; to live or grow without culture or training.
 
   {To sow one's wild oats}. See under {Oat}.
    [1913 Webster]
 
   {Wild allspice}. (Bot.), spicewood.
 
   {Wild balsam apple} (Bot.), an American climbing
    cucurbitaceous plant ({Echinocystis lobata}).
 
   {Wild basil} (Bot.), a fragrant labiate herb ({Calamintha
    Clinopodium}) common in Europe and America.
 
   {Wild bean} (Bot.), a name of several leguminous plants,
    mostly species of {Phaseolus} and {Apios}.
 
   {Wild bee} (Zool.), any one of numerous species of
    undomesticated social bees, especially the domestic bee
    when it has escaped from domestication and built its nest
    in a hollow tree or among rocks.
 
   {Wild bergamot}. (Bot.) See under {Bergamot}.
 
   {Wild boar} (Zool.), the European wild hog ({Sus scrofa}),
    from which the common domesticated swine is descended.
 
   {Wild brier} (Bot.), any uncultivated species of brier. See
    {Brier}.
 
   {Wild bugloss} (Bot.), an annual rough-leaved plant
    ({Lycopsis arvensis}) with small blue flowers.
 
   {Wild camomile} (Bot.), one or more plants of the composite
    genus {Matricaria}, much resembling camomile.
 
   {Wild cat}. (Zool.)
    (a) A European carnivore ({Felis catus}) somewhat
      resembling the domestic cat, but larger stronger, and
      having a short tail. It is destructive to the smaller
      domestic animals, such as lambs, kids, poultry, and
      the like.
    (b) The common American lynx, or bay lynx.
    (c) (Naut.) A wheel which can be adjusted so as to revolve
      either with, or on, the shaft of a capstan. --Luce.
 
   {Wild celery}. (Bot.) See {Tape grass}, under {Tape}.
 
   {Wild cherry}. (Bot.)
    (a) Any uncultivated tree which bears cherries. The wild
      red cherry is {Prunus Pennsylvanica}. The wild black
      cherry is {Prunus serotina}, the wood of which is much
      used for cabinetwork, being of a light red color and a
      compact texture.
    (b) The fruit of various species of {Prunus}.
 
   {Wild cinnamon}. See the Note under {Canella}.
 
   {Wild comfrey} (Bot.), an American plant ({Cynoglossum
    Virginicum}) of the Borage family. It has large bristly
    leaves and small blue flowers.
 
   {Wild cumin} (Bot.), an annual umbelliferous plant
    ({Lag[oe]cia cuminoides}) native in the countries about
    the Mediterranean.
 
   {Wild drake} (Zool.) the mallard.
 
   {Wild elder} (Bot.), an American plant ({Aralia hispida}) of
    the Ginseng family.
 
   {Wild fowl} (Zool.) any wild bird, especially any of those
    considered as game birds.
 
   {Wild goose} (Zool.), any one of several species of
    undomesticated geese, especially the Canada goose ({Branta
    Canadensis}), the European bean goose, and the graylag.
    See {Graylag}, and {Bean goose}, under {Bean}.
 
   {Wild goose chase}, the pursuit of something unattainable, or
    of something as unlikely to be caught as the wild goose.
    --Shak.
 
   {Wild honey}, honey made by wild bees, and deposited in
    trees, rocks, the like.
 
   {Wild hyacinth}. (Bot.) See {Hyacinth}, 1
    (b) .
 
   {Wild Irishman} (Bot.), a thorny bush ({Discaria Toumatou})
    of the Buckthorn family, found in New Zealand, where the
    natives use the spines in tattooing.
 
   {Wild land}.
    (a) Land not cultivated, or in a state that renders it
      unfit for cultivation.
    (b) Land which is not settled and cultivated.
 
   {Wild licorice}. (Bot.) See under {Licorice}.
 
   {Wild mammee} (Bot.), the oblong, yellowish, acid fruit of a
    tropical American tree ({Rheedia lateriflora}); -- so
    called in the West Indies.
 
   {Wild marjoram} (Bot.), a labiate plant ({Origanum vulgare})
    much like the sweet marjoram, but less aromatic.
 
   {Wild oat}. (Bot.)
    (a) A tall, oatlike kind of soft grass ({Arrhenatherum
      avenaceum}).
    (b) See {Wild oats}, under {Oat}.
 
   {Wild pieplant} (Bot.), a species of dock ({Rumex
    hymenosepalus}) found from Texas to California. Its acid,
    juicy stems are used as a substitute for the garden
    rhubarb.
 
   {Wild pigeon}. (Zool.)
    (a) The rock dove.
    (b) The passenger pigeon.
 
   {Wild pink} (Bot.), an American plant ({Silene
    Pennsylvanica}) with pale, pinkish flowers; a kind of
    catchfly.
 
   {Wild plantain} (Bot.), an arborescent endogenous herb
    ({Heliconia Bihai}), much resembling the banana. Its
    leaves and leaf sheaths are much used in the West Indies
    as coverings for packages of merchandise.
 
   {Wild plum}. (Bot.)
    (a) Any kind of plum growing without cultivation.
    (b) The South African prune. See under {Prune}.
 
   {Wild rice}. (Bot.) See {Indian rice}, under {Rice}.
 
   {Wild rosemary} (Bot.), the evergreen shrub {Andromeda
    polifolia}. See {Marsh rosemary}, under {Rosemary}.
 
   {Wild sage}. (Bot.) See {Sagebrush}.
 
   {Wild sarsaparilla} (Bot.), a species of ginseng ({Aralia
    nudicaulis}) bearing a single long-stalked leaf.
 
   {Wild sensitive plant} (Bot.), either one of two annual
    leguminous herbs ({Cassia Chamaecrista}, and {Cassia
    nictitans}), in both of which the leaflets close quickly
    when the plant is disturbed.
 
   {Wild service}.(Bot.) See {Sorb}.
 
   {Wild Spaniard} (Bot.), any one of several umbelliferous
    plants of the genus {Aciphylla}, natives of New Zealand.
    The leaves bear numerous bayonetlike spines, and the
    plants form an impenetrable thicket.
 
   {Wild turkey}. (Zool.) See 2d {Turkey}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wild \Wild\, n.
   An uninhabited and uncultivated tract or region; a forest or
   desert; a wilderness; a waste; as, the wilds of America; the
   wilds of Africa.
   [1913 Webster]
 
      then Libya first, of all her moisture drained,
      Became a barren waste, a wild of sand.  --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wild \Wild\, adv.
   Wildly; as, to talk wild. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wild
   adv 1: in an uncontrolled and rampant manner; "weeds grew
       rampantly around here" [syn: {rampantly}, {wild}]
   2: in a wild or undomesticated manner; "growing wild"; "roaming
     wild"
   adj 1: marked by extreme lack of restraint or control; "wild
       talk"; "wild parties" [ant: {tame}]
   2: in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated;
     "wild geese"; "edible wild plants" [syn: {wild}, {untamed}]
     [ant: {tame}, {tamed}]
   3: in a state of extreme emotion; "wild with anger"; "wild with
     grief"
   4: deviating widely from an intended course; "a wild bullet";
     "he threw a wild pitch"
   5: (of colors or sounds) intensely vivid or loud; "a violent
     clash of colors"; "her dress was a violent red"; "a violent
     noise"; "wild colors"; "wild shouts" [syn: {violent}, {wild}]
   6: without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the
     allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded
     suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn: {baseless},
     {groundless}, {idle}, {unfounded}, {unwarranted}, {wild}]
   7: talking or behaving irrationally; "a raving lunatic" [syn:
     {raving mad}, {wild}]
   8: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous sport";
     "extremely risky going out in the tide and fog"; "a wild
     financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky}, {wild}]
   9: fanciful and unrealistic; foolish; "a fantastic idea of his
     own importance" [syn: {fantastic}, {wild}]
   10: located in a dismal or remote area; desolate; "a desert
     island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild
     stretch of land"; "waste places" [syn: {godforsaken},
     {waste}, {wild}]
   11: intensely enthusiastic about or preoccupied with; "crazy
     about cars and racing"; "he is potty about her" [syn:
     {crazy}, {wild}, {dotty}, {gaga}]
   12: without civilizing influences; "barbarian invaders";
     "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is crude
     and uncivilized especially if the weapons are
     efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn: {barbarian},
     {barbaric}, {savage}, {uncivilized}, {uncivilised}, {wild}]
   13: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]
   n 1: a wild primitive state untouched by civilization; "he lived
      in the wild"; "they collected mushrooms in the wild" [syn:
      {wild}, {natural state}, {state of nature}]
   2: a wild and uninhabited area left in its natural condition;
     "it was a wilderness preserved for the hawks and
     mountaineers" [syn: {wilderness}, {wild}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wild /vilt/
  bold; feral; ferocious; ferociously; fierce; frantically; furious; furiously; haggard; rambunctious; rampant; savage; savagely; tigerish; tomboyish; truculent; truculently; undomesticated; wild; wildly

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wild /wilt/
  1. dreary
  2. dreary
  3. savage; wild

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top