Search result for

enthusiasm

(50 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiasm-, *enthusiasm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiasm[N] ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm[N] สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
Down, boy. Easy with the enthusiasm.ใจเย็นหนุ่มน้อย มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ Marley & Me (2008)
It was felt that his youth and enthusiasm would be put to better use there.คิดว่า ความหนุ่ม และความกระตือรือล้นของเค้า... ไปอยู่ที่นั่นแล้ว คงจะเป็นประโยชน์มากกว่า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, gotta love her enthusiasm, right?นำเสนอได้กระตืนรือร้นดี ใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)
I appreciate your enthusiasm.ผมดีใจที่คุณกระตือรือล้น The Monster at the End of This Book (2009)
I appreciate your enthusiasm and the face, but I'm afraid it just won't work out.ผมประทับใจในความกระตือรือร้นของคุณ และใบหน้านั่น แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Erica had already discovered. - Her son's new enthusiasm for the Visitors.ได้ยินเรื่องคุณสองคนเหมือนกัน เสียใจด้วยที่ไปไม่รอด V (2009)
Uh, I'm sorry; I thought I'd be welcomed back with a tad more enthusiasm. Sorry, Glee Club has just been rocked with its first scandal.- โอ้พระเจ้า ฉันนึกว่าจะได้รับการต้อนรับ ที่กระตือรือล้นกว่านี้ โทษที ชมรมเรากำลังดังเพราะข่าวฉาว The Rhodes Not Taken (2009)
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos."ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ If It's Only in Your Head (2009)
What happened to all the enthusiasm I saw earlier?ความกระตือรือร้นที่ข้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้ มันหายไปไหนหมดซะล่ะ? Landing at Point Rain (2009)
- Guys, I appreciate the enthusiasm,นี่พวก ฉันซาบซึ้งในความพยายามมากเลยนะ Comparative Religion (2009)
Your support and your enthusiasm is what has led to this triumph.เพราะคุณช่วย และคุณกระตือรือร้น... ...งานนี้จึงทำสำเร็จ Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasmCurb one's enthusiasm.
enthusiasmHe has a great enthusiasm.
enthusiasmHe has great enthusiasm for golf.
enthusiasmHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthusiasmHe is alive with enthusiasm.
enthusiasmHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
enthusiasmHe shows great enthusiasm for his work.
enthusiasmHe was listened to with enthusiasm.
enthusiasmHis face radiated enthusiasm.
enthusiasmHis voice was flat and lacked enthusiasm.
enthusiasmI cannot match her in enthusiasm.
enthusiasmI grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIASM    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M
ENTHUSIASMS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiasm    (n) (i1 n th y uu1 z i a z @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiasm \En*thu"si*asm\, n. [Gr. ?, fr. ? to be inspired or
   possessed by the god, fr. ?, ?, inspired: cf. enthousiasme.
   See {Entheal}, {Theism}.]
   1. Inspiration as if by a divine or superhuman power;
    ecstasy; hence, a conceit of divine possession and
    revelation, or of being directly subject to some divine
    impulse.
    [1913 Webster]
 
       Enthusiasm is founded neither on reason nor divine
       revelation, but rises from the conceits of a warmed
       or overweening imagination.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of impassioned emotion; transport; elevation of
    fancy; exaltation of soul; as, the poetry of enthusiasm.
    [1913 Webster]
 
       Resolutions adopted in enthusiasm are often repented
       of when excitement has been succeeded by the wearing
       duties of hard everyday routine.   --Froude.
    [1913 Webster]
 
       Exhibiting the seeming contradiction of
       susceptibility to enthusiasm and calculating
       shrewdness.              --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. Enkindled and kindling fervor of soul; strong excitement
    of feeling on behalf of a cause or a subject; ardent and
    imaginative zeal or interest; as, he engaged in his
    profession with enthusiasm.
    [1913 Webster]
 
       Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
                          --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Lively manifestation of joy or zeal.
    [1913 Webster]
 
       Philip was greeted with a tumultuous enthusiasm.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiasm
   n 1: a feeling of excitement
   2: overflowing with eager enjoyment or approval [syn:
     {exuberance}, {enthusiasm}, {ebullience}]
   3: a lively interest; "enthusiasm for his program is growing"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top