Search result for

(64 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -精-, *精*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいど, seido] ความถูกต้อง ความแม่นยำ
神病[せいしんびょう, seishinbyou] (n) โรคจิต
算表[せいさんひょう, seisanhyou] กระดาษทำการ
算表[せいさんひょう, seisanhyou] Working paper

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[精, jīng, ㄐㄧㄥ] essence, germ, spirit
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grain

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) [Add to Longdo]
々(P);[せいぜい, seizei] (adv) at the most; at best; to the utmost; as much (far) as possible; (P) [Add to Longdo]
が尽きる[せいがつきる, seigatsukiru] (exp,v1) to be exhausted; one's energy is gone [Add to Longdo]
げる;白げる[しらげる, shirageru] (v1,vt) to polish (rice); to refine; to purify [Add to Longdo]
も根も尽き果てる;も魂も尽き果てる(iK)[せいもこんもつきはてる, seimokonmotsukihateru] (exp,v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on) [Add to Longdo]
を出して働く[せいをだしてはたらく, seiwodashitehataraku] (exp,v5k) (See を出す・せいをだす) to toil; to labor industriously [Add to Longdo]
を出す[せいをだす, seiwodasu] (exp,v5s) to work hard; to work diligently [Add to Longdo]
を漏らす[せいをもらす, seiwomorasu] (exp,v5s) to have an involuntary emission of semen [Add to Longdo]
[せいいつ, seiitsu] (adj-na,n) purity [Add to Longdo]
一杯(P);いっぱい[せいいっぱい, seiippai] (n-adv) with all one's might; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine) [Add to Longdo]
[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] elite troops [Add to Longdo]
[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] energy [Add to Longdo]
力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] vigorous [Add to Longdo]
[jīng náng, ㄐㄧㄥ ㄋㄤˊ, ] spermatophore [Add to Longdo]
[jīng zǐ, ㄐㄧㄥ ㄗˇ, ] sperm; spermatozoon [Add to Longdo]
子密度[jīng zǐ mì dù, ㄐㄧㄥ ㄗˇ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] sperm count [Add to Longdo]
[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, ] accuracy; exact; precise; refined [Add to Longdo]
密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] refinement; to add precision [Add to Longdo]
[jīng cháo, ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] testes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you concentrate all your energies on the study of English, you will master the language.あなたが全力をその勉強にかたむければ、英語は習得できるだろう。
You won't succeed unless you attend to your work.あなたの仕事にを出さないかぎり成功しないでしょう。
You must attend to your work.あなたは仕事にを出すべきだ。
You should attend to your business.あなたは自分の仕事にを出すべきだ。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は内外の事情に通している。
That was his nearest approach to a smile.あれが彼としては一杯の微笑だった。
No matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.いかに学識があっても、健全な神がなければ立派な人とは言えない。
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて偉大なもので熱烈な神なくして成し遂げられたものは何もない。
Let's attend to our work instead of talking.おしゃべりなしで仕事にをだそう。
The coach accused us of not doing our best.コーチは、我々が一杯やっていないと非難した。
In such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.このような場合、大人はすぐにしかるのではなく、子供たちの神的成長を見守りながら、忍耐強く待つべきである。
This is the extent of my ability.これが一杯です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原因」 Find This Thing We Need To (2017)
Thank you.[CN] -很彩呢 -我就说不会错的吧? Emotions (2017)
- I'm not working on it.[CN] 你现在还要求我浪费时间力 在这种小事上面 Divide and Conquer (2017)
It is something that gives me a mental erection.[JA] 神を高めてくれるような もののことよ  ()
Harvey, what's going on?[CN] 至于你的时间力 如果你不好好完成瑞秋交待的任务 Mudmare (2017)
Okay, let's keep that show going. I like that Ali shit.[JA] この調子で続けろ アリの神だ CounterPunch (2017)
The last time I had a girlfriend was five years ago.[CN] 这个好棒 很彩呢 Affection (2017)
So, there is no other way. I am this and this is me.[CN] (有谁要砂糖或糖的吗? )  ()
Thank you.[CN] 你好像比较有神了呢 Choices (2017)
Violence against your body and your life.[JA] 被害者は― 身体的にも神的にも傷つく  ()
In the end, I am responsible for my training. To prepare physically and mentally for my fight.[JA] 〈自分の責任で試合に向けて 体力と神を鍛える〉 CounterPunch (2017)
You're at it every day, aren't you?[JA] (美波)毎日 が出るわね The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] GEIST, ENERGIE, VITALITAET [Add to Longdo]
[せいりょく, seiryoku] Energie, Vitalitaet [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] -Fleiss, -Eifer [Add to Longdo]
[せいみつ, seimitsu] -fein, praezis, exakt [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] -fein, ausgefeilt, empfindlich [Add to Longdo]
[せいえき, seieki] Samenfluessigkeit, Sperma [Add to Longdo]
[せいしん, seishin] Geist, Seele, Psyche [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] -rein, unverfaelscht, selbstlos [Add to Longdo]
[せいか, seika] -Bluete, Elite, Auslese [Add to Longdo]
[しょうじん, shoujin] Fleiss, Hingabe, (relig.) Reinigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top