Search result for

giant

(106 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giant-, *giant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giant[N] ยักษ์, See also: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
giant[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก, Syn. immense, massive, Ant. small, tiny
giantess[N] ยักษิณี, See also: ยักษี, ยักษ์ผู้หญิง
giant panda[N] หมีแพนด้า, See also: แพนด้า, Syn. panda

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giant(ไจ'เอินทฺ) n.,adj. ยักษ์, Syn. huge,monster
giantess(ไจ'อันทิส) n. ยักษ์ตัวเมีย
giantism(ไจ'อันทิศซึม) n. ดูgigantism,สภาพที่เป็นยักษ์,

English-Thai: Nontri Dictionary
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giantชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Giant Cell Arteritisไจแอนท์เซลล์อาร์เทอไรติส [การแพทย์]
Giant Cell Fibrosarcomaไจแอนท์เซลล์ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Giant Cell Formationการรวมเป็นเซลล์ใหญ่ [การแพทย์]
Giant cell tumor of boneเนื้องอกชนิดไจแอนท์เซลล์ของกระดูก [TU Subject Heading]
Giant Cell Tumorsไจแอนต์เซลล์, เนื้องอก; [การแพทย์]
Giant Cellsเซลล์ขนาดใหญ่, [การแพทย์]
Giant Cells, Foreign Bodyเซลล์ยักษ์ชนิดฟอเรนจ์บอดีย์, [การแพทย์]
Giant Cells, Langhan-Typedเซลล์ยักษ์แบบแลงฮานส์ [การแพทย์]
Giant Cells, Langhansเซลล์ยักษ์ของแลงฮานส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then again, she is handing you a giant gift that you don't think you deserve.อีกครั้งเธอให้ของขวัญชิ้นใหญ่\ ที่คุณไม่เคยคิดอยากได้กับคุณ Adverse Events (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
I'm assuming he has a giant head.ฉันเดาเอาเองนะว่า เขามีหัวขนาดยักษ์ The Itch (2008)
Don't forget about those giant eels.อย่าลืมไอ้ปลาไหลยักษ์สิ Rookies (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We can rig these like giant flamethrowers, get all those things in one place, and just blast the shit out of them.เราทำกับดักได้นะ เหมือนระเบิดเพลิงยักษ์ เอาพวกนี้มารวมกัน แล้วจุด เผามันให้เรียบ Day of the Dead (2008)
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
Well, maybe we could let someone who doesn't have a giant baby... in their belly give it a try.โอ้.. โอเค้ อาจจะดูแบบ บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีเด็กน้อยอยู่ในนั้น บางทีเด็กน้อยอาจจะให้ทดสอบดู The House Bunny (2008)
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giantBeat the Giants!
giant'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
giantDid you see the Giants' game yesterday
giantHe is altogether a giant.
giantI don't think that the Giants will be the champions this year.
giantI like to see a gymnast do the giant swing on the high bar.
giantI've never seen such a giant watermelon!
giantMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
giant"Mr Chairman, what needs moving next, again?" "Scoreboard, giant ball and the tug-of-war rope."
giantMy favorite baseball team is the Giants, but I like lions as well.
giantNancy had never seen a giant panda before.
giantOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมภัณฑ์[N] giant, See also: ogre, Syn. ยักษ์, Example: พวกกุมภัณฑ์ได้ประชุมร่วมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีก, Count unit: ตน, Notes: (บาลี)
กุ้งหลวง[N] giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
กุ้งก้ามกราม[N] giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
ราพณ์[N] giant, Syn. ยักษ์
ยักข์[N] giant, See also: ogre, colossus, Syn. ยักษ์, Count unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักขินี[N] giantess, Syn. นางยักษ์, Count unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักษิณี[N] giantess, Syn. นางยักษ์, Count unit: ตน
หัวฉีดน้ำ[N] giant
อสุรี[N] giant, Syn. อสุรา, อสูร, ยักษ์, Count unit: ตน, ตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
ดาวยักษ์แดง[n. exp.] (dāo yak daēng) EN: Red giant star   FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์สีแดง[n. exp.] (dāo yak sī daēng) EN: Red giant star   FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์ใหญ่[n. exp.] (dāo yak-yai) EN: supergiant star   
ดาวยักษ์ใหญ่แดง[n. exp.] (dāo yak-yai daēng) EN: Red supergiant star   
ดาวยักษ์ใหญ่สีแดง[n. exp.] (dāo yak-yai sī daēng) EN: Red supergiant star   
หัวฉีดน้ำ[n.] (hūa chīt nām) EN: giant   
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; tall ; giant   
คูน [n.] (khūn) EN: Giant Elephant's Ears   
กระดาดดำ[n. exp.] (kradāt dam) EN: Giant Alocasia ; Elephant ear   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIANT    JH AY1 AH0 N T
GIANTS    JH AY1 AH0 N T S
GIANT'S    JH AY1 AH0 N T S
GIANTS'    JH AY1 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giant    (n) (jh ai1 @ n t)
giants    (n) (jh ai1 @ n t s)
giantess    (n) (jh ai1 @ n t e s)
giantesses    (n) (jh ai1 @ n t e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigant {m}; Riese {m}; Hüne {m} | Giganten {pl}; Riesen {pl}; Hünen {pl}giant | giants [Add to Longdo]
Riesenschritt | mit Riesenschrittengiant stride | with rapid strides [Add to Longdo]
Riesenstern {m} [astron.]giant star [Add to Longdo]
Riesensturmvogel {m} [ornith.]Giant Petrel [Add to Longdo]
Riesenibis {m} [ornith.]Giant Ibis [Add to Longdo]
Ypecaharalle {f} [ornith.]Giant Wood Rail [Add to Longdo]
Riesenbläßhuhn {n} [ornith.]Giant Coot [Add to Longdo]
Riesenbekassine {f} [ornith.]Giant Snipe [Add to Longdo]
Riesencoua [ornith.]Giant Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotohreule {f} [ornith.]Giant Scops Owl [Add to Longdo]
Riesenkolibri {m} [ornith.]Giant Hummingbird [Add to Longdo]
Riesenfischer {m} [ornith.]Giant Kingfisher [Add to Longdo]
Riesenameisenwürger {m} [ornith.]Giant Antshrike [Add to Longdo]
Riesenameisenpitta [ornith.]Giant Antpitta [Add to Longdo]
Kubatyrann {m} [ornith.]Giant Kingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ジャイアンツ[, jaiantsu] (n) Giants (baseball team) [Add to Longdo]
ジャイアント[, jaianto] (adj-na,n) giant; (P) [Add to Longdo]
ジャイアントケルプ[, jaiantokerupu] (n) giant kelp (Macrocystis pyrifera) [Add to Longdo]
ジャイアントスラローム[, jaiantosuraro-mu] (n) giant slalom [Add to Longdo]
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ, / ] giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
巨人[jù rén, ㄐㄩˋ ㄖㄣˊ, ] giant [Add to Longdo]
巨型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, ] giant; enormous [Add to Longdo]
巨星[jù xīng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ, ] giant star [Add to Longdo]
巨石[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ, ] giant stone [Add to Longdo]
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, / ] giant stone arrangement; Stonehenge [Add to Longdo]
捷安特[Jié ān tè, ㄐㄧㄝˊ ㄢ ㄊㄜˋ, ] Giant Manufacturing [Add to Longdo]
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 寿 / ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giant \Gi"ant\, a.
   Like a giant; extraordinary in size, strength, or power; as,
   giant brothers; a giant son.
   [1913 Webster]
 
   {Giant cell}. (Anat.) See {Myeloplax}.
 
   {Giant clam} (Zool.), a bivalve shell of the genus
    {Tridacna}, esp. {T. gigas}, which sometimes weighs 500
    pounds. The shells are sometimes used in churches to
    contain holy water.
 
   {Giant heron} (Zool.), a very large African heron ({Ardeomega
    goliath}). It is the largest heron known.
 
   {Giant kettle}, a pothole of very large dimensions, as found
    in Norway in connection with glaciers. See {Pothole}.
 
   {Giant powder}. See {Nitroglycerin}.
 
   {Giant puffball} (Bot.), a fungus ({Lycoperdon giganteum}),
    edible when young, and when dried used for stanching
    wounds.
 
   {Giant salamander} (Zool.), a very large aquatic salamander
    ({Megalobatrachus maximus}), found in Japan. It is the
    largest of living Amphibia, becoming a yard long.
 
   {Giant squid} (Zool.), one of several species of very large
    squids, belonging to {Architeuthis} and allied genera.
    Some are over forty feet long.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giant \Gi"ant\, n. [OE. giant, geant, geaunt, OF. jaiant, geant,
   F. g['e]ant, L. gigas, fr. Gr. ?, ?, from the root of E.
   gender, genesis. See {Gender}, and cf. {Gigantic}.]
   [1913 Webster]
   1. A man of extraordinari bulk and stature.
    [1913 Webster]
 
       Giants of mighty bone and bold emprise. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of extraordinary strength or powers, bodily or
    intellectual.
    [1913 Webster]
 
   3. Any animal, plant, or thing, of extraordinary size or
    power.
    [1913 Webster]
 
   {Giant's Causeway}, a vast collection of basaltic pillars, in
    the county of Antrim on the northern coast of Ireland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giant
   adj 1: of great mass; huge and bulky; "a jumbo jet"; "jumbo
       shrimp" [syn: {elephantine}, {gargantuan}, {giant},
       {jumbo}]
   n 1: any creature of exceptional size
   2: a person of exceptional importance and reputation [syn:
     {colossus}, {behemoth}, {giant}, {heavyweight}, {titan}]
   3: an unusually large enterprise; "Walton built a retail giant"
   4: a very large person; impressive in size or qualities [syn:
     {giant}, {hulk}, {heavyweight}, {whale}]
   5: someone or something that is abnormally large and powerful
     [syn: {giant}, {goliath}, {behemoth}, {monster}, {colossus}]
   6: an imaginary figure of superhuman size and strength; appears
     in folklore and fairy tales
   7: a very bright star of large diameter and low density
     (relative to the Sun) [syn: {giant star}, {giant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top