ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downcast

D AW1 N K AE2 S T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downcast-, *downcast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downcast[ADJ] ก้มต่ำ, See also: มองต่ำ, ลงด้านล่าง
downcast[ADJ] หดหู่ใจ, See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า, Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate, Ant. hopeful, cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful

English-Thai: Nontri Dictionary
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ" The Education of Little Tree (1997)
♪ Feeling downcast ♪ ♪ You're feeling ♪#ความรู้สึกหดหู่# #เธอกำลังรู้สึก# Sweet Dreams (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downcastShe went out of the room with downcast eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่อย[ADJ] downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
ใจฝ่อ[ADJ] downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent   FR: déprimé ; démoralisé
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNCAST    D AW1 N K AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downcast    (j) dˈaunkaːst (d au1 n k aa s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低落[dī luò, ㄉㄧ ㄌㄨㄛˋ, ] downcast, #12,517 [Add to Longdo]
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niedergeschlagen {adj} | niedergeschlagener | am niedergeschlagenstendowncast | more downcast | most downcast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P) [Add to Longdo]
伏し目;伏目[ふしめ, fushime] (n) downcast look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 downcast \down"cast`\, a.
   Cast downward; directed to the ground, from bashfulness,
   modesty, dejection, or guilt.
   [1913 Webster]
 
      'T is love, said she; and then my downcast eyes,
      And guilty dumbness, witnessed my surprise. --Dryden.
 
   2. depressed; dispirited; dejected; -- of people.
 
   Syn: down(predicate), downhearted, low, low-spirited.
     [WordNet 1.5] -- {Down"cast`ly}, adv. --
     {Down"cast`ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Downcast \Down"cast`\, n.
   1. Downcast or melancholy look.
    [1913 Webster]
 
       That downcast of thine eye.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A ventilating shaft down which the air passes in
    circulating through a mine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downcast
   adj 1: directed downward; "a downcast glance"
   2: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]
   n 1: a ventilation shaft through which air enters a mine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top