ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come together

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come together-, *come together*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You gotta figure, at some point, it's gonna come together and it's just gonna be "unflupie."คิดว่าทุกอย่างจะลงตัว ณ จุดนึงแล้วมันจะมารวมๆกัน และมันจะกลายเป็น ไม่ยวบยาบ The One with George Stephanopoulos (1994)
Okay, but, Monica, what if it doesn't come together?แล้วโมนิก้า ถ้ามันไม่มารวมๆกันล่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
It didn't come together, until I remembered what he said to Valentina:มันไม่เข้าทางเลยนะ จนนึกถึงคำที่เขาบอกวาเลนติน่าขึ้นมาได้ The Jackal (1997)
(leader) Come together.คุณยังมี ไข่ของตัวเองนี่ Fight Club (1999)
Even at night, when we could finally come together, we faced forward.กระทั่งในตอนกลางคืน ตอนที่เราสามารถอยู่ด้วยกัน เราก็หันข้างให้กัน ทำหน้าตรง The Story of Us (1999)
See the place where the tides and seasons... and the turnin' of the earth... all come together.คุณจะเห็นที่ซึ่งเกลียวคลื่น และฤดูกาล... ...การหมุนของโลก... ...ผสมผสานกันและกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
How did you and Theo... come together the way that you are?แล้วเธอกับธีโอ มาเป็นอะไร แบบที่เป็นกันได้ไง The Dreamers (2003)
And it really disturbed many of our people not me so much as them and a group in our research department decided to convene a taskforce and bring people from our businesses around the world to come together to assess our company's world wide environment positionคำถามนี้รบกวนจิตใจพนักงานในบริษัทหลายคน ส่วนผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย The Corporation (2003)
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท Pilot: Part 1 (2004)
You and me... we keep going on each other like back in the yard, or we can come together and figure out who is doing that to us.แกกะชั้น เราน่าจะดีกันไว้นะเหมือนตอนอยู่ที่เรือนจำนั้น ยังไงเราก็มาจากที่เดียวกัน Saw II (2005)
The place we used to come together is gone, so it's meaningless now?ที่ ๆ เราเคยมาด้วยกันมันหายไปแล้ว มันไม่มีความหมายเลยเหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
How did you two come together?คุณทั้ง2คนมาด้วยกันได้อย่างไร Art of Seduction (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมใจ[V] come together, See also: be united in mind, share a person's mind or views, be unanimous in opinion or decision, Syn. พร้อมใจ, Example: ทุกคนร่วมใจถวายพระพร, Thai definition: นึกคิดอย่างเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally   
ร่วมใจ[X] (ruamjai) EN: come together ; be united in mind ; share a person's mind/views ; be unanimous in opinion/decision   FR: de concert ; en accord
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler

Japanese-English: EDICT Dictionary
一緒になる[いっしょになる, isshoninaru] (exp,v5r) to come together; to join [Add to Longdo]
一体となる[いったいとなる, ittaitonaru] (exp,v5r) to accrete; to become whole; to come together [Add to Longdo]
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together [Add to Longdo]
群れ居る;群居る[むれいる, mureiru] (v1,vi) to crowd in; to come together [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  come together
      v 1: come together, as if in an embrace; "Her arms closed around
           her long lost relative" [syn: {close}, {come together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top