ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

けち

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -けち-, *けち*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吝嗇[けち, kechi] (n adj) ขี้เหนียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
結縁[けちえん, kechien] (n) making a connection (with Buddha) [Add to Longdo]
結願[けちがん, kechigan] (n) {Buddh} expiration of term of a vow [Add to Longdo]
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anyone who criticizes him is asking for trouble.あいつにけちをつけると後が怖い。
Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.シャイロックは欲張りで、さらに悪いことには大変なけちだ。
Jack always finds fault with others. That's why everybody avoids him.ジャックはいつも他人にけちをつけている。そういうわけでみんなは彼を避けている。
The miser opened the box to find his money stolen.そのけちん坊は箱を開けるとお金が盗まれているのに気付いた。
Don't take it literally. He is inclined to exaggerate.そんなこと真に受けちゃだめだよ。彼は大袈裟に言う傾向があるから。
Don't be mean with the tip.チップにけちけちしないこと。
I can't understand why James always finds fault with his wife.どうしてジェイムズがいつも奥さんにけちをつけるのか、僕には理解できない。 [M]
It is true he is rich, but he is a miser.なるほど彼は、金持ちだがけちん坊だ。
What a miser you are!なんというけちん坊だ、君は。 [M]
A bad workman quarrels with his tools.下手な職人は道具にけちをつける。
I hit my funny bone on the edge of the table.机の端にヒジ先をぶつけちゃった。
I'm exhausted.気が抜けちゃったよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we're fresh out.[JA] 俺たちが 空けちまったろ Rough Night in Jericho (1967)
And beer.[JA] ビールも付けちゃう Tremors (1990)
Lively there now. We haven't got all night.[JA] じきに夜が明けちまうぞ Pinocchio (1940)
I burned it in English class.[JA] 授業中焼けちゃった。 A Nightmare on Elm Street (1984)
I still got a few teeth left in my head and a few friends in town.[JA] まだ惚けちゃおらんし 町に友人もいる なるほど Chinatown (1974)
You are very mean! You're kicking me out.[JA] けちんぼ 何か頂だい Turkish Delight (1973)
No, just the pie, but then not heated.[JA] いいえ、パイだけちょうだい でもそのときは温めないで When Harry Met Sally... (1989)
It irks me less. To me Freia was always niggardly[JA] 私は辛くは無い 私に対してフライアは 果実をけちっていたから Das Rheingold (1980)
You curl this stuff up against your spoon and then watch it wriggle off.[JA] スプーンを使って巻いても ほどけちゃう Someone's Watching Me! (1978)
Three guests for Thanksgiving and I'm not even going to be home.[JA] 客が3人来るのに 僕は出かけちゃう A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
Poor thing, he's in a shock.[JA] ショック受けちゃったんだわ 可哀相に・・・ Cat City (1986)
Not you have why to call to that other bird for 50 dollars of shit.[JA] このおっさんに頼んで... 50ドルもらうなんて けち臭い Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top