ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genii

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genii-, *genii*
Possible hiragana form: げにい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genii[N] ภูตในนิทานโรมัน (คำนามพหูพจน์ของ genius), Syn. genies

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genii(จี'นิไอ) n. พหูพจน์ของ genius

English-Thai: Nontri Dictionary
genii(n) pl ของ genius

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูติผีปีศาจ[N] ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genii    (n) ʤˈiːnɪaɪ (jh ii1 n i ai)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genius \Gen"ius\, n.; pl. E. {Geniuses}; in sense 1, L. {Genii}.
   [L. genius, prop., the superior or divine nature which is
   innate in everything, the spirit, the tutelar deity or genius
   of a person or place, taste, talent, genius, from genere,
   gignere, to beget, bring forth. See {Gender}, and cf.
   {Engine}.]
   1. A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients
    to preside over a man's destiny in life; a tutelary deity;
    a supernatural being; a spirit, good or bad. Cf. {Jinnee}.
 
   Syn: genie.
     [1913 Webster]
 
        The unseen genius of the wood.   --Milton.
     [1913 Webster]
 
        We talk of genius still, but with thought how
        changed! The genius of Augustus was a tutelary
        demon, to be sworn by and to receive offerings on
        an altar as a deity.        --Tylor.
     [1913 Webster]
 
   2. The peculiar structure of mind with which each individual
    is endowed by nature; that disposition or aptitude of mind
    which is peculiar to each man, and which qualifies him for
    certain kinds of action or special success in any pursuit;
    special taste, inclination, or disposition; as, a genius
    for history, for poetry, or painting.
    [1913 Webster]
 
   3. Peculiar character; animating spirit, as of a nation, a
    religion, a language.
    [1913 Webster]
 
   4. Distinguished mental superiority; uncommon intellectual
    power; especially, superior power of invention or
    origination of any kind, or of forming new combinations;
    as, a man of genius.
    [1913 Webster]
 
       Genius of the highest kind implies an unusual
       intensity of the modifying power.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   5. A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of
    superior intellectual faculties and creativity; as,
    Shakespeare was a rare genius.
 
   Syn: {Genius}, {Talent}.
 
   Usage: Genius implies high and peculiar gifts of nature,
      impelling the mind to certain favorite kinds of mental
      effort, and producing new combinations of ideas,
      imagery, etc. Talent supposes general strength of
      intellect, with a peculiar aptitude for being molded
      and directed to specific employments and valuable ends
      and purposes. Genius is connected more or less with
      the exercise of imagination, and reaches its ends by a
      kind of intuitive power. Talent depends more on high
      mental training, and a perfect command of all the
      faculties, memory, judgment, sagacity, etc. Hence we
      speak of a genius for poetry, painting. etc., and a
      talent for business or diplomacy. Among English
      orators, Lord Chatham was distinguished for his
      genius; William Pitt for his pre["e]minent talents,
      and especially his unrivaled talent for debate.
      [1913 Webster]
 
   {Genius loci}[L.], the genius or presiding divinity of a
    place; hence, the pervading spirit of a place or
    institution, as of a college, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top