ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spirited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirited-, *spirited*, spirit, spirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirited(adj) ซึ่งมุ่งมั่น, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively, active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด, ตาขาว
public-spiritedadj. มีใจสาธารณกุศล, มีจิตใจเพื่อสธารณชน

English-Thai: Nontri Dictionary
spirited(adj) กล้าหาญ, มีกำลังใจ, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SPIRITED AWAYสปิริตด์ อเวย์ Spirited Away (2001)
Ever heard of the term, spirited away?นี่ เคยได้ยินคำว่า "วิญญาณล่องลอย" มั้ย? Yomigaeri (2002)
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี... The Day After Tomorrow (2004)
You're a spirited little minx, you know that?คุณมันมารยาสารพัด รู้ตัวรึเปล่า Hollow Man II (2006)
Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say.ลูกพวกคุณสินะ เด็กอัจฉริยะสุดๆ ต้องพูดเลย Like Stars on Earth (2007)
Marley is a spirited dog who loves interaction.มาร์ลีย์เป็นหมาร่าเริง -ที่รักการมีปฏิสัมพันธ์ Marley & Me (2008)
- I like that. /So Jeremiah spirited /Miss Davenport away to safety, เจอราไมควบพามิสดาเวนพอร์ท ไปในที่ปลอดภัย เมื่อเธอพูดว่า Bedtime Stories (2008)
Oh, spirited little Tyto. How touching.โอ้ เจ้าไทโทน้อยช่างกล้า น่าประทับใจจริง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน The Psychic Vortex (2010)
We'll do makeovers, initiate phony phone calls, and have spirited pillow fights in our frilly nighties!เราจะแปลงโฉมกัน โทรไปแกล้งชาวบ้าน และใส่ชุดนอนลูกไม้เอาหมอนฟาดกัน The 21-Second Excitation (2010)
She's very spirited isn't she?มันฉลาดมากเลยใช่มั้ยครับ? Episode #1.6 (2010)
Our first speaker is not only the class salutatorian... but is also... one of the most spirited young men...นักเรียนคนแรกของเรา ไม่ได้เป็นแค่นักเรียนในห้องเท่านั้น แต่ยังเป็นคนนึง... ในบรรดาหนุ่มน้อย Crazy, Stupid, Love. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritedHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spirited
spiritedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirited

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / 駿] spirited horse #12,960 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] spirited horse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schneidig { adj } | schneidiger | am schneidigstenspirited | more spirited | most spirited [Add to Longdo]
weggezaubertspirited away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp, adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do) [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp, v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirited \Spir"it*ed\, a.
   1. Animated or possessed by a spirit. [Obs.] "So talked the
    spirited, sly snake." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Animated; full of life or vigor; lively; full of spirit or
    fire; as, a spirited oration; a spirited answer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spirited is much used in composition; as in
      high-spirited, low-spirited, mean-spirited, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Lively; vivacious; animated; ardent; active; bold;
     courageous.
     [1913 Webster] -- {Spir"it*ed*ly}, adv. --
     {Spir"it*ed*ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, v. t. [imp. & p. p. {Spirited}; p. pr. & vb.
   n. {Spiriting}.]
   1. To animate with vigor; to excite; to encourage; to
    inspirit; as, civil dissensions often spirit the ambition
    of private men; -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       Many officers and private men spirit up and assist
       those obstinate people to continue in their
       rebellion.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey rapidly and secretly, or mysteriously, as if by
    the agency of a spirit; to kidnap; -- often with away, or
    off.
    [1913 Webster]
 
       The ministry had him spirited away, and carried
       abroad as a dangerous person.     --Arbuthnot &
                          Pope.
    [1913 Webster]
 
       I felt as if I had been spirited into some castle of
       antiquity.              --Willis.
    [1913 Webster]
 
   {Spiriting away} (Law), causing to leave; the offense of
    inducing a witness to leave a jurisdiction so as to evade
    process requiring attendance at trial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirited
   adj 1: displaying animation, vigor, or liveliness [ant:
       {spiritless}]
   2: marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy tunes";
     "the peppy and interesting talk"; "a spirited dance" [syn:
     {bouncing}, {bouncy}, {peppy}, {spirited}, {zippy}]
   3: willing to face danger [syn: {game}, {gamy}, {gamey},
     {gritty}, {mettlesome}, {spirited}, {spunky}]
   4: made lively or spirited; "a meal enlivened by the music"; "a
     spirited debate" [syn: {enlivened}, {spirited}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top