ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhappy

AH0 N HH AE1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhappy-, *unhappy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappy(adj) เสียใจ, See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า, Syn. miserable, Ant. happy
unhappy(adj) โชคร้าย, See also: ี่, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า, ไม่มีความสุข, เป็นทุกข์, โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, น่าเสียใจ, ไม่บังควร, ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
unhappy(adj) เป็นทุกข์, เศร้า, เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ Help! (1965)
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ Help! (1965)
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้ Oh, God! (1977)
"Nobody wants to see unhappy places."ไม่มีใครอยากเห็น ที่ที่ไม่มีความสุข... Punchline (1988)
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible.และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้ Episode #1.5 (1995)
- Unhappy as the event must be for Lydia, we must draw from it this useful lesson:-การไม่มีความสุขต้องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับลิเดียแน่ Episode #1.5 (1995)
The king is unhappy with his mistress and seeks revelry to lift his spirits.หลุยส์คิดจะบันเทิงแก้เครียด เรื่องคริสตีน The Man in the Iron Mask (1998)
It is not yours, save by unhappy chance! It could have been mine.มันไม่ใช่ของเจ้า ก็แค่เก็บมันได้เท่านั้น มันควรจะเป็นของข้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Right, the Christmas party, not my favourite night of the year and your unhappy job to organise.โอเค ปาร์ตี้คริสต์มาส ไม่ใช่คืนที่ฉันชอบซักเท่าไหร่ คุณอาจไม่ปลื้มที่ต้องมาจัดเตรียมงาน Love Actually (2003)
As president of the Pocatello stake, it is my unhappy duty and obligation to convene this church court on behalf of the Elderทางผูใหญ่ในโบสถ์ของเราต้่างลงความเห็นว่า เธอได้ทำความผิดมหันต์ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่เอลเดอร์ Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhappyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
unhappyFor all his wealth and fame, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he was still unhappy.
unhappyHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
unhappyHe lived a unhappy life.
unhappyHe went insane from the unhappy accident.
unhappyHis life after retirement was unhappy.
unhappyHis unhappy childhood affected his outlook on life.
unhappyI am hoping to put an end to our unhappy relation.
unhappyI am quite unhappy about it.
unhappyI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่นหมอง(adj) sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
หม่นไหม้(adj) unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai Definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
เศร้าโศก[saosōk] (x) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited  FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[sōksao] (v) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ซวย[sūay] (adj) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy  FR: malchanceux ; infortuné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNHAPPY AH0 N HH AE1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhappy (j) ˈʌnhˈæpiː (uh1 n h a1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglücklich { adj } | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest [Add to Longdo]
Silberschwanzmonarch { m } [ ornith. ]Unhappy Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンハッピー[anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
愁い[うれい, urei] (n) sad; unhappy; gloomy [Add to Longdo]
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n, vs) (issuing) a press release [Add to Longdo]
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t, adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhappy \Un*hap"py\, a.
   1. Not happy or fortunate; unfortunate; unlucky; as, affairs
    have taken an unhappy turn.
    [1913 Webster]
 
   2. In a degree miserable or wretched; not happy; sad;
    sorrowful; as, children render their parents unhappy by
    misconduct.
    [1913 Webster]
 
   3. Marked by infelicity; evil; calamitous; as, an unhappy
    day. "The unhappy morn." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Mischievous; wanton; wicked. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*hap"pi*ly}, adv. --
    {Un*hap"pi*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhappy
   adj 1: experiencing or marked by or causing sadness or sorrow or
       discontent; "unhappy over her departure"; "unhappy with
       her raise"; "after the argument they lapsed into an
       unhappy silence"; "had an unhappy time at school"; "the
       unhappy (or sad) news"; "he looks so sad" [ant: {happy}]
   2: generalized feeling of distress [syn: {dysphoric},
     {distressed}, {unhappy}] [ant: {euphoric}]
   3: causing discomfort; "the unhappy truth"
   4: marked by or producing unhappiness; "infelicitous
     circumstances"; "unhappy caravans, straggling afoot through
     swamps and canebrakes"- American Guide Series [syn:
     {infelicitous}, {unhappy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top