ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沮丧

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沮丧-, *沮丧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, / ] dispirited; dejected; be dismayed, #10,802 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, don't look so downcast, Dick.[CN] 不要这么沮丧,迪克 Leave Her to Heaven (1945)
It has its depressing moments.[CN] 有时确实会让人很沮丧 The Naked City (1948)
Did I upset your plans?[CN] 为你的计划沮丧 The Adventures of Robin Hood (1938)
He's a sick man, frustrated, sick in his mind.[CN] 他有毛病,情绪沮丧,脑子也有问题 It's a Wonderful Life (1946)
Your Majesty, I'm distressed at my neglect at not having rewarded Lieut. Dmitri before.[CN] 陛下 我为我受到的 忽视而沮丧因为以前 我没有得到德米特里上尉的嘉奖 The Scarlet Empress (1934)
Yes, it's these taxes that get you down.[CN] 没错,就是这些税款让你这么沮丧 The Palm Beach Story (1942)
They give her acute distress, even pain.[CN] 这让她很沮丧,甚至痛苦 Sorry, Wrong Number (1948)
I need not describe Mr. Stevenson's distress... when four days ago the IOU came due.[CN] 我不用告诉你欠条到期4天前... 史蒂文森先生的沮丧 Sorry, Wrong Number (1948)
Don't look so downcast. I'll still be able to vote for you.[CN] 不要这么沮丧 我还是会为你投票的 Leave Her to Heaven (1945)
He looked depressed, the way you do when you're terribly worried.[CN] 他看上去很沮丧, 象是非常担心 Call Northside 777 (1948)
This is definitely one of the most frustrating nights I've ever spent.[CN] 这毫无疑问是我最沮丧的一个夜晚了 Blithe Spirit (1945)
Your parents are respectable people.[CN] 太令人沮丧 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top