ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disposition

D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disposition-, *disposition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disposition(n) การจัดการ, See also: การควบคุม
disposition(n) นิสัย, See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์, Syn. character, mood temperament
disposition(n) แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง, Syn. inclination, bent, bias, Ant. disinclination
disposition(n) พินัยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว, อารมณ์, การจัดการ, การมอบให้
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย, ความไม่สบาย, ความไม่พอใจ, ความไม่เต็มใจ
predisposition(พรีดิสพะซิส'เชิน) n. ความมีใจโน้มเอียง, การจัดการล่วงหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
disposition(n) อารมณ์, การจัดการ, การกำหนด, ความประสงค์, โองการ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, อาการป่วย, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ
predisposition(n) การจัดการล่วงหน้า, ความมีใจโน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disposition๑. การโอนการครอบครอง, การสละสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. การชี้ขาดคดีอาญา (เมื่อสิ้นการพิจารณา) (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposition, voluntaryการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispositionการจำหน่าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
disposition(n) พื้นนิสัย
disposition(n) นิสัย, แนวโน้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a disposition conference.นี่เป็นการประชุมตัดสิน Don Juan DeMarco (1994)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
Normally, I have a very sweet disposition as a dog.ปกติแล้วฉันเป็นหมาที่มีความคิดดีนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
"that he was exactly the man who, in disposition and talents,""เขาเป็นคนคนนั้นอย่างแท้จริง ทั้งในด้านอารมณ์และพรสวรรค์" Becoming Jane (2007)
This sounds suspiciously like illegal activity, and, well, a man of my delicate disposition is not suited to that kind of thing.ฟังดูแหม่งๆว่าจะผิดกม.ในทางปฎิบัติ, และเยี๋ยมจริงๆ. ซึ่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช่ว่าจะสวมสูทเสมอไป. Last Man Standing (2008)
# Disposition ## Disposition # 500 Days of Summer (2009)
# Disposition ## Disposition # 500 Days of Summer (2009)
Well? # Disposition ##งั้นเราไปกันมั้ยครับ? 500 Days of Summer (2009)
With that feeble disposition of his.ด้วยนิสัยที่อ่อนแอของเขา Episode #1.4 (2010)
You know, statistically the abduction of a child by its mother, no matter the psychological disposition of said mother, would be one of low risk to a child.รู้ไหม จากสถิติแล้วการลักพาตัวเด็กโดยผู้เป็นแม่ ไม่ว่าจะมีอาการทางจิตหรือไม่ มักจะไม่ทำให้เด็กเสี่ยงต่ออันตราย It Takes a Village (2011)
He may be using the storm as the body disposition modality.เขาอาจวางแผนที่จะใช้ พายุเป็นที่กำจัดศพ There's No Place Like Home (2011)
Look, I want you to know there are no hard feelings about the disposition of the case, but I'd appreciate being informed of any developments.ผมอยากให้รู้ว่า จะไม่มีความรู้สึกติดค้างใดๆ เรื่องในการจัดการ กับคดีความ ผมจะขอบคุณมาก ถ้าได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดี Red, White and Blue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dispositionHe has a sociable disposition.
dispositionHe is obstinate in disposition.
dispositionHe is so mild in disposition that I have never heard him speak in a loud voice.
dispositionShe has a cheerful disposition.
dispositionShe has a gentle disposition.
dispositionShe shows a shy disposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [ f ] (vx) ; humeur accorte [ f ] (vx)
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
ใช้มาตรการ[chai māttrakān] (v, exp) EN: take steps ; take measures  FR: prendre des mesures ; prendre des dispositions
ใจ[jai] (n) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention  FR: coeur [ m ] ; esprit [ m ]
ใจคอ[jaikhø] (n) EN: mind ; heart ; disposition  FR: caractère [ m ] ; tempérament [ m ] ; esprit [ m ]
กมลสันดาน[kamonsandān] (n) EN: nature ; disposition
การจัด[kān jat] (n) EN: arrangement ; configuration ; adjustment  FR: disposition [ f ] ; organisation [ f ] ; configuration [ f ] ; ajustement [ m ]
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [ f ] ; configuration des sièges [ f ]
ข้อ[khø] (n) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision  FR: article [ m ] ; clause [ f ] ; disposition [ f ] ; point [ m ] ; paragraphe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPOSITION D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
DISPOSITIONS D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disposition (n) dˌɪspəzˈɪʃən (d i2 s p @ z i1 sh @ n)
dispositions (n) dˌɪspəzˈɪʃənz (d i2 s p @ z i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration #2,991 [Add to Longdo]
意向[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] disposition #7,827 [Add to Longdo]
体性[tǐ xìng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] disposition [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] TH: การกำหนด  EN: disposition

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnung { f }; Einteilung { f }; Gliederung { f } | Anordnungen { pl }disposition | dispositions [Add to Longdo]
Disposition { f } | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]
Kaufbereitschaft { f }disposition to buy; willingness to buy [Add to Longdo]
Neigung { f } (zu) | künstlerische Neigung { f } | künstlerisch veranlagt seindisposition (to) | artistic disposition | to have an artistic disposition [Add to Longdo]
Disposition { f }; Anlage { f } (für; zu) [ med. ]disposition (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament #979 [Add to Longdo]
処理[しょり, shori] (n, vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P) #1,423 [Add to Longdo]
性格[せいかく, seikaku] (n) character; personality; disposition; nature; (P) #1,460 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] (n, vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P) #2,843 [Add to Longdo]
性質[せいしつ, seishitsu] (n) nature; property; disposition; (P) #3,542 [Add to Longdo]
気象[きしょう, kishou] (n, adj-no) (1) (See 天気・1) weather; climate; (n) (2) (obsc) (See 気性) disposition; temperament; (P) #3,865 [Add to Longdo]
配列(P);排列[はいれつ, hairetsu] (n, vs) (1) arrangement; disposition; (2) { comp } array (programming, programing); (P) #7,358 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disposition \Dis`po*si"tion\, n. [F. disposition, dispositio,
   fr. disponere to dispose; dis- + ponere to place. See
   {Position}, and cf. {Dispone}.]
   1. The act of disposing, arranging, ordering, regulating, or
    transferring; application; disposal; as, the disposition
    of a man's property by will.
    [1913 Webster]
 
       Who have received the law by the disposition of
       angels.                --Acts vii.
                          53.
    [1913 Webster]
 
       The disposition of the work, to put all things in a
       beautiful order and harmony, that the whole may be
       of a piece.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or the manner of being disposed or arranged;
    distribution; arrangement; order; as, the disposition of
    the trees in an orchard; the disposition of the several
    parts of an edifice.
    [1913 Webster]
 
   3. Tendency to any action or state resulting from natural
    constitution; nature; quality; as, a disposition in plants
    to grow in a direction upward; a disposition in bodies to
    putrefaction.
    [1913 Webster]
 
   4. Conscious inclination; propension or propensity.
    [1913 Webster]
 
       How stands your disposition to be married? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Natural or prevailing spirit, or temperament of mind,
    especially as shown in intercourse with one's fellow-men;
    temper of mind. "A man of turbulent disposition."
    --Hallam. "He is of a very melancholy disposition."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His disposition led him to do things agreeable to
       his quality and condition wherein God had placed
       him.                 --Strype.
    [1913 Webster]
 
   6. Mood; humor.
    [1913 Webster]
 
       As I perchance hereafter shall think meet
       To put an antic disposition on.    --Shak.
 
   Syn: Disposal; adjustment; regulation; arrangement;
     distribution; order; method; adaptation; inclination;
     propensity; bestowment; alienation; character; temper;
     mood. -- {Disposition}, {Character}, {Temper}.
     Disposition is the natural humor of a person, the
     predominating quality of his character, the
     constitutional habit of his mind. Character is this
     disposition influenced by motive, training, and will.
     Temper is a quality of the fiber of character, and is
     displayed chiefly when the emotions, especially the
     passions, are aroused.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disposition
   n 1: your usual mood; "he has a happy disposition" [syn:
      {disposition}, {temperament}]
   2: the act or means of getting rid of something [syn:
     {disposal}, {disposition}]
   3: an attitude of mind especially one that favors one
     alternative over others; "he had an inclination to give up
     too easily"; "a tendency to be too strict" [syn:
     {inclination}, {disposition}, {tendency}]
   4: a natural or acquired habit or characteristic tendency in a
     person or thing; "a swelling with a disposition to rupture"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 disposition /dispozisjɔ̃/ 
  accommodation; adjustment; arrangement; predisposition; tendency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top