หรือคุณหมายถึง numbneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

numbness

N AH1 M N AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numbness-, *numbness*, numbnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
numbness[N] การไร้ความรู้สึก, Syn. deadness, dullness, paralysis

English-Thai: Nontri Dictionary
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
numbnessอาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ anaesthesia ๑; anesthesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there any sensation in this arm or numbness in the left hand?เจ็บจี๊ดๆ ตรงแขนหรือเปล่า มือซ้ายชามั้ย Punchline (1988)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
Okay, what about any numbness,แล้วอาการชาล่ะ Time (2009)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
Which would explain the aphasia and the numbness.นั่นคงจะอธิบาย การใช้ภาษาผิดปกติ (Aphasia) แล้วก็อาการชา Invasion (2009)
Are you feeling any numbness or pain?ความรู้สึกเป็นไงบ้าง Avatar (2009)
"with numbness and tingling in his legs and a speech disorder, three--"ขาชาและไร้ความรู้สึก และมีความผิดปกติในการพูด สาม... Now What? (2010)
Would you describe what you're feeling as a kind of numbness?คุณจะเรียกว่าสิ่งที่คุณเป็น.. คืออาการด้านชามั้ยคะ? 50/50 (2011)
With these drops, you will feel a little numbness in your eye.สองสามหยด คุณจะรู้สึก ชาที่ตานะครับ Final Destination 5 (2011)
So what causes bleeding, kidney problems and unilateral numbness?แล้วอะไรทำให้เลือดออก, ปัญหาที่ไต และ การไร้ความรู้สึกข้างเดียว? Bombshells (2011)
Clots could explain everything, including the numbness.ก้อนอุดตันอธิบายทุกสิ่งรวมถึงการไร้ความรู้สึก Bombshells (2011)
I recently emerged from a period of prolonged numbness.ช่วงนี้ผมได้หลุดจาก ความตายด้านอันยาวนาน The Fasting and the Furious (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numbnessDon't eat till the numbness wears off.
numbnessI have numbness my right hand.
numbnessI have some numbness in my left hand.

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMBNESS    N AH1 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numbness    (n) nˈʌmnəs (n uh1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]
痺れ[しびれ, shibire] (n) numbness; limbs going to sleep [Add to Longdo]
痺れ感;しびれ感[しびれかん, shibirekan] (n) numbness [Add to Longdo]
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Numbness \Numb"ness\, n.
   The condition of being numb; that state of a living body in
   which it loses, wholly or in part, the power of feeling or
   motion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 numbness
   n 1: partial or total lack of sensation in a part of the body; a
      symptom of nerve damage or dysfunction
   2: the trait of lacking enthusiasm for or interest in things
     generally [syn: {apathy}, {indifference}, {numbness},
     {spiritlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top