ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despondent

D IH2 S P AA1 N D AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despondent-, *despondent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despondent[ADJ] อย่างหมดหวัง, See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless, Ant. hopeful, optimistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed

English-Thai: Nontri Dictionary
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
despondently[dih-spon-duhnt] (adv ) ซึ่งหมดหวัง,ซึ่งท้อแท้
See also: S. disheartened,downhearted,melancholy,blue,hopeless , A. happy,hopeful,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scofield's exhausted. Despondent.สกอฟิลด์เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ท้อแท้สิ้นหวัง The Sunshine State (2008)
Don't put on such a despondent face so early.อย่าเพิ่งทำหน้าเศร็สิ Episode #1.6 (2009)
Despondent.หมดหวัง Awakening (2010)
If all right means despondent, yes.ถ้าไม่เป็นไรหมายถึงหมดหวังล่ะก็ ใช่เลย The Firefly (2011)
Caught in Angelique's spell... my beloved Josette wandered helplessly towards Widow's Hill... where many a despondent soul had leapt to their death.เดินไปที่หน้าผาอย่างหมดหวัง ที่ซึ่งวิญญาณสิ้นหวังทุกตนโดดลงไปสู่ความตาย Dark Shadows (2012)
You were said to be despondent when he died.ได้ยินว่าท่านหดหู่มาก หลังเขาตายไป Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent   FR: déprimé ; démoralisé
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent   FR: se décourager

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPONDENT    D IH2 S P AA1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despondent    (j) dˈɪspˈɒndənt (d i1 s p o1 n d @ n t)
despondently    (a) dˈɪspˈɒndəntliː (d i1 s p o1 n d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despondent \De*spond"ent\, a. [L. despondens, -entis, p. pr. of
   despond[=e]re.]
   Marked by despondence; given to despondence; low-spirited;
   as, a despondent manner; a despondent prisoner. --
   {De*spond"ent*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despondent
   adj 1: without or almost without hope; "despondent about his
       failure"; "too heartsick to fight back" [syn:
       {despondent}, {heartsick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top