ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mood

M UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mood-, *mood*, moo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mood(n) อารมณ์, See also: ใจคอ, Syn. temper, humor, disposition
mood(n) มาลา (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ, Syn. aspect, inflection, mode
moody(adj) หงุดหงิด, See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย, Syn. irritable, fretful, unhappy, Ant. even-tempered, reliable
moodily(adv) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moodiness(n) ความหงุดหงิด, Syn. annoyance, nervousness
mood music(n) เพลงฟังสบายๆ, See also: เพลงป๊อบ, เพลงโรแมนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง, อารมณ์, ใจคอ
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง, ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
mood(n) อารมณ์, ความรู้สึก, ใจคอ, มาลา
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด, อารมณ์เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood theoryทฤษฎีอารมณ์ (ที่เกี่ยวกับภาวะการตัดสินใจและมติมหาชน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood, euphoricอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moodอารมณ์, สภาพอารมณ์, อารมณ์ค้าง [การแพทย์]
Mood disordersความผิดปกติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Mood Stabilizersยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ [การแพทย์]
Mood Stabilizing Drugsยาควบคุมอารมณ์ [การแพทย์]
Mood Swingการแกว่งของอารมณ์ [การแพทย์]
Mood, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Mood, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, อารมณ์ปรวนแปร [การแพทย์]
Mood-Brighteningอารมณ์แจ่มใส [การแพทย์]
Mood-Elevating Effectฤทธิ์ทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น [การแพทย์]
Mood-Stabilizing Agentsยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mood in the place was ugly.อารมณ์ในบาร์นั่นแย่มาก Airplane! (1980)
I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like meข้ากำลังอยากช่วยท่าน เพื่อนยาก ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
No, in that mood now you won't.ถ้าอารมณ์เสียแบบนั้นก็ไม่ต้องเลย The Cement Garden (1993)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
The morning sickness, the mood swings.คลื่นไส้ตอนเช้า อารมณ์แปรปรวน Junior (1994)
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน Heat (1995)
Nick, you´re really putting a damper on the mood here.คุณดับไฟสวาทเรานะเนี่ย Nothing to Lose (1997)
But, you know, now I'm in the mood for starting againแต่ตอนนี้ ชักอยากเริ่มเล่นใหม่ The Legend of 1900 (1998)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย... The Story of Us (1999)
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moodAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
moodDad's in an impatient mood today.
moodEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
moodEveryone is entitled to be moody once in a while.
moodFather was in a bad mood since he couldn't play golf because of bad weather.
moodFrom the look on his face, he is in a bad mood now.
moodHe is in a bad mood.
moodHe is in an angry mood.
moodHe is rarely in a good mood.
moodHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
moodHer mood graduated to irritation.
moodHe's so moody I have trouble keeping up with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
ความหงุดหงิด(n) moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai Definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
กามารมณ์(n) lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [ f ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (n, exp) EN: bad mood  FR: mauvaise humeur [ f ]
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
ความหงุดหงิด[khwām ngut-ngit] (n) EN: moodiness ; frustration
ไม่มีอารมณ์[mai mī ārom] (x) EN: not in the mood (to/for)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOOD M UW1 D
MOODS M UW1 D Z
MOODY M UW1 D IY0
MOOD'S M UW1 D Z
MOODIE M UW1 D IY0
MOODY'S M UW1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mood (n) mˈuːd (m uu1 d)
moods (n) mˈuːdz (m uu1 d z)
moody (j) mˈuːdiː (m uu1 d ii)
moodier (j) mˈuːdɪəʳr (m uu1 d i@ r)
moodily (a) mˈuːdɪliː (m uu1 d i l ii)
moodiest (j) mˈuːdɪɪst (m uu1 d i i s t)
moodiness (n) mˈuːdɪnəs (m uu1 d i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心情[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] mood; mental state; frame of mind, #11,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmung { f }; Laune { f } | Stimmungen { pl }; Launen { pl }mood | moods [Add to Longdo]
Stimmungsmusik { f }mood music [Add to Longdo]
Trübsinn { m }mood of dejection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ぷりぷりして[puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ケイワイ[keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
ピンクムード[pinkumu-do] (n) pink mood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mood \Mood\ (m[=oo]d), n. [The same word as mode, perh.
   influenced by mood temper. See {Mode}.]
   1. Manner; style; mode; logical form; musical style; manner
    of action or being. See {Mode} which is the preferable
    form).
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Manner of conceiving and expressing action or
    being, as positive, possible, conditional, hypothetical,
    obligatory, imperitive, etc., without regard to other
    accidents, such as time, person, number, etc.; as, the
    indicative mood; the imperitive mood; the infinitive mood;
    the subjunctive mood. Same as {Mode}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mood \Mood\, n. [OE. mood, mod, AS. m[=o]dmind, feeling, heart,
   courage; akin to OS. & OFries. m[=o]d, D. moed, OHG. muot, G.
   muth, mut, courage, Dan. & Sw. mod, Icel. m[=o][eth]r wrath,
   Goth. m[=o]ds.]
   Temper of mind; temporary state of the mind in regard to
   passion or feeling; humor; as, a melancholy mood; a suppliant
   mood.
   [1913 Webster]
 
      Till at the last aslaked was his mood.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Fortune is merry,
      And in this mood will give us anything. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The desperate recklessness of her mood. --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mood
   n 1: a characteristic (habitual or relatively temporary) state
      of feeling; "whether he praised or cursed me depended on
      his temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn:
      {temper}, {mood}, {humor}, {humour}]
   2: the prevailing psychological state; "the climate of opinion";
     "the national mood had changed radically since the last
     election" [syn: {climate}, {mood}]
   3: verb inflections that express how the action or state is
     conceived by the speaker [syn: {mood}, {mode}, {modality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top