ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiasm

IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiasm-, *enthusiasm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiasm[N] ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm[N] สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know that I have the greatest enthusiasm for it.คุณรู้ไหมว่าฉันมี ความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I didn't have the same enthusiasm as before.ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน Don Juan DeMarco (1994)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
He's very impressed with what you've done, and he assures you that when you get to China, you'll be met with much enthusiasm and support.เขาประทับใจในผลงานคุณมากๆเลยค่ะ และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
And he assures you that when you get to China... with much enthusiasm and support.และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth.แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ Primer (2004)
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ Flyboys (2006)
- I am really excited. - Show enthusiasm ilmeesi.ผมโครตจะตื่นเต้นมากเลยจริงๆ Paranormal Activity (2007)
I admire your enthusiasm and far be it from me to stifle your flair, but this isn't London.ผมชื่อชมความไฟแรงของคุณ แล้วก็ไม่อยากจะดับมัน แต่ที่นี่ไม่ใช่ลอนดอน ขอบคุณแดนนี่ Hot Fuzz (2007)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
It was felt that his youth and enthusiasm would be put to better use there.คิดว่า ความหนุ่ม และความกระตือรือล้นของเค้า... ไปอยู่ที่นั่นแล้ว คงจะเป็นประโยชน์มากกว่า The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasmCurb one's enthusiasm.
enthusiasmHe has a great enthusiasm.
enthusiasmHe has great enthusiasm for golf.
enthusiasmHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthusiasmHe is alive with enthusiasm.
enthusiasmHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
enthusiasmHe shows great enthusiasm for his work.
enthusiasmHe was listened to with enthusiasm.
enthusiasmHis face radiated enthusiasm.
enthusiasmHis voice was flat and lacked enthusiasm.
enthusiasmI cannot match her in enthusiasm.
enthusiasmI grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIASM IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M
ENTHUSIASMS IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiasm (n) ˈɪnθjˈuːzɪæzəm (i1 n th y uu1 z i a z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiasm \En*thu"si*asm\, n. [Gr. ?, fr. ? to be inspired or
   possessed by the god, fr. ?, ?, inspired: cf. enthousiasme.
   See {Entheal}, {Theism}.]
   1. Inspiration as if by a divine or superhuman power;
    ecstasy; hence, a conceit of divine possession and
    revelation, or of being directly subject to some divine
    impulse.
    [1913 Webster]
 
       Enthusiasm is founded neither on reason nor divine
       revelation, but rises from the conceits of a warmed
       or overweening imagination.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of impassioned emotion; transport; elevation of
    fancy; exaltation of soul; as, the poetry of enthusiasm.
    [1913 Webster]
 
       Resolutions adopted in enthusiasm are often repented
       of when excitement has been succeeded by the wearing
       duties of hard everyday routine.   --Froude.
    [1913 Webster]
 
       Exhibiting the seeming contradiction of
       susceptibility to enthusiasm and calculating
       shrewdness.              --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. Enkindled and kindling fervor of soul; strong excitement
    of feeling on behalf of a cause or a subject; ardent and
    imaginative zeal or interest; as, he engaged in his
    profession with enthusiasm.
    [1913 Webster]
 
       Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
                          --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Lively manifestation of joy or zeal.
    [1913 Webster]
 
       Philip was greeted with a tumultuous enthusiasm.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiasm
   n 1: a feeling of excitement
   2: overflowing with eager enjoyment or approval [syn:
     {exuberance}, {enthusiasm}, {ebullience}]
   3: a lively interest; "enthusiasm for his program is growing"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top