Search result for

เทวดา

(49 entries)
(0.0805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทวดา-, *เทวดา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวดา [N] god, See also: goddess, angel, Syn. เทพ, เทพดา, เทพยดา, เทวะ, เทวัญ, สุร, สุรารักษ์, Example: ศาสนาพราหมณ์นับถือธรรมชาติและอำนาจของธรรมชาติในนามของเทพหรือเทวดา, Count unit: องค์, Thai definition: พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทวดา(เทวะ-) น. ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ.
เทวดายืนแท่นน. รูปเทวดาที่วาดหรือปั้นในท่ายืนอยู่บนแท่น.
เทวดาเดินหนน. ชื่อเทวดาที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับพื้นดิน, รูปเทวดาในท่าก้าวเดิน.
ผีเทวดา
มรุตเทวดาพวกหนึ่ง.
ยักษ์เทวดาพวกหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกและชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
สรวงเทวดา.
อารักษ์เทวดาผู้พิทักษ์รักษา, มักใช้ว่า เทพารักษ์ หรือ อารักษเทวดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deus ex machinaเทวดามาโปรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if the crazy fairy were here, she could grant them.ถ้ามีเทวดาบ้าๆอยู่ที่นี่ เธฮก็จะช่วยเหลือพวกเขา The Itch (2008)
On your long journey to become King, you'll need a guardian angel.หนทางที่จะได้เป็นราชา เจ้าต้องมีเทวดาคอยคุ้มภัย Le Morte d'Arthur (2008)
An angel.เทวดา The Lazarus Project (2008)
Yeah, the angel is a subconscious representation of your desire to heal.ใช่ เทวดาเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึก ...ของเธอถึงความอยากที่จะหาย The Lazarus Project (2008)
The angel was asking you to accept this life which meant getting better.เทวดาบอกเธอให้ยอมรับชีวิตแบบนี้... ...ซึ่งมันก็ต้องดีขึ้น The Lazarus Project (2008)
Since when do angels bleed?เทวดาเลือดออกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน The Lazarus Project (2008)
I am an angel who has helped your Oppa.ฉันเป็นเทวดา ที่มาช่วยพี่ชายของเธอไง Episode #1.5 (2008)
Angel?เทวดาEpisode #1.5 (2008)
Yes, angel.ใช่, เทวดาEpisode #1.5 (2008)
Angel Ahjusshi!คุณเทวดาEpisode #1.5 (2008)
Angel Ahjusshi is here again.คุณเทวดามาที่นี่ อีกแล้ว. Episode #1.5 (2008)
He's an angel;เขาเป็นเทวดาตัวน้อย Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; angel ; miracle worker ; divinity   FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fay    [N] เทวดาหรือนางฟ้า, See also: นางฟ้า, ภูต, Syn. elf, pixie
hob    [N] เทวดาร่างเล็ก, See also: เทวดาตัวเล็ก, Syn. elf, hobgoblin, sprite
sprite    [N] เทพยดา, See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้, Syn. elf, fairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide
deific(ดีอิฟ'ฟิค) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
deification(ดีอิฟิเค'เชิน) n. การทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา,
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify
deity(ดี'อิที) n. พระเจ้า,เทวดา,ลักษณะ พระเจ้า -the Deity พระเจ้า
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
cherub(n) เทวดาเด็ก
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา

Are you satisfied with the result?

Go to Top