ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wraith

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wraith-, *wraith*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wraith(n) ภูตผีปีศาจ, See also: ผี, วิญญาณ, Syn. apparition, ghost, specter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wraith(เรธ) n. เจตภูต, ภูติผีปีศาจ, ภาพลวงตา, See also: wraithlike adj., Syn. specter, ghost

English-Thai: Nontri Dictionary
wraith(n) ปีศาจ, ภูตผี, วิญญาณ, เจตภูต, ภาพลวงตา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's passing into the Shadow World. He'll soon become a Wraith like them.กำลังผ่านเข้าโลกเเห่งเงามืด ไม่ช้ากลายเป็นภูติเหมือนกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There are five Wraiths behind you. Where the other four are, I do not know.มีภูติ 5 ตัว ตามหลังท่านมา ส่วนอีก 4 อยู่ที่ใหน ข้าไม่รู้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Those Wraiths are still out there!พวกภูติอยู่แถวนี้นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A water wraith maybe ?บางทีอาจจะเป็นภูติน้ำ Dead in the Water (2005)
We have to find a way to defeat the wraith ourselves.เราคงต้องหาทางปราบเจ้าปิศาจนั่นด้วยตัวเอง Excalibur (2008)
My death will stop the wraith and Arthur will live.ข้าตาย ถึงจะหยุดเจ้าเจตภูตินั่นได้ และอาเธอร์จะได้อยู่ต่อไป Excalibur (2008)
Then let him take his vengeance and the wraith will die without my aid.ปล่อยให้เขารับผลกรรมนี้ไป แล้วเจ้าเจตภูตินั่นก็จะจากไปโดยไม่ต้องพึ่งพาข้า Excalibur (2008)
But if Arthur fights the wraith and dies, Camelot will have no heir.แต่ถ้าอาเธอร์ตายในการต่อสู้ คาเมลอตก็จะไร้ผู้สืบทอดบัลลังก์ Excalibur (2008)
I thought you said a wraith couldn't be killed.เจ้าบอกว่าเจตภูติไม่อาจถูกฆ่าได้ Excalibur (2008)
Penny can only be holding necromancer potions, which are only effective against wraiths and day-walkers, and there are no more of either left to be drawn.เพนนีคงเหลือแต่ ไพ่ยาพิษเนโครแมนเซอร์ ซึ่งใช้ได้แค่กับเจตภูติและผีดิบ และไม่มีเหลือให้จั่วแล้ว The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
You so much as touch a wraith with the stuff, ถ้าเธอเอาเงินไปถูกเจตภูต Sam, Interrupted (2010)
Lore says a wraith will show its true form in a mirror.ตำนานบอกว่าเจตภูตจะเผย ตัวตนในกระจก Sam, Interrupted (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wraithHis voice was drowned out by the wraith's sudden howl.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาง[sāng] (n) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ] ; apparition [ f ] ; revenant [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wraith (n) rˈɛɪθ (r ei1 th)
wraiths (n) rˈɛɪθs (r ei1 th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespenst { n } | Gespenster { pl }wraith | wraiths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wraith \Wraith\, n. [Scot. wraith, warth; probably originally, a
   guardian angel, from Icel. v["o]r[eth]r a warden, guardian,
   akin to E. ward. See {Ward} a guard.]
   [1913 Webster]
   1. An apparition of a person in his exact likeness, seen
    before death, or a little after; hence, an apparition; a
    specter; a vision; an unreal image. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
       She was uncertain if it were the gypsy or her
       wraith.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       O, hollow wraith of dying fame.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Sometimes, improperly, a spirit thought to preside over
    the waters; -- called also {water wraith}. --M. G. Lewis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wraith
   n 1: a mental representation of some haunting experience; "he
      looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
      his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
      {specter}, {spectre}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top