หรือคุณหมายถึง hopeleß?
Search result for

hopeless

(50 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopeless-, *hopeless*, hopeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeless[ADJ] ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง, Syn. forlorn, Ant. hopeful
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is really hopeless when talking about this bad bloodหมดหวังเมื่อพูดเรื่องนั้น Iljimae (2008)
Oh Loveday, this is all hopeless..โอ เลิฟเดย์ ความหวังหมดสิ้นแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
I'm a hopeless student. Hello?ผมเป็นนักศึกษาที่แย่จริงๆ สวัสดีครับ? My Sassy Girl (2008)
Hopeless. It is hopeless.หมดหวัง หมดหวังที่สุด The Forbidden Kingdom (2008)
So hopeless.ไม่มีหวัง Made of Honor (2008)
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน Doubt (2008)
The hopeless emptiness?ความว่างเปล่าสิ้นหวัง? Revolutionary Road (2008)
We're running from the hopeless emptiness of the whole life here, right?เรากำลังวิ่งออกมาจากความว่างเปล่าสิ้นหวังของชีวิตทั้งชีวิตที่นี่ใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness.ตอนนี้คุณได้บอกว่ามัน มากมายของผู้คนที่จะอยู่ในความว่างเปล่า แต่มันต้องใช้ความกล้าจริงที่จะเห็นความสิ้นหวัง Revolutionary Road (2008)
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ? Revolutionary Road (2008)
The Generator's broken. It's hopeless.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพังแล้ว มันหมดหวัง City of Ember (2008)
Your new hopeless obsession might be at this very party.Your new hopeless obsession might be at this very party. I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopelessBy the way, my English is absolutely hopeless.
hopelessI'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.
hopelessMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
hopelessThe housing situation seemed quite hopeless.
hopelessThe situation is hopeless.
hopelessYou are hopeless.
hopelessYou had better not take such a hopeless view of life.
hopelessYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.
hopelessYou really are hopeless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPELESS    HH OW1 P L AH0 S
HOPELESSLY    HH OW1 P L AH0 S L IY0
HOPELESSNESS    HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeless    (j) (h ou1 p l i s)
hopelessly    (a) (h ou1 p l i s l ii)
hopelessness    (n) (h ou1 p l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P) [Add to Longdo]
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P) [Add to Longdo]
見切りを付ける;見切りをつける[みきりをつける, mikiriwotsukeru] (exp,v1) to give up as hopeless; to wash one's hands (of someone or something) [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopeless
   adj 1: without hope because there seems to be no possibility of
       comfort or success; "in an agony of hopeless grief";
       "with a hopeless sigh he sat down" [ant: {hopeful}]
   2: of a person unable to do something skillfully; "I'm hopeless
     at mathematics"
   3: certain to fail; "the situation is hopeless"
   4: (informal to emphasize how bad it is) beyond hope of
     management or reform; "she handed me a hopeless jumble of
     papers"; "he is a hopeless romantic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top