ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopeless

HH OW1 P L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopeless-, *hopeless*, hopeles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeless(adj) ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง, Syn. forlorn, Ant. hopeful
hopelessness(n) ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง, รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate, despairing, Ant. hopeful, promising

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeless(adj) ไม่มีหวัง, สิ้นหวัง, หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ, \ Nhe ความต้องการบทเรียน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They have you in a hopeless situation, strategically.คุณจะต้องยิงมันจนท้อเลยล่ะ Day of the Dead (1985)
It's hopeless asking you anything.นายนี่ถามอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง Labyrinth (1986)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
- It's hopeless that way.- ไม่มีหวังหรอก Titanic (1997)
And who do you think was tellin' me... what a hopeless case you was the most ?ใช่ ทายซิว่าใครพูดว่าคุณไม่มีลุ้น The Legend of Bagger Vance (2000)
You hopeless bum, let's go!ยังจะมาแก้ตัวอีก เดินไป Failan (2001)
That hopeless future.อนาคตที่สุดแสนจะสิ้นหวัง. Visitor Q (2001)
Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime...ยูโนแคลเข้าไปทำธุรกิจในพม่า โดยสนับสนุนระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุด... . The Corporation (2003)
It's a fine institution for hopeless cases.เซนต์บรูตัส Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Is anybody paying attention? Is it hopeless to try and change things?มีใครสนใจมั้ย หรือไม่มีหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร I Heart Huckabees (2004)
You hopeless shit head!ไอ้พวกไร้ประโยชน์! Spin Kick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopelessBy the way, my English is absolutely hopeless.
hopelessI'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.
hopelessMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
hopelessThe housing situation seemed quite hopeless.
hopelessThe situation is hopeless.
hopelessYou are hopeless.
hopelessYou had better not take such a hopeless view of life.
hopelessYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.
hopelessYou really are hopeless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า(adv) desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai Definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
ความหมดหวัง(n) desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง(n) hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1, 000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
หมดรูป(adv) desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai Definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[mai āt ja yīoyā dāi] (x) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
หมดหวัง[mot wang] (adj) EN: hopeless ; desperate  FR: désespéré ; sans espoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOPELESS HH OW1 P L AH0 S
HOPELESSLY HH OW1 P L AH0 S L IY0
HOPELESSNESS HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeless (j) hˈouplɪs (h ou1 p l i s)
hopelessly (a) hˈouplɪsliː (h ou1 p l i s l ii)
hopelessness (n) hˈouplɪsnəs (h ou1 p l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos { adj } | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na, n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) #15,167 [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
音痴[おんち, onchi] (n, adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na, n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P) [Add to Longdo]
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopeless
   adj 1: without hope because there seems to be no possibility of
       comfort or success; "in an agony of hopeless grief";
       "with a hopeless sigh he sat down" [ant: {hopeful}]
   2: of a person unable to do something skillfully; "I'm hopeless
     at mathematics"
   3: certain to fail; "the situation is hopeless"
   4: (informal to emphasize how bad it is) beyond hope of
     management or reform; "she handed me a hopeless jumble of
     papers"; "he is a hopeless romantic"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top